• (đổi hướng từ Controls)
  /kən'troul/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quyền hành, quyền lực, quyền chỉ huy
  to have control over the whole district
  có quyền hành khắp vùng
  Sự điều khiển, sự lái, sự cầm lái
  to lose control over one's car
  không còn điều khiển nổi cái xe nữa
  Sự kiềm chế, sự nén lại
  to keep someone under control
  kiềm chế ai, không thả lỏng ai
  to keep one's temper under control
  nén giận, bình tĩnh
  Sự kiểm tra, sự kiểm soát, sự thử lại; tiêu chuẩn so sánh (bằng thí nghiệm để xác định đúng sai)
  control experiment
  thí nghiệm kiểm tra
  Trạm kiểm tra (máy móc, ôtô, máy bay trên đường đi)
  Đoạn đường đặc biệt (ô tô phải tuân theo sự hướng dẫn (như) giảm tốc độ...)
  ( số nhiều) bộ điều chỉnh (hướng tốc độ của máy bay...)
  Hồn (do bà đồng gọi lên)

  Ngoại động từ

  Điều khiển, chỉ huy, làm chủ
  to control the traffic
  điều khiển sự giao thông
  Kiềm chế, cầm lại, kìm lại, nén lại, dằn lại
  to control oneself
  tự kiềm chế, tự chủ
  to control one's anger
  nén giận
  Kiểm tra, kiểm soát, thử lại
  Điều chỉnh, qui định (giá hàng...)

  Cấu trúc từ

  beyond (out of) control
  không điều khiển được, không chỉ huy được, không làm chủ được
  the situation is out of control
  tình hình không ai làm chủ, tình hình hỗn loạn
  to be under the control of somebody
  bị ai điều khiển chỉ huy, bị ai xỏ mũi
  to get (have, keep) under control
  kiềm chế được, kìm lại được, làm chủ được
  to go out of control
  không điều khiển được nữa, không theo sự điều khiển (máy bay)
  to have complete control of something
  nắm chắc được cái gì, làm chủ được cái gì
  to take control
  nắm quyền điều khiển, nắm quyền chỉ huy
  thought control
  sự hạn chế tự do tư tưởng

  hình thái từ


  Chuyên ngành

  Ô tô

  sự điều khiển (xe)

  Toán & tin

  quyền điều khiển
  job control authority
  thẩm quyền điều khiển công việc
  job control rights
  các quyền điều khiển công việc
  quyền kiểm soát

  Xây dựng

  khống chế
  control point
  điểm khống chế tuyến
  crack control
  sự khống chế vết nứt
  crack control reinforcement
  cốt thép khống chế vết nứt
  erosion control
  khống chế xói lở
  ground control point survey
  đo đạc điểm khống chế mặt đất
  land use control
  sự khống chế sử dụng đất
  noise control
  sự khống chế tiếng ồn
  water control system
  hệ thống khống chế nước
  điểm gốc trắc địa
  sự chi phối
  sự quản lí

  Kỹ thuật chung

  bộ điều khiển
  acceler-ation control unit
  bộ điều khiển tăng tốc
  blade lift control
  bộ điều khiển cần mang lưỡi
  blade lift control
  bộ điều khiển cần nâng lưỡi
  block control unit
  bộ điều khiển khối
  brake control
  bộ điều khiển thắng
  braking control
  bộ điều khiển thắng
  camera control unit
  bộ điều khiển camera
  CCU (centralcontrol unit)
  bộ điều khiển trung tâm
  CCU (communicationscontrol unit)
  bộ điều khiển truyền thông
  central control unit
  bộ điều khiển trung tâm
  central control unit (CCU)
  bộ điều khiển trung tâm
  cluster control unit
  bộ điều khiển nhóm
  clutch control
  bộ điều khiển ly kết
  cold control
  bộ điều khiển (độ) lạnh
  common control unit
  bộ điều khiển chung
  communication control unit
  bộ điều khiển truyền thông
  communications control unit (CCU)
  bộ điều khiển truyền thông
  control description (CTLD)
  sự mô tả bộ điều khiển
  control diaphragm
  bộ điều khiển cản dịu
  control of minimum headway
  bộ điều khiền cơ cấu đo
  control of minimum headway
  bộ điều khiển sơ cấp
  Control, Controller (CNTRL)
  điều khiển, bộ điều khiển
  device control unit
  bộ điều khiển thiết bị
  disk control unit
  bộ điều khiển đĩa
  dual control
  bộ điều khiển kép
  frame control
  bộ điều khiển khung
  fuel control unit
  bộ điều khiển cấp nhiên liệu
  game control adapter
  bộ điều khiển trò chơi
  input/output control unit
  bộ điều khiển nhập/xuất
  input/output control unit
  bộ điều khiển ra/vào
  instruction control unit
  bộ điều khiển lệnh
  interrupt control unit
  bộ điều khiển ngắt
  landing-gear control unit
  bộ điều khiển càng máy bay
  loop-control unit (LCU)
  bộ điều khiển vòng lặp
  LUC (loopcontrol unit)
  bộ điều khiển vòng lặp
  main control unit
  bộ điều khiển chính
  parking control
  bộ điều khiển thắng
  pressure control
  bộ điều khiển áp suất
  program control unit
  bộ điều khiển chương trình
  recording control
  bộ điều khiển ghi
  remote control
  bộ điều khiển từ xa
  shared control unit
  bộ điều khiển chia sẻ
  spindle control
  bộ điều khiển trục máy
  supervisory control
  bộ điều khiển giám sát
  tape control unit
  bộ điều khiển băng
  TCU (terminalcontrol unit)
  bộ điều khiển đầu cuối
  TCU (transmissioncontrol unit)
  bộ điều khiển truyền dữ liệu
  telecommunication control unit
  bộ điều khiển viễn thông
  Terminal Access Controller Access Control System (TACACS)
  Hệ thống điều khiển truy nhập của bộ điều khiển Truy nhập đầu cuối
  terminal control unit (TCD)
  bộ điều khiển đầu cuối
  transistor control unit
  bộ điều khiển bán dẫn
  transmission control unit (TCD)
  bộ điều khiển truyền dữ liệu
  vacuum control unit
  bộ điều khiển không trong
  bộ phận lái
  cơ cấu điều khiển
  anti-creep control
  cơ cấu điều khiển chống trườn
  communication control unit
  cơ cấu điều khiển truyền thông
  control of a motor
  cơ cấu điều khiển động cơ
  saddle control
  cơ cấu điều khiển (bằng) bàn trượt
  cơ quan quản lý
  kiểm soát

  Giải thích VN: Trong chương trình Windows, đây là tính năng hộp hội thoại (như) hộp kiểm tra, bút bấm radio, hoặc hộp liệt kê cho phép người sử dụng có thể tự chọn các khả năng hoạt động tùy ý.

