• /´ælti¸tju:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Độ cao so với mặt biển
  ( số nhiều) vùng cao so với mặt biển
  to lose altitude
  (hàng không) không bay cao lên được

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  nơi cao

  Toán & tin

  chiều cao, độ cao
  altitude of a cone
  chiều cao hình nón
  altitude of a triangle
  chiều cao của tam giác

  Kỹ thuật chung

  cao trình
  absolute altitude
  cao trình tuyệt đối
  altitude gauge
  dụng cụ đo cao trình
  relative altitude
  cao trình tương đối
  chỗ cao
  cốt
  độ cao
  độ cao so với mặt nước biển

  Giải thích EN: The vertical distance of something above a reference point, such as sea level or the earth's surface.

  Giải thích VN: Khoảng cách theo chiều đứng của một vật gì bên trên một điểm xác định, chẳng hạn như là mực nước biển hay mặt đất.

  độ cao tuyệt đối

  Địa chất

  độ cao (so với mực biển), mốc độ cao, độ cao (khi đo thủy chuẩn)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  depth

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X