• /'mainəs/

  Thông dụng

  Giới từ

  Trừ
  7 minus 3 equals to 4
  7 trừ 3 bằng 4
  Dưới số không; âm
  a temperature of minus ten degrees centigrade
  nhiệt độ âm 10 độ C
  Thiếu; không có
  I am minus my wrist-watch
  hôm nay tôi không có đồng hồ đeo tay

  Tính từ

  Trừ; âm
  minus charge
  (vật lý) điện tích âm
  he got B minus in midyears
  nó được B trừ trong kỳ thi giữa năm

  Danh từ

  (toán học) như minus sign
  to consider the pluses and minuses
  cân nhắc điều lợi và điều hại; cân nhắc lợi hại

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dấu trừ; đại lượng âm / âm

  Kỹ thuật chung

  dấu trừ
  âm

  Kinh tế

  dấu trừ
  giảm
  plus or minus clause
  điều khoản (khoan dung) gia giảm số lượng (của hợp đồng)
  zero-minus tick
  dấu kiểm không tăng mà có giảm
  trừ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X