  AATC (AutomaticAir Traffic Control)
  kiểm soát không lưu tự động
  access control
  kiểm soát lối vào
  access control
  kiểm soát truy nhập
  access control
  sự kiểm soát truy cập
  access control
  sự kiểm soát truy nhập
  access control field
  trường kiểm soát truy nhập
  access control key
  khóa kiểm soát truy nhập
  access control system (ACS)
  hệ thống kiểm soát truy cập
  access-control list (ACL)
  danh sách kiểm soát truy nhập
  access-control words
  từ kiểm soát truy nhập
  accuracy control system
  hệ kiểm soát độ chính xác
  ACL (accesscontrol list)
  Danh sách Kiểm soát Truy cập
  ACS (accesscontrol system)
  hệ thống kiểm soát truy cập
  ACSE (associationcontrol service element)
  phần tử dịch vụ kiểm soát kết hợp
  ACV (addresscontrol vector)
  vectơ kiểm soát địa chỉ
  adaptive control system
  hệ kiểm soát thích ứng
  address control
  kiểm soát địa chỉ
  air traffic control
  kiểm soát không lưu
  air traffic control
  sự kiểm soát không lưu
  air traffic control center
  trung tâm kiểm soát không lưu
  air traffic control centre
  trung tâm kiểm soát không lưu
  air traffic control clearance
  khoảng giãn cách kiểm soát không lưu
  air traffic control service
  dịch vụ kiểm soát không lưu
  ANSI screen control
  kiểm soát màn hình theo ANSI
  application control menu
  trình đơn kiểm soát ứng dụng
  automatic chroma control
  sự kiểm soát màu tự động
  automatic color control
  sự kiểm soát màu tự động
  Automatic Congestion Control (ACC)
  kiểm soát nghẽn tự động
  automatic speed control
  kiểm soát tốc độ tự động
  BICARSA (billing, inventory control, accounts receivable, sales analysis)
  kiểm soát hàng tồn kho
  bring under control
  kiểm soát được (lỗ khoan)
  buzz control
  kiểm soát độ êm tịnh
  call control
  kiểm soát cuộc gọi
  call control procedure
  thủ tục kiểm soát cuộc gọi
  centralized control
  kiểm soát tập trung
  Changeover Control (TCOC)
  kiểm soát chuyển (tuyến báo hiệu)
  CICS (customerinformation control System)
  hệ thống kiểm soát thông tin khách hàng
  CICS region (CustomerInformation Control System region)
  miền hệ thống kiểm soát thông tin khách hàng
  closed-loop traffic control system
  hệ kiểm soát không lưu khép kín
  configuration control
  kiểm soát cấu hình
  configuration control board
  bảng kiểm soát cấu hình
  congestion control
  kiểm soát nghẽn mạng
  Control (CTL)
  điều khiển, kiểm soát
  Control (CTRL)
  điều khiển, kiểm soát
  control area
  miền kiểm soát
  control area split
  sự tách miền kiểm soát
  control function
  chức năng kiểm soát
  control hierarchy
  cấu kiểm soát
  control operation
  thao tác kiểm soát
  control panel
  bảng kiểm soát
  control relay
  bộ kế điện kiểm soát
  control right
  quyền kiểm soát
  control station
  trạm kiểm soát
  control surface
  khu vực kiểm soát
  control system
  hệ thống kiểm soát
  control total
  tổng số kiểm soát
  Controlled Rerouting Control (TCRC)
  điều khiển tái định tuyến có kiểm soát
  corrosion control or prevention or protection
  kiểm soát (chống) sự ăn mòn
  COSHH (controlof substances hazardous to health)
  sự kiểm soát các chất nguy hại cho sức khoẻ
  directional control
  kiểm soát phương hướng
  dust-control system
  hệ thống kiểm soát bụi
  dynamic control
  kiểm soát động
  electric control motors
  động cơ điện kiểm soát
  electrode wear control
  kiểm soát hao mòn điện cực
  emission control
  kiểm soát khí thải
  emission control (system)
  hệ thống kiểm soát khí xả
  engineering data control (EDC)
  sự kiểm soát số liệu kỹ thuật
  Environment Control and Life Support (ECLS)
  kiểm soát môi trường và trợ giúp cuộc sống
  environmental control
  kiểm soát môi trường
  Environmental Control System (ECS)
  hệ thống kiểm soát môi trường
  error control
  kiểm soát lỗi
  error control
  sự kiểm soát lỗi
  Error Control (EC)
  kiểm soát lỗi
  error control character
  ký tự kiểm soát lỗi
  Error Control Coding (ECC)
  mã hóa kiểm soát lỗi
  error control device (ECD)
  dụng cụ kiểm soát lỗi
  error control software
  phần mềm kiểm soát lỗi
  Event Control Block (ECB)
  khối kiểm soát sự kiện
  exposure control
  sự kiểm soát lộ sáng
  exposure control
  sự kiểm soát phơi sáng
  fire control
  kiểm soát hỏa lực
  flood control
  kiểm soát lũ lụt
  flow control
  sự kiểm soát luồng
  flow control
  sự kiểm soát lưu lượng
  GateWay System Services Control Point (GWSSCP)
  điểm kiểm soát các dịch vụ cổng mạng
  Header Error Control (ATM) (HEC)
  kiểm soát lỗi tiêu đề
  heat control
  kiểm sóat sự cấp nhiệt
  heat control valve
  van kiểm soát nhiệt
  humidity control chamber
  buồng kiểm soát độ ẩm
  inference control
  sự kiểm soát suy luận
  integral control
  kiểm soát trọn vẹn
  JCF (jobcontrol file)
  tập tin kiểm soát công việc
  job control
  sự kiểm soát công việc
  job control file (JCF)
  tập tin kiểm soát công việc
  job control information
  thông tin kiểm soát công việc
  knock control
  sự kiểm soát kích nổ
  Link Availability Control (LAC)
  kiểm soát độ sẵn sàng tuyến kết nối
  link control
  sự kiểm soát liên kết
  logical link control (LLC)
  kiểm soát kết nối luận lý
  logical link control layer
  tầng kiểm soát kết nối luận lý
  master input/output control block
  khối kiểm soát ra/vào chính
  message control system
  hệ kiểm soát thông báo
  minor control field
  trường kiểm soát thứ yếu
  MIOCB (masterinput/output control block)
  khối kiểm soát ra/vào chính
  moisture-control unit
  máy kiểm soát (độ) ẩm
  moisture-control unit
  máy kiểm soát độ ẩm
  mountain stream control
  sự kiểm soát dòng lũ núi
  NCU (NetworkControl Unit)
  thiết bị kiểm soát mạng
  network access control
  kiểm soát truy cập mạng
  network communication control facility
  phương tiện kiểm soát truyền thông mạng
  network control phase
  pha kiểm soát mạng
  Nox-control module NCM
  bộ phận kiểm soát khí NOx
  numerical positioning control
  kiểm soát vị thế bằng số
  open-loop control system
  hệ thống kiểm soát chu trình mở
  optimal control
  kiểm soát tối ưu
  optimal control system
  hệ thống kiểm soát tối ưu
  parity control
  sự kiểm soát chẵn lẻ
  point of control
  điểm kiểm soát
  position control system
  hệ thống kiểm soát vị trí
  power control
  sự kiểm soát cơ năng
  presentation control
  sự kiểm soát trình diễn
  process out of control
