• Thông dụng

  Cách viết khác geological

  Tính từ

  (thuộc) địa chất

  Kỹ thuật chung

  địa chất
  engineering geologic design
  tính toán địa chất công trình
  geologic analysis
  phân tích địa chất
  Geologic Applications of Remote Sensing (Program) (IUGS/UNESCO) (GARS)
  Những ứng dụng địa chất học của cảm nhận từ xa (Chương trình) (IUGS/UNESCO)
  geologic column
  cột địa chất
  geologic compass
  địa bàn địa chất
  geologic crew
  đội địa chất
  geologic distribution
  sự phân bố địa chất
  geologic document
  tài liệu địa chất
  geologic engineer
  kỹ sư địa chất
  geologic examination
  sự khảo sát địa chất
  geologic feature
  đặc điểm địa chất
  geologic hammer
  búa địa chất
  geologic investigation
  khảo sát địa chất
  geologic period
  kỷ địa chất
  geologic period
  thời kỳ địa chất
  geologic position
  tọa độ địa chất
  geologic process
  quá trình địa chất
  geologic prospecting
  sự khảo sát địa chất
  geologic prospection data
  tài liệu khảo sát địa chất
  geologic province
  tỉnh địa chất
  geologic reconnaissance
  sự thăm dò địa chất
  geologic regionalization
  sự phân vùng địa chất
  geologic section
  mặt cắt địa chất
  geologic structure
  cấu tạo địa chất
  geologic thermometer
  nhiệt kế địa chất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X