• /'stætju:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đạo luật
  decreed by statute
  quyết định theo luật
  Quy chế, chế độ
  University statutes
  quy chế đại học
  (kinh thánh) luật thánh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  luật lệ
  quy chế

  Kinh tế

  đạo luật
  peremptory statute
  đạo luật có tính bắt buộc
  Printers Ink Model Statute (1911)
  đạo luật mô hình của Printers Ink (1911)
  điều lệ (của một công ty...)
  điều lệ (một công ty)
  pháp quy
  statute of limitations (ofactions)
  pháp quy về thời hiệu
  quy chế

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X