  quá trình không được kiểm soát
  process out of control
  quá trình ngoài sự kiểm soát
  project control
  kiểm soát dự án
  project control
  sự kiểm soát dự án
  Quality Control (QC)
  kiểm soát chất lượng
  quieting control
  kiểm soát độ êm tĩnh
  quieting control
  kiểm soát đọ yên lặng
  radar aero traffic control
  kiểm soát không lưu bằng rađa
  reaction control
  sự kiểm soát phản lực
  reaction control system
  hệ thống kiểm soát phản lực
  Reception Control (RC)
  kiểm soát thu
  remote control
  điều khiển (kiểm soát) từ xa
  remote network control program
  chương trình kiểm soát mạng từ xa
  Return To Control For Partial Page (RCP)
  quay trở lại kiểm soát trang cục bộ
  roll control
  kiểm soát trục
  sensitivity control
  sự kiểm soát độ nhạy
  Signalling - Route - Set - Congestion Test Control (RCAT)
  kiểm soát đo thử nghẽn xác lập đường báo hiệu
  Signalling Procedure Control (SPRC)
  kiểm soát thủ tục báo hiệu
  Signalling Route Set Congestion Control (SRCC)
  kiểm soát tắc nghẽn thiết lập định tuyến báo hiệu
  Signalling Route Set Test Control (RSRT)
  kiểm soát đo thử thiết lập định tuyến báo hiệu
  smoke control
  bộ kiểm soát khói
  speed control
  kiểm soát tốc độ
  speed control (system)
  hệ thống kiểm soát tốc độ
  Subsample Control (SBC)
  kiểm soát mẫu phụ
  traffic control
  sự kiểm soát lưu lượng
  traffic control device
  công cụ kiểm soát lưu thông
  traffic control device
  khí cụ kiểm soát lưu thông
  Transfer Allowed Control (TAC)
  kiểm soát được phép đối với việc chuyển giao
  Transfer Controlled Control (RTCC)
  điều khiển được kiểm soát việc chuyển giao
  transmission control layer
  lớp kiểm soát truyền
  transmission control protocol
  giao thức kiểm soát truyền
  tuning control
  sự kiểm soát điều hưởng
  vacuum control
  kiểm soát bằng chân không
  ventilation control center
  trung tâm kiểm soát thông gió
  kiểm tra
  anticipatory control
  kiểm tra ngăn ngừa
  ASQC (AmericanSociety for Quality Control)
  hội kiểm tra chất lượng Hoa Kỳ
  automatic (al) control
  kiểm tra tự động
  automatic control device
  thiết bị kiểm tra tự động
  automatical control
  kiểm tra tự động
  Budget control Committee
  ủy ban kiểm tra ngân quỹ
  CAQ (computeraided quality control)
  sự kiểm tra chất lượng bằng máy tính
  casing head control
  kiểm tra đầu ống chống
  CCR (concurrencycontrol and recovery)
  sự kiểm tra và hồi phục đồng thời
  choke control
  kiểm tra bướm gió
  concrete strength control
  sự kiểm tra cường độ bêtông
  concurrency control and recovery (CRR)
  sự kiểm tra và hồi phục đồng thời
  configuration control program
  chương trình kiểm tra cấu hình
  continuity control room
  buồng kiểm tra liên tục
  control accessories
  thiết bị kiểm tra
  control accuracy
  độ chính xác kiểm tra
  control and indicating equipment
  thiết bị kiểm tra và chỉ báo
  control and measuring device
  dụng cụ đo kiểm tra
  control and measuring equipment
  thiết bị đo kiểm tra
  control and measuring instrument
  dụng cụ đo kiểm tra
  control assay
  thử kiểm tra
  control assay
  thuật toán kiểm tra
  control board
  sự thử nghiệm kiểm tra
  control box
  hàng rào kiểm tra
  control chart
  phiếu kiểm tra
  control criterion
  tiêu chuẩn kiểm tra
  control device
  thiết bị kiểm tra
  control force
  lực kiểm tra
  control function
  hàm kiểm tra
  control head
  đầu kiểm tra
  control injection
  sự phun kiểm tra
  control instrument
  dụng cụ kiểm tra
  control instruments
  thiết bị kiểm tra
  control interval
  khoảng kiểm tra
  control job
  công tác kiểm tra
  control job
  công việc kiểm tra
  control joint
  khe kiểm tra
  control joint
  mối kiểm tra
  control joint
  mối nối kiểm tra
  control light
  đèn kiểm tra
  control limit
  giới hạn kiểm tra
  control lot
  lô kiểm tra
  control lot
  loạt kiểm tra
  control manhole
  giếng kiểm tra
  control mark
  dấu hiệu kiểm tra
  control measurement
  sự đo kiểm tra
  control monitor
  bộ hướng dẫn kiểm tra
  control net
  mạng lưới kiểm tra
  control of concrete quality
  sự kiểm tra chất lượng bê tông
  control of exposure to fumes
  giới hạn kiểm tra
  control of working quality
  sự kiểm tra chất lượng thi công
  control operation
  phép toán kiểm tra
  control panel
  bảng kiểm tra
  control pile
  cọc kiểm tra
  control point
  điểm kiểm tra
  control point
  trạm kiểm tra
  control program
  chương trình kiểm tra
  control refusal
  độ chối kiểm tra
  control roller
  con lăn kiểm tra
  control room
  buồng kiểm tra
  control sample
  mẫu kiểm tra
  control sampling
  sự chọn mẫu kiểm tra
  control screening
  sự sàng kiểm tra
  control survey point
  điểm khảo sát kiểm tra
  control switch
  kích thước kiểm tra
  control test
  mẫu kiểm tra
  control test
  sự thử kiểm tra
  control test
  thí nghiệm kiểm tra
  control testing
  sự lấy mẫu kiểm tra
  control time
  thời gian kiểm tra
  control total
  tổng kiểm tra
  control tower
  hệ thống kiểm tra
  control tower
  tháp kiểm tra (sân bay)
  control trace format
  khuôn vệt kiểm tra
  control track
  nhãn kiểm tra
  control track time code
  nhiệm vụ kiểm tra
  control valve
  van kiểm tra
  control weld plates
  mẫu thử kiểm tra hàn
  control wire
  dây kiểm tra
  control, checking
  kiểm tra (kiểm toán)
  drilling control
  kiểm tra khoan
  electrical control board
  bảng kiểm tra điện
  electronic control unit
  bộ kiểm tra điện tử
  Emergency control panel (ECP)
  bảng kiểm tra khẩn cấp
  environmental control
  sự kiểm tra môi trường
  error control
  sự kiểm tra lỗi
  error control procedures
  thủ tục kiểm tra lỗi
  fault control memory
  bộ nhớ có kiểm tra lỗi
  fire control room
  phòng kiểm tra cháy
  fire control station
  trạm kiểm tra cháy
  formational control
  sự kiểm tra thành hệ
  Frame Check/Frame Control (FC)
  Kiểm tra khung, Điều khiển khung
  geodetic control
  sự kiểm tra trắc địa
  individual channel flow control
  sự kiểm tra dòng kênh riêng lẻ
  individual control
  sự kiểm tra riêng lẻ
  input control
  sự kiểm tra đầu vào
  job under control
  công việc kiểm tra
  leak preventing control
  kiểm tra báo hiệu rò rỉ
  level control float valve
  van phao kiểm tra mức nước
  local control
  sự kiểm tra cục bộ
  lower control limit
  giới hạn kiểm tra dưới
  master emergency control panel
  bảng kiểm tra khẩn cấp chính
