• /,leʤis'leiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm luật, sự lập pháp
  Pháp luật, pháp chế
  humanity of socialist legislation
  tính nhân đạo của pháp chế xã hội chủ nghĩa
  Sự ban hành pháp luật

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  pháp chế
  pháp luật

  Kinh tế

  pháp chế
  antitrust legislation
  pháp chế chống độc quyền
  labour legislation
  pháp chế lao động
  truth in advertising legislation
  pháp chế về sự thật trong quảng cáo
  pháp luật
  labour legislation
  pháp luật về lao động
  tariff legislation
  pháp luật quan thuế
  tariff legislation
  pháp luật về quan thuế
  sự ban hàng pháp luật
  sự ban hành luật pháp
  sự lập pháp

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X