• Kỹ thuật chung

    quản lí hệ thống theo thời gian

    Giải thích EN: The analysis of the basic motions in a manual operation and the assignment of predetermined time standards based on the nature of the motion and the setting in which it is performed, including such motions as reach, move, turn, grasp, position, disengage, and release; used to improve performance. Giải thích VN: Phân tích các chuyển động cơ bản trong hoạt động thủ công và phân định các tiêu chuẩn về thời gian cho trước dựa trên bản chất của chuyển động và chức năng của chúng như: với, dịch chuyển, xoay, dò, định vị, thào, bông; được sử dụng để tăng cường hoạt động.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X