  mechanical control
  sự kiểm tra cơ học
  mixture control unit
  thiết bị kiểm tra hỗn hợp
  monitoring control table (MCT)
  bảng điều khiển kiểm tra
  news control room
  phòng kiểm tra tin tức
  noise control
  sự kiểm tra tiếng ồn
  normalization control
  sự kiểm tra quy cách
  operation control
  sự kiểm tra vận hành
  output control
  sự kiểm tra đầu ra
  pole-changing control
  kiểm tra đổi cực
  pollution control
  kiểm tra độ nhiễm bẩn (của nước)
  preliminary control
  sự kiểm tra sơ bộ
  pressure control manifold
  ống dẫn kiểm tra tăng áp
  process control
  sự kiểm tra quá trình
  product control
  kiểm tra sản phẩm
  product control
  sự kiểm tra sản phẩm
  production control
  kiểm tra sản xuất
  QC (qualitycontrol)
  sự kiểm tra chất lượng
  quality control
  kiểm tra chất lượng
  quality control of concrete mix
  sự kiểm tra chất lượng (hỗn hợp) bêtông
  quality-control room
  phòng kiểm tra chất lượng
  rate control
  kiểm tra giá
  reception control
  kiểm tra để nghiệm thu
  roll control system
  bộ phận kiểm tra vòng lộn (máy bay)
  roof control
  kiểm tra mái
  safety control system
  hệ thống kiểm tra an toàn
  sewer control manhole
  giếng kiểm tra thoát nước
  sight control
  kiểm tra bằng mắt
  single control
  kiểm tra một đầu mối
  size control
  kiểm tra kích thước
  size control
  sự kiểm tra kích thước
  slurry control tank
  thùng kiểm tra bùn
  statistical control
  kiểm tra thống kê
  statistical control
  sự kiểm tra thống kê
  supervisory control
  sự kiểm tra giám sát
  system control
  kiểm tra hệ thống
  TC (testcontrol)
  sự điều khiển kiểm tra
  technical control
  sự kiểm tra kỹ thuật
  test control (TC)
  sự điều kiển kiểm tra
  time control
  kiểm tra thời gian
  traction control system (trc, trac)
  hệ thống kiểm tra độ bám đường
  upper control limit
  cận kiểm tra trên
  upper control limit
  giới hạn kiểm tra trên
  vigilance control
  kiểm tra sự thận trọng
  visual control
  sự kiểm tra bằng mắt
  volume control
  kiểm tra thể tích
  wastewater control
  sự kiểm tra nước thải
  yarn feed control
  kiểm tra cấp sợi
  điều chỉnh
  absolute control
  điều chỉnh tuyệt đối
  air circulation control
  điều chỉnh tuần hoàn gió
  air circulation control
  sự điều chỉnh tuần hoàn gió
  air control
  điều chỉnh không khí
  air mixture control
  điều chỉnh hỗn hợp không khí
  air volume control
  điều chỉnh thể tích không khí
  all-year climate control
  điều chỉnh điều hòa bốn mùa
  all-year climate control
  điều chỉnh điều hòa cả năm
  altitude control
  điều chỉnh độ cao
  anti-icing control
  điều chỉnh chống đóng băng
  anticipatory control
  điều chỉnh trước
  anticipatory control
  điều chỉnh trước kỳ hạn
  astatic control
  sự điều chỉnh vô hướng
  atmosphere control apparatus
  thiết bị điều chỉnh atmosphe
  atmosphere control apparatus
  thiết bị điều chỉnh atmosphere
  attitude (control) unit
  trung tâm điều chỉnh cao độ
  automatic capacity control
  điều chỉnh năng suất tự động
  automatic control
  điều chỉnh tự động
  automatic control
  sự điều chỉnh tự động
  automatic control device
  thiết bị điều chỉnh tự động
  automatic control engineering
  kỹ thuật điều chỉnh tự động
  automatic control valve
  van điều chỉnh tự động
  automatic flow control
  điều chỉnh lưu lượng tự động
  automatic frequency control
  điều chỉnh tần số tự động
  automatic gain control
  điều chỉnh khuếch đại tự động
  automatic sequence control
  điều chỉnh liên động tự động
  automatic sequence control
  điều chỉnh trình tự tự động
  automatic temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ tự động
  automatic voltage control
  sự tự điều chỉnh biến áp
  automatic volume control
  điều chỉnh âm lượng tự động
  automatic volume control
  điều chỉnh thể tích tự động
  automatic volume control (AVC)
  sự điều chỉnh âm lượng tự động
  bass control
  điều chỉnh trầm
  bitumen injection control valve
  van điều chỉnh phụt bitum
  boiler control
  sự điều chỉnh nồi hơi
  boost control
  sự điều chỉnh áp suất
  brine temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ nước muối
  bypass capacity control
  điều chỉnh năng suất bằng bypas
  capacity control value
  van điều chỉnh công suất
  carburetor control cable
  cáp điều chỉnh cacbuaratơ
  carburettor control cable
  cáp điều chỉnh cacbuaratơ
  cascade control
  điều chỉnh (khống chế) cấp
  cascade control
  điều chỉnh (khống chế) tầng
  cascade control
  điều chỉnh theo bậc
  cascade control
  điều chỉnh theo cấp
  cascade control
  điều chỉnh theo tầng
  chain control
  sự điều chỉnh bằng xích
  chroma control
  sự điều chỉnh sắc thái
  close deviation control
  điều chỉnh độ lệch
  close temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ kín
  closed loop control
  điều chỉnh chu trình đóng
  closed loop control
  điều chỉnh theo chu trình đóng
  coarse control
  điều chỉnh thô
  coarse control
  sự điều chỉnh thô
  combustion control
  điều chỉnh nhiên liệu
  comfort control
  sự điều chỉnh tiện nghi
  compensating by integral control
  bù bằng điều chỉnh tích phân
  condensing pressure control
  điều chỉnh áp suất ngưng tụ
  constant control
  điều chỉnh liên tục
  content control
  điều chỉnh hàm lượng
  content control
  sự điều chỉnh hàm lượng
  continuous automatic train control
  sự tự điều chỉnh tàu liên tục
  continuous control
  điều chỉnh liên tục
  control action
  tác động điều chỉnh
  control action
  tác dụng điều chỉnh
  control and display unit (CDU)
  bộ điều chỉnh
  control and display unit (CDU)
  núm điều chỉnh
  control and display unit (CDU)
  sự điều chỉnh
  control and status register (CSR)
  ngôn ngữ mô phỏng và điều chỉnh
  control butterfly-valve
  van điều chỉnh
  control characteristic
  đặc tính điều chỉnh
  control characteristic
  đặc trưng điều chỉnh
  control cock
  van điều chỉnh
  control cock
  vòi điều chỉnh
  control curtain
  màn điều chỉnh
  control damper
  clapê điều chỉnh được
  control damper
  cửa chớp điều chỉnh được
  control damper
  van điều chỉnh được
  control gearing ratio
  điều chỉnh tinh
  control interval
  thời gian điều chỉnh
  control knob
  nút điều chỉnh
  control loop
  vòng điều chỉnh
  control loudspeaker
  núm điều chỉnh
  control mechanism
  cơ cấu điều chỉnh
  control methods
  phương pháp điều chỉnh
