• /¸regju´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự điều chỉnh, sự sửa lại cho đúng; sự điều khiển
  Sự sắp đặt, sự quy định, sự chỉnh lý, sự chỉnh đốn (công việc...)
  to bring under regulation
  quy định, đặt thành quy tắc
  the regulation of share prices
  sự điều chỉnh giá cổ phần
  Điều quy định, quy tắc, điều lệ
  ( định ngữ) theo quy tắc, theo quy định, đúng phép, hợp lệ
  to exceed the regulation speed
  vượt quá tốc độ đã quy định
  the regulation size
  kích thước thông thường, kích thước đã quy định

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự điều chỉnh
  inherent regulation
  tự điều chỉnh


  Xây dựng

  sự điều chỉnh, sự điều phối, sự điều tiết, sự chỉnh trị, điều lệ, bản quy định, quy tắc

  Cơ - Điện tử

  Sự điều chỉnh, sự điều tiết, quy tắc, điều lệ

  Y học

  sự điều chỉnh, điều hòa, điều tiết

  Điện

  bộ phận ghi dịch

  Giải thích VN: Bộ phận làm hai nhiệm vụ vừa tiếp nhận vừa lưu dịch.

  Đo lường & điều khiển

  sự điều chỉnh

  Giải thích EN: A process of controlling or correcting; specific uses include: a process in which a quantity (suchas speed, temperature, or voltage) is held constant by an electrical or electromechanical system that automatically corrects errors through a feedback loop..

  Giải thích VN: Một quy trình điều chỉnh hay sửa chữa; sử dụng trong trường hợp: một quy trình trong đó một số lượng (như là tốc độ, nhiệt độ, hay hiệu điện thế) được giữ liên tục bởi một hệ thống điện tử và cơ điện tự động điều chỉnh các sai số trong qua chu trình phản hồi..

