• Racine
  Ra rễ
  pousser des racines
  Rễ dây thần kinh sống
  (giải phẫu học) racine rachidienne
  Écorce de racine (de certaines plantes) pour le bétel
  (từ cũ, nghĩa cũ) personne de confiance (dans un mouvement de masse)
  ăn rễ
  rhizophage; radicivore
  Bắt rễ bén rễ
  ��s'enraciner; prendre (racine)
  Cành giâm đã bén rễ
  ��la bouture a pris
  hoa từ rễ
  ��(thực vật học) radiciflore
  Ra rễ thân
  ��(thực vật học) radicant
  Sinh rễ
  ��(thực vật học) rhizogène
  Thể rễ
  ��(thực vật học) rhizine
  Thủ thuật cắt rễ
  ��(y học) radicomotie
  Vi khuẩn nốt rễ
  ��(thực vật học) rhizobium
  Viêm rễ thần kinh
  ��(y học) radiculite
  Vùng rễ
  ��(thực vật học) rhizosphère

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X