  control of subjective loudness
  sự điều chỉnh âm lượng chủ quan
  control parameter
  thông số điều chỉnh
  control pH
  pha điều chỉnh
  control programme
  điểm điều chỉnh
  control room
  khoảng điều chỉnh
  control signal
  tín hiệu điều chỉnh
  control station
  bộ điều chỉnh
  control system
  hệ điều chỉnh
  control system
  hệ thống điều chỉnh
  control system with unity feedback
  hệ điều chỉnh có phản hồi đơn nhất
  control temperature
  nhiệt độ điều chỉnh
  control unit
  bộ điều chỉnh
  control valve
  van điều chỉnh
  control wheel
  bánh lái điều chỉnh
  crystal growth control
  điều chỉnh phát triển tinh thể
  current control
  sự điều chỉnh dòng điện
  daylight control
  điều chỉnh ánh sáng tự nhiên
  defrost control
  điều chỉnh phá băng
  deicing control
  điều chỉnh phá băng
  density control
  điều chỉnh mật độ
  direct control
  điều chỉnh trực tiếp
  direct digital control
  điều chỉnh số trực tiếp
  discharge pressure control
  điều chỉnh áp suất đẩy
  distant control
  điều chỉnh từ xa
  dust control
  điều chỉnh chống bụi
  electrical control
  điều chỉnh bằng điện
  electronic liquid level control
  điều chỉnh mức lỏng điện tử
  environmental control
  điều chỉnh môi trường
  evaporating pressure control
  điều chỉnh áp suất bay hơi
  fast freezing control
  sự điều chỉnh kết đông nhanh
  fast-freezing control
  điều chỉnh kết đông nhanh
  feed control
  điều chỉnh cung cấp
  feedforward automatic gain control (AGC)
  sự tự điều chỉnh khuếch đại tiếp thuận
  feedforward control
  điều chỉnh trước kì hạn
  field control
  điều chỉnh kích thích
  financial control
  sự điều chỉnh tài chính
  fine control
  điều chỉnh tinh
  fine control
  sự điều chỉnh tinh
  fine control member
  chi tiết điều chỉnh tinh
  float control
  điều chỉnh (nhờ) phao
  float control
  phao điều chỉnh, thiết bị điều chỉnh nổi được
  floating control
  bộ điều chỉnh nổi
  floating control
  điều chỉnh phiếm định
  floating control
  sự điều chỉnh thả trôi
  floating control mode
  phương pháp điều chỉnh động
  flood control storage
  dung tích điều chỉnh
  flow control
  sự điều chỉnh dòng chảy
  flow control
  sự điều chỉnh lưu lượng
  flow control element
  chi tiết điều chỉnh dòng
  flow control element
  phần tử điều chỉnh dòng
  flow control valve
  bộ điều chỉnh lưu lượng
  flow control valve
  van điều chỉnh dòng
  flow control valve
  van điều chỉnh dòng chảy
  flow control valve
  van điều chỉnh lưu lượng
  focusing control
  sự điều chỉnh hội tụ
  focusing control
  sự điều chỉnh tụ tiêu
  frequency control
  điều chỉnh tần số
  frequency control
  sự điều chỉnh tần số
  fuel control
  sự điều chỉnh nhiên liệu
  fuel control gear
  bộ điều chỉnh nhiên liệu
  gain control
  điều chỉnh khuếch đại
  gain control
  sự điều chỉnh khuếch đại
  gas control automatic system
  thiết bị tự động điều chỉnh khí
  gas control unit
  thiết bị điều chỉnh khí
  gas control unit
  trạm điều chỉnh khí
  hand control
  sự điều chỉnh bằng tay
  head control gate
  cửa van điều chỉnh cột nước
  head-control gate
  cửa điều chỉnh mức nước
  heating control
  điều chỉnh (quá trình) sưởi
  hold control
  núm điều chỉnh đồng bộ
  humidifying control instrument
  dụng cụ điều chỉnh độ ẩm
  humidity control
  điều chỉnh độ ẩm
  humidity control
  sự điều chỉnh độ ẩm
  humidity control instrument
  dụng cụ điều chỉnh độ ẩm
  ice-prevention control
  điều chỉnh tránh đóng băng
  ignition control
  điều chỉnh cháy
  ignition control
  sự điều chỉnh thắp sáng
  ignition control additive
  phụ gia điều chỉnh cháy
  in-phase control
  sự điều chỉnh đồng pha
  independent control
  điều chỉnh độc lập
  indirect control
  điều chỉnh gián tiếp
  infinitely variable control
  điều chỉnh liên tục
  infinitely variable control
  điều chỉnh vô cấp
  injection control
  sự điều chỉnh phun
  inlet temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ hút
  inlet temperature control
  sự điều chỉnh nhiệt độ hút
  integral control
  điều chỉnh tích phân
  intermittent control
  điều chỉnh đứt đoạn
  inverse derivative control
  điều chỉnh đạo hàm ngược
  leaving temperature control
  điều chỉnh năng suất ra
  level control
  điều chỉnh mức
  level control
  sự điều chỉnh mức
  level control relay
  rơle điều chỉnh mức (lỏng)
  line amplitude control
  sự điều chỉnh biên độ dòng
  linear feedback control
  điều chỉnh đầu ra tuyến tính
  liquid feed control
  điều chỉnh cấp lỏng
  liquid level control
  đìều chỉnh mức lỏng
  liquid level control
  sự điều chỉnh mức chất lỏng
  liquid level control
  sự điều chỉnh mức lỏng
  liquid refrigerant control
  điều chỉnh môi chất lạnh lỏng
  liquid supply control
  điều chỉnh cung cấp lỏng
  liquid supply control
  sự điều chỉnh cấp lỏng
  load control
  điều chỉnh theo tải trọng
  load control
  sự điều chỉnh tải trọng
  loudness control
  sự điều chỉnh âm lượng
  manual control
  điều chỉnh bằng tay
  manual control
  sự điều chỉnh bằng tay
  MCC (mastercontrol code)
  mã điều chỉnh chính
  mechanical control
  điều chỉnh cơ
  meter lighting control (rheostat)
  điều chỉnh độ sáng đèn táp lô
  mixture control screw
  vít điều chỉnh hỗn hợp
  motor control
  điều chỉnh bằng động cơ
  noise control
  điều chỉnh độ ồn
  noise control
  sự điều chỉnh tiếng ồn
  non interacting control
  điều chỉnh otonom
  non interacting control
  điều chỉnh tonom
  numerical control
  điều chỉnh số trị
  numerical control milling machine
  máy phay điều chỉnh số
  on-off control
  bộ điều chỉnh
  on-off control action
  điều chỉnh đóng mở
  outlet temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ ra
  output control
  sự điều chỉnh đầu ra
  overhead control
  điều chỉnh quá nhiệt
  overheat control
  điều chỉnh quá nhiệt
  override control
  sự điều chỉnh khống chế
  oxygen control
  nút điều chỉnh lượng ôxy
  passive (thermal) control
  sự điều chỉnh nhiệt thụ động
  PH control
  sự điều chỉnh độ Ph
  phase control
  sự điều chỉnh pha
  PI control
  điều chỉnh PI (tỷ lệ và tích phân)
  PID control
  điều chỉnh PID (tỷ lệ, tích phân và đạo hàm)
  position control
  điều chỉnh vị trí
  power control
  sự điều chỉnh công suất
  power-assisted control
  điều chỉnh gián tiếp
  power-assisted control
  sự điều chỉnh gián tiếp
  precise control
  điều chỉnh chính xác
