• /əˈsaɪnmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giao việc, sự phân công; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) việc được giao, việc được phân công
  Sự chia phần
  Sự cho là, sự quy cho
  assignment of reason
  sự cho là có lý do
  (pháp lý) sự nhượng lại, sự chuyển nhượng; chứng từ chuyển nhượng

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  đợt công tác

  Hóa học & vật liệu

  chuyển nhượng
  nhượng lại

  Toán & tin

  phép gán
  assignment conversion
  sự chuyển đổi phép gán
  compound assignment
  phép gán kép
  multiple assignment
  phép gán bội
  pointer assignment
  phép gán con trỏ
  single assignment
  phép gán đơn
  state assignment
  phép gán mã trạng thái
  type assignment
  phép gán kiểu
  zero assignment
  phép gán không
  sự gán

  Giải thích VN: Ví dụ gán giá trị cho một biến số.

  sự phân công

  Xây dựng

  chuyển nhượng hợp đồng
  phân công
  work assignment
  phân công công việc
  sự ấn định

  Kỹ thuật chung

  gán
  sự cài đặt
  sự chuyển nhượng
  sự phân bố
  sự phân bổ
  sự thiết lập

  Kinh tế

  bổ dụng
  assignment limitation
  hạn chế bổ dụng
  bổ nhiệm
  special mission assignment
  sự bổ nhiệm đặc biệt vào phái đoàn
  chuyển tên người sở hữu
  công việc được giao
  work assignment
  phần công việc được giao
  nhiệm vụ
  business assignment
  nhiệm vụ thương mại
  phân công
  assignment of problem
  vấn đề phân công phân nhiệm
  job assignment
  sự phân công
  job assignment
  sự phân công tác
  work assignment
  phần công việc được giao
  sự chuyển nhượng (tài sản, quyền lợi, trái khoản ...)
  sự phân phối
  cost assignment
  sự phân phối phí tổn
  work assignment
  sự phân phối công tác
  việc chuyển nhượng chứng từ chuyển nhượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X