• /´niəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Gần, sắp, suýt
  it is nearly time to start
  đã gần đến giờ khởi hành
  to be nearly related to someone
  có họ gần với ai
  to be nearly drowned
  suýt chết đuối
  Mật thiết, sát
  the matter concerns me nearly
  vấn đề có quan hệ mật thiết với tôi
  to consider a question nearly
  Xem xét sát một vấn đề

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  gần như

  Kỹ thuật chung

  gần như

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X