  predetermined control
  điều chỉnh xác định trước
  preoptive control
  sự điều chỉnh trước
  pressure control
  điều chỉnh áp lực
  pressure control
  sự điều chỉnh áp lực
  pressure control
  sự điều chỉnh áp suất
  pressure control valve
  van điều chỉnh áp lực
  pressure control valve
  van điều chỉnh áp suất
  pressure drop control
  điều chỉnh tổn thất áp suất
  pressure-temperature control
  điều chỉnh áp suất-nhiệt độ
  proportional control
  điều chỉnh theo tỷ lệ
  proportional control
  điều chỉnh tỷ lệ
  proportional control
  sự điều chỉnh tỷ lệ
  quality control
  sự điều chỉnh chất lượng
  rate control
  điều chỉnh vận tốc
  rate control
  tỷ lệ điều chỉnh
  ratio control
  điều chỉnh các liên hệ
  ratio control system
  hệ thống điều chỉnh tỷ lệ
  reaction control
  điều chỉnh liên hệ ngược
  reactive-power (voltage) control
  sự điều chỉnh (điện áp) bằng công suất phản kháng
  refrigerant flow control device
  bộ điều chỉnh môi chất lạnh
  refrigerant flow control device
  dụng cụ (bộ) điều chỉnh môi chất lạnh
  refrigerant flow control device
  dụng cụ điều chỉnh môi chất lạnh
  refrigerant liquid flow control
  điều chỉnh dòng môi chất lạnh lỏng
  refrigerant liquid flow control
  sự điều chỉnh (khống chế) dòng môi chất lạnh
  regulating control
  cơ cấu điều chỉnh
  relative humidity control
  điều chỉnh độ ẩm tương đối
  remote control
  sự điều chỉnh từ xa
  remote temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ từ xa
  remote temperature control
  sự điều chỉnh (khống chế) nhiệt độ từ xa
  remote temperature control system
  hệ (thống) điều chỉnh nhiệt độ từ xa
  retarded control
  điều chỉnh chậm
  return water temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ nước hồi
  ride control
  điều chỉnh dọc đường
  rigid temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ chính xác
  river flood control channel
  kênh điều chỉnh nước lũ
  runoff control coefficient
  hệ số điều chỉnh dòng chảy
  sampling control
  điều chỉnh rời rạc
  self-acting control
  điều chỉnh trực tiếp
  series/parallel control
  điều chỉnh nối tiếp/song song
  sharpness con control
  sự điều chỉnh độ nét
  side-lobe control
  sự điều chỉnh thùy bên
  speed control
  sự điều chỉnh tốc độ
  speed control device
  dụng cụ điều chỉnh tốc độ
  spindle control
  bộ điều chỉnh trục máy
  stable control
  điều chỉnh ổn định
  starting and control device
  máy khởi động điều chỉnh
  starting and control devices
  hệ máy khởi động điều chỉnh
  step control of refrigeration output
  điều chỉnh năng suất lạnh theo bậc
  step control of refrigeration output
  điều chỉnh năng suất lạnh theo bậc (theo cấp)
  step control of refrigeration output
  điều chỉnh năng suất lạnh theo cấp
  step-by-step control
  điều chỉnh theo bậc
  step-by-step control
  điều chỉnh theo cấp
  step-by-step control
  điều chỉnh từng bước
  step-by-step control
  sự điều chỉnh theo bậc (theo cấp)
  subcooling control valve
  van điều chỉnh quá lạnh
  subrecord control byte (SRCB)
  byte điều chỉnh bản ghi con
  superheat control
  điều chỉnh quá nhiệt
  superheat control
  sự điều chỉnh quá nhiệt
  supply control
  điều chỉnh việc cung cấp
  supply control
  sự khống chế (điều chỉnh) việc cung cấp
  surface ignition control additive
  phụ gia điều chỉnh cháy bề mặt
  system control
  sự điều chỉnh (một) hệ thống
  tangential control
  sự điều chỉnh tiếp tuyến
  tapped control
  bộ điều chỉnh chia nhánh
  temperature control
  điều chỉnh nhiệt độ
  temperature control
  sự điều chỉnh nhiệt
  temperature control
  sự điều chỉnh nhiệt độ
  temperature control apparatus
  bộ điều chỉnh nhiệt độ
  temperature control device
  bộ điều chỉnh nhiệt độ
  temperature responsive control
  điều chỉnh nhạy nhiệt độ
  temperature-operated control (thermosensitiveswitch
  bộ khống chế (điều chỉnh) tác động theo nhiệt độ
  terminal control
  điều chỉnh cuối cùng
  thermal control
  sự điều chỉnh nhiệt độ
  thermoelectric refrigeration control
  điều chỉnh làm lạnh nhiệt điện
  thermosintic control
  sự điều chỉnh tĩnh nhiệt
  thermostatic liquid level control
  điều chỉnh mức lỏng bằng ổn nhiệt
  throttle control
  cấu điều chỉnh tiết lưu (tàu vũ trụ)
  throttle control
  điều chỉnh tiết lưu
  throttle control
  sự điều chỉnh tiết lưu
  throttle control lever
  cần điều chỉnh tiết lưu
  throttling control
  điều chỉnh tiết lưu
  throttling control
  sự điều chỉnh tiết lưu
  time schedule control
  điều chỉnh theo chương trình
  time shared control
  điều chỉnh phân thời gian
  time variable control
  điều chỉnh có chương trình
  time variable control
  điều chỉnh theo thời gian
  to control the river flow
  điều chỉnh dòng chảy sông
  tone control
  bộ điều chỉnh âm thanh
  tone control
  sự điều chỉnh âm hưởng
  tone control
  sự điều chỉnh âm sắc
  tracking control
  nút điều chỉnh đầu từ (vào đường ghi của băng)
  transistor control unit
  bộ điều chỉnh tranzito
  treble control
  điều chỉnh âm bổng
  tuner control
  điều chỉnh dò đài
  tuner control
  điều chỉnh tìm đài
  twin-seat control valve
  van điều chỉnh hai vách
  two-position control
  điều chỉnh hai vị trí
  two-position control system
  hệ (thống) điều chỉnh hai vị trí
  two-step action control
  điều chỉnh (tác động) hai vị trí
  two-step control
  điểu chỉnh (tác động) hai vị trí
  two-step control
  điều chỉnh hai bước
  undamped control
  điều chỉnh không ổn định
  undamped control
  điều chỉnh tản mạn
  vacuum control
  điều chỉnh chân không
  valve control
  điều chỉnh van
  valve control
  sự điều chỉnh (khe hở) xupap
  variable speed control
  sự điều chỉnh tốc độ
  velocity control
  điều chỉnh tốc độ
  vertical centering control
  sự điều chỉnh tâm dọc
  vertical control
  sự điều chỉnh thẳng đứng
  voltage control
  điều chỉnh điện áp
  voltage control
  sự điều chỉnh điện áp
  volume control
  điều chỉnh âm lượng
  volume control
  sự điều chỉnh âm lượng
  volume control damper
  clapê điều chỉnh lưu lượng (gió)
  volume control damper
  van điều chỉnh lượng gió
  volume control damper
  van điều chỉnh lưu lượng
  volume control damper
  van điểu chỉnh thể tích
  water leave control
  điều chỉnh mực nước
  water level control
  sự điều chỉnh (khống chế) mực nước
  zone control
  điều chỉnh theo vùng
  zone control
  sự điều chỉnh theo vùng
  điều khiển

