• Điện

    phương thức số không

    Giải thích EN: A system for measuring current of unknown value by balancing out the measuring circuit to indicate zero deflection and then reading the balanced value controls. Also, ZERO METHOD. Giải thích VN: Một hệ thống để đo cường độ dòng điện không biết giá trị bằng cách cân bằng mạch cần đo đến khi độ lệch bằng không và sau đó đọc ra giá trị điều chỉnh cân bằng. Còn gọi là ZERO METHOD.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X