  Kỹ thuật chung

  điều chỉnh
  air volume regulation
  điều chỉnh thể tích không khí
  air volume regulation
  sự điều chỉnh thể tích
  attendance regulation
  bản hướng dẫn điều chỉnh
  automatic regulation
  sự điều chỉnh tự động
  carrier amplitude regulation
  sự điều chỉnh bộ sóng mang
  coarse regulation
  sự điều chỉnh thô
  compressor capacity regulation
  điều chỉnh công suất máy nén
  compressor capacity regulation
  điều chỉnh năng suất máy nén
  crankcase pressure regulation
  điều chỉnh áp suất cacte
  crankcase pressure regulation
  điều chỉnh áp suất cácte
  current regulation
  sự điều chỉnh dòng điện
  fine regulation
  sự điều chỉnh tinh
  frequency regulation
  sự điều chỉnh tần số
  humidity regulation
  điều chỉnh độ ẩm
  hydraulic regulation
  điều chỉnh thủy lực
  inherent regulation
  điều chỉnh cố hữu
  inherent regulation
  sự tự điều chỉnh
  inherent regulation
  tự điều chỉnh
  large regulation
  sự điều chỉnh dải rộng
  large regulation
  sự điều chỉnh thô
  line regulation
  sự điều chỉnh đường dây
  linear regulation
  sự điều chỉnh tuyến tính
  load regulation
  điều chỉnh (phụ) tải
  load regulation
  sự điều chỉnh (phụ) tải
  manual regulation
  sự điều chỉnh bằng tay
  mechanical regulation
  điều chỉnh cơ
  on off regulation
  sự điều chỉnh đóng-mở
  phase regulation
  điều chỉnh pha
  power regulation
  sự điều chỉnh công suất
  regulation factor
  hệ số điều chỉnh
  regulation of constant-current transformer
  điều chỉnh biến áp dòng không đổi
  regulation of dynamic range
  sự điều chỉnh tầm mức động học
  regulation of level
  sự điều chỉnh mức nước
  regulation of streams
  sự điều chỉnh dòng sông
  regulation of the bed load transport
  sự điều chỉnh chất rắn trôi trong dòng sông
  regulation range
  khoảng điều chỉnh
  regulation strategy
  chiến lược điều chỉnh
  regulation work
  công tác điều chỉnh
  regulation works
  công trình điều chỉnh
  rivers regulation
  sự điều chỉnh dòng sông
  SCR regulation
  sự điều chỉnh tyristo
  self-regulation
  sự tự điều chỉnh
  self-regulation
  sự tự động điều chỉnh (khi kiểm tra tích cực)
  series regulation
  sự điều chỉnh nối tiếp
  storage level regulation
  điều chỉnh mức nước chứa
  switching regulation
  sự điều chỉnh chuyển mạch
  temperature regulation
  điều chỉnh nhiệt độ
  thermo-regulation
  điều chỉnh nhiệt độ
  velocity regulation
  điều chỉnh tốc độ
  voltage regulation
  điều chỉnh điện áp
  voltage regulation
  sự điều chỉnh điện áp
  điều lệ
  mining regulation
  điều lệ ngành mỏ
  điều tiết
  estuary regulation
  điều tiết vùng cửa sông
  flow regulation
  sự điều tiết dòng chảy
  lower water regulation
  sự điều tiết dòng chảy kiệt
  normal regulation
  sự điều tiết tự nhiên
  regulation of flood
  sự điều tiết lũ
  regulation of flow
  sự điều tiết dòng chảy
  regulation of level
  sự điều tiết mực nước
  regulation of river
  sự điều tiết sông
  regulation planks
  phao điều tiết mức nước
  regulation regime
  chế độ điều tiết
  regulation reservoir operation
  thao tác điều tiết hồ chứa
  reservoir regulation
  sự điều tiết của hồ
  reservoir regulation by control project design flood
  sự điều tiết hồ bằng khống chế lũ thiết kế
  river regulation
  sự điều tiết dòng sông
  river regulation
  sự điều tiết sông
  salinity flow regulation
  sự điều tiết độ mặn bằng dòng chảy (ngọt)
  seasonal regulation
  sự điều tiết theo mùa
  soil humidity regulation
  sự điều tiết độ ẩm đất
  stream flow regulation
  sự điều tiết dòng chảy
  stream flow regulation
  sự điều tiết dòng sông
  luật lệ (lưu thông)
  qui tắc
  qui trình
  quy chế
  quy định
  abrasive wheels regulation
  quy định về đá mài
  Civil Air Regulation (CAR)
  quy định của hàng không dân dụng
  freight train formation regulation
  quy định về lập tàu hàng
  safety regulation
  bản quy định an toàn (của nhà chức trách)
  statustory regulation
  quy định theo luật
  quy phạm
  quy tắc
  sự chỉnh lý
  sự điều tiết
  flow regulation
  sự điều tiết dòng chảy
  lower water regulation
  sự điều tiết dòng chảy kiệt
  normal regulation
  sự điều tiết tự nhiên
  regulation of flood
  sự điều tiết lũ
  regulation of flow
  sự điều tiết dòng chảy
  regulation of level
  sự điều tiết mực nước
  regulation of river
  sự điều tiết sông
  reservoir regulation
  sự điều tiết của hồ
  reservoir regulation by control project design flood
  sự điều tiết hồ bằng khống chế lũ thiết kế
  river regulation
  sự điều tiết dòng sông
  river regulation
  sự điều tiết sông
  salinity flow regulation
  sự điều tiết độ mặn bằng dòng chảy (ngọt)
  seasonal regulation
  sự điều tiết theo mùa
  soil humidity regulation
  sự điều tiết độ ẩm đất
  stream flow regulation
  sự điều tiết dòng chảy
  stream flow regulation
  sự điều tiết dòng sông
  sự ổn định
  current regulation
  sự ổn định dòng điện
  frequency regulation
  sự ổn định tần số
  sự thiết đặt
  sự thiết lập

  Kinh tế

  điều lệ
  business regulation
  điều lệ thương nghiệp
  điều tiết
  economic regulation
  điều tiết kinh tế
  rate of-return regulation
  sự điều tiết tỉ suất lợi nhuận
  rate-of-return regulation
  sự điều tiết tỷ suất lợi nhuận
  regulation of supply and demand
  sự điều tiết cung cầu
  regulation of supply and demand (the...)
  sự sự điều tiết cung cầu
  điều chỉnh
  pháp lệnh
  quản chế
  quy chế, quy tắc, quy định, điều lệ
  quy tắc
  sự điều chỉnh
  sự sắp đặt
  sự quản lý
  sự quản lý, quản chế, tiết chế, điều tiết, điều chỉnh
  sự quy định
  price regulation
  sự quy định giá cả
  tiết chế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X