  Giải thích VN: Trong chương trình Windows, đây là tính năng hộp hội thoại (như) hộp kiểm tra, bút bấm radio, hoặc hộp liệt kê cho phép người sử dụng có thể tự chọn các khả năng hoạt động tùy ý.

  A Media Gateway Control Protocol (MGCP) (NOTIFY)
  NOTIFY-một giao thức điều khiển cổng phương tiện (MGCP)
  ACA (ApplicationControl Architecture)
  kiến trúc điều khiển ứng dụng
  ACB (accessmethod control block)
  khối điều khiển phương pháp truy cập
  ACB (adaptercontrol block)
  khối điều khiển bộ điều hợp
  ACB (applicationcontrol block)
  khối điều khiển ứng dụng
  ACBGEN p(applicationcontrol block generation)
  sự tạo khối điều khiển ứng dụng
  ACC (applicationcontncprol code)
  mã điều khmonoiển ứng dụng
  acceler-ation control unit
  bộ điều khiển tăng tốc
  Accesss Block Control (ABC)
  điều khiển khối truy nhập
  access channel control
  sự điều khiển kênh truy cập
  access control
  điều khiển truy cập
  access control
  điều khiển truy xuất
  access control
  sự điều khiển truy cập
  Access Control (TokenRing, FDDI) (AC)
  điều khiển truy nhập
  access control bit
  bit điều khiển truy nhập
  access control bit
  bít điều khiển truy nhập
  access control byte
  byte điều khiển truy nhập
  Access Control Decision Function (ACDF)
  chức năng quyết định điều khiển truy nhập
  Access Control Enforcement Function (ACEF)
  chức năng tăng cường điều khiển truy nhập
  Access Control Entry (ACE)
  đầu vào điều khiển truy nhập
  access control field
  trường điều khiển truy cập
  access control field
  trường điều khiển truy nhập
  access control field
  trường điều khiển truy xuất
  Access Control Field (DQDB) (ACF)
  Trường điều khiển truy nhập (DQDB)
  Access Control Inner Areas (ACIA)
  các vùng khống chế điều khiển truy nhập
  access control key
  khóa điều khiển truy nhập
  access control list
  danh sách điều khiển truy cập
  access control list
  danh sách điều khiển truy nhập
  Access Control List (ACL)
  danh mục điều khiển truy nhập
  access control lock
  khóa điều khiển truy nhập
  Access Control Points (ACP)
  các điểm điều khiển truy nhập
  Access Control Service Element (ApplicationLayer) (ACSA)
  Phần tử dịch vụ điều khiển truy nhập ( Lớp ứng dụng )
  Access Control Set (ACS)
  tệp điều khiển truy nhập
  Access Control Store (ACS)
  bộ nhớ điều khiển truy nhập
  access control system (ACS)
  hệ thống điều khiển truy nhập
  access control word
  từ điều khiển truy cập
  access method control block (ACB)
  khối điều khiển phương pháp truy cập
  access-control words
  từ điều khiển truy cập
  ACS (accesscontrol system)
  hệ thống điều khiển truy nhập
  ACSE (associationcontrol service element)
  thành phần dịch vụ điểu khiển kết hợp
  active control
  điều khiển tích cực
  Active Control Data Set (ACDS)
  tập dữ liệu điều khiển tích cực
  active control loop
  vòng mạch điều khiển năng động
  ACV (addresscontrol vector)
  vectơ điều khiển địa chỉ
  Adapter Block Control (ABC)
  điều khiển khối điều hợp
  adapter control block
  khối điều khiển bộ điều hợp
  adapter control block (ACB)
  khối điều khiển (bộ điều hợp)
  adaptive control
  điều khiển thích nghi
  adaptive control
  điều khiển thích ứng
  adaptive control
  điều khiển tương thích
  adaptive control optimization (ACO)
  sự tối ưu hóa điều khiển thích ứng
  adaptive control system
  hệ điều khiển thích ứng
  adaptive control system
  hệ thống điều khiển thích hợp
  adaptive control system
  hệ thống điều khiển tương hợp
  Adaptive Reception Control (ARC)
  điều khiển thu thích ứng
  ADCCP (advanceddata communications control Protocol)
  giao thức điều khiển truyền dữ liệu nâng cao
  address control
  sự điều khiển địa chỉ
  address control unit (ACU)
  đơn vị điều khiển địa chỉ
  address control vector
  vectơ điều khiển địa chỉ
  address control vector (AVC)
  vectơ điều khiển địa chỉ
  address space control mode
  chế độ điều khiển vùng địa chỉ
  adjacent control point
  điểm điều khiển kế cận
  adjacent control point
  điểm điều khiển phụ cận
  Advanced Communications Function/Network Control Program (ACF/NCP)
  Chức năng truyền thông tiên tiến/ Điều khiển nối mạng chương trình
  advanced control
  điều khiển cao cấp
  Advanced Data Communications Control Procedures (ANSIX366) (ADDCP)
  Các thủ tục điều khiển truyền số liệu tiên tiến ( ANSI X366 )
  Advanced Data Communications Control Procedures (ANSI) (ADCCP)
  Các thủ tục điều khiển truyền số liệu tiên tiến ( ANSI )
  advanced data communications control protocol (ADCCP)
  giao thức điều khiển truyền dữ liệu nâng cao
  Advanced Data Commutation Control Procedure (ADCCP)
  thủ tục điều khiển dữ liệu tiên phong
  AFC (automaticfrequency control)
  điều khiển tần số tự động
  AFC (AutomaticFrequency Control)
  điều khiển tần số tự động-AFC
  AFC (automaticfrequency control)
  mạch điều khiển tần số tự động
  AGC (automaticgain control)
  điều khiển khuếch đại tự động
  AGC (automaticgain control)
  điều khiển tăng tốc tự động
  AGC (automaticgain control)
  mạch điều khiển khuếch đại tự động
  aileron control
  sự điều khiển cánh liệng
  aileron control wheel
  vô lăng điều khiển cánh liệng
  air traffic control
  điều khiển không lưu
  Air Traffic Control (ATC)
  điều khiển lưu lượng vô tuyến
  air traffic control (ATC)
  sự điều khiển không lưu
  air traffic control center
  trung tâm điều khiển không lưu
  air traffic control centre
  trung tâm điều khiển không lưu
