• /´mɔk¸ʌp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mô hình, maket

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mẫu
  mô hình
  mock-up method of design
  phương pháp thiết kế theo mô hình
  mock-up production shop
  phòng đặt mô hình
  mock-up test
  sự thử trên mô hình
  spatial mock-up elements
  bộ phận mô hình khối
  mô hình thử nghiệm

  Giải thích EN: A scale model, often full-size, of a structure, apparatus, or vehicle; used for study, training, or testing and to determine if the apparatus can be manufactured easily and economically. Giải thích VN: Một mẫu của một cấu trúc, thiết bị hay xe cộ sử dụng cho nghiên cứu, đào tạo hay kiểm tra nếu như các thiết bị có thể được sản xuất dễ dạng và mang tính kinh tế cao.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X