• /ðen/

  Thông dụng

  Phó từ

  Khi đó, lúc đó, hồi ấy, khi ấy
  he was a little boy then
  hồi ấy nó còn là một cậu bé
  Tiếp theo, sau đó, về sau, rồi thì
  what then?
  rồi sau đó thì sao?, rồi sao nữa?
  Vậy thì, như thế thì, rồi thì; trong trường hợp đó
  then why did you do it?
  vậy thì tại sao anh làm điều ấy?
  but then
  nhưng trong trường hợp đó, nhưng như vậy
  (dùng sau một giới từ) thời điểm đó
  from then on he refused to talk about it
  từ đó trở đi nó từ chối không nói đến chuyện ấy nữa
  She'll have retired by then
  Đến khi ấy thì ba ta đã về hưu rồi


  Và cũng

  Liên từ

  Vậy, vậy thì, thế thì
  is it rainning? then we had better stay at home
  trời mưa à? thế thì chúng ta nên ở nhà là hơn
  and then
  hơn nữa, vả lại, thêm vào đó

  Tính từ

  Ở thời đó, ở thời ấy, ở hồi ấy, ở hồi đó
  the then rulers
  bọn thống trị thời đó

  Danh từ

  Lúc đó, hồi ấy, khi ấy
  before then
  trước lúc đó
  by then
  lúc đó
  from then onwards
  từ đó trở đi; từ lúc đó trở đi
  until then
  đến lúc ấy

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thìa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X