• /´kɔmpɔst/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phân trộn, phân compôt

  Ngoại động từ

  Bón phân trộn
  Chế thành phân trộn

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  phân trộn

  Giải thích EN: 1. a mixture of decaying organic matter, such as rotting leaves or manure, used as a fertilizer or soil conditioner.a mixture of decaying organic matter, such as rotting leaves or manure, used as a fertilizer or soil conditioner. 2. to make or apply such a mixture.to make or apply such a mixture.

  Giải thích VN: 1. Một hỗn hợp của chất hữu cơ bị mục nát, như lá mục hay phân động vật, được dùng như một loại phân bón hay cải tạo đất. 2. động từ sử dụng hỗn hợp này.

  Kỹ thuật chung

  phân ủ
  compost aeration
  sự thông khí phân ủ
  compost maturing
  sự ngấu của phân ủ
  compost ripening
  sự ngấu của phân ủ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X