  Alarm Control Unit (ACU)
  khối điều khiển cảnh báo
  ALC (automaticlevel control)
  điều khiển mức tự động
  alert control session
  phiên điều khiển sự cố
  amplitude balance control
  điều khiển cân bằng biên độ
  Analogue Control Channel (ACC)
  kênh điều khiển tương tự
  ancillary device control
  sự điều khiển thiết bị phụ
  anticreep control
  cơ cấu điều khiển chống trườn
  APC (automaticphase control)
  sự điều khiển pha tự động
  Apple Document Management And Control System (ADMACS)
  Hệ thống điều khiển và quản lý dữ liệu Apple
  AppleTalk Control Protocol (ATCP)
  Giao thức điều khiển AppleTalk
  application control architecture (ACA)
  cấu trúc điều khiển ứng dụng
  application control block (ACB)
  khối điều khiển ứng dụng
  application control block generation (ACBGEN)
  sự tạo khối điều khiển ứng dụng
  application control code
  mã điều khiển ứng dụng
  application control code (ACC)
  mã điều khiển ứng dụng
  Application Control Management (ACM)
  quản lý điều khiển ứng dụng
  application control menu
  menu điều khiển ứng dụng
  application control menu
  trình đơn điều khiển ứng dụng
  Application Control Service Element (INMARSAT) (ACSE)
  phần tử dịch vụ điều khiển ứng dụng
  Application Control Services (ACS)
  các dịch vụ điều khiển ứng dụng
  application control statement
  câu lệnh điều khiển ứng dụng
  Application-Protocol-Control-Information (APCI)
  thông tin điều khiển giao thức ứng dụng
  area supplementary control
  sự điều khiển khu vực bổ sung
  arithmetic and control unit (ACU)
  khối số học và điều khiển
  armature-control
  điều khiển phần ứng
  ASCII control characters
  các ký tự điều khiển ASCII
  assembler control instruction
  lệnh điều khiển hợp ngữ
  Associated Control Channel (ACCH)
  kênh điều khiển đi kèm
  Association Control Service Element (ACSE)
  môi trường dịch vụ điều khiển kết hợp
  asynchronous control
  điều khiển không đồng bộ
  Asynchronous Data Link Control (ADLC)
  điều khiển tuyến kết nối dữ liệu không đồng bộ
  Attitude Control Subsystem (Landsat) (ACS)
  Hệ thống con điều khiển độ cao (Landsat)
  attitude control system-ACS
  hệ thống điều khiển định hướng
  attitude control technology
  kỹ thuật điều khiển định hướng
  automated control system
  hệ điều khiển tự động hóa
  automatic (al) control
  điều khiển tự động
  automatic background control
  sự điều khiển nền tự động
  automatic brightness control (ABC)
  sự điều khiển tự động độ sáng
  automatic control
  điều khiển tự động
  automatic control
  sự điều khiển tự động
  automatic control engineering
  kỹ thuật điều khiển tự động
  automatic control system
  hệ điều khiển tự động
  automatic control system
  hệ thống điều khiển tự động
  automatic flow control
  điều khiển luồng tự động
  automatic frequency control (AFC)
  mạch điều khiển tần số tự động
  automatic frequency control (AFC)
  sự điều khiển tần số tự động
  Automatic Gain Control (AGC)
  điều khiển khuếch đại tự động, Tự điều khuếch
  Automatic Generation Control (AGC)
  điều khiển phát sinh tự động
  Automatic Level Control (ALC)
  điều khiển mức tự động
  automatic level control (ALC)
  mạch điều khiển mức tự động
  automatic level control (ALC)
  sự điều khiển tự động
  automatic level control or levelling system
  tự động điều khiển độ cứng hệ thống treo
  automatic phase control
  sự điều khiển pha tự động
  Automatic Phase Control (APC)
  điều khiển pha tự động, tự điều pha
  automatic phase control-APC
  sự điều khiển tự động pha
  automatic points control
  điều khiển ghi tự động
  automatic program control
  điều khiển chương trình tự động
  automatic remote control
  điều khiển tự động từ xa
  automatic selective control relay
  rơle điều khiển chọn lọc tự động
  automatic selectivity control
  mạch điều khiển chọn tự động
  automatic selectivity control
  sự điều khiển chọn tự động
  automatic speed control
  điều khiển ga tự động
  automatic toning control
  sự điều khiển âm tự động
  Automatic Transmission Control (ATC)
  điều khiển Truyền dẫn tự động
  Automatic Transmission Test and Control circuit (ATTC)
  đo thử truyền dẫn và mạch điều khiển tự động
  Automatic Transmit Power Control (ATPC)
  điều khiển công suất phát tự động
  Automatic Volume Control (AVC)
  điều khiển dung lượng tự động
  automatic volume control (AVC)
  sự điều khiển âm lượng tự động
  Auxiliary Analogue Control Channel (AACCH)
  kênh điều khiển tương tự phụ
  Auxiliary Control Element (ACE)
  phần tử điều khiển phụ
  AVC (automaticvolume control)
  sự điều khiển âm lượng tự động
  Avesta Device Control Protocol
  Giao thức điều khiển thiết bị Avesta
  Background Revision Control (BRC)
  điều khiển duyệt lại nền
  Background Update Control (BUC)
  điều khiển việc cập nhật nền
  backspace control
  điều khiển dịch lùi
  backspace control
  điều khiển quay ngược
  Backup Control Electronics (BCE)
  điện tử học điều khiển dự phòng
  Backup Flight Control System (BFCS)
  hệ thống điều khiển bay dự phòng
  balance control
  sự điều khiển cân bằng
  Bandwidth Allocation Control Protocol (PPP,ISDN) (BACP)
  Giao thức điều khiển phân phối dải thông (PPP, ISDN)
  bandwidth control
  điều khiển dải tần
  bank control
  sự điều khiển ngân hàng
  Basic Access Control (BAC)
  điều khiển truy nhập cấp cơ bản
  Basic Access Control Model (BACM)
  mô hình điều khiển truy nhập cơ bản
  basic control made (BCmode)
  chế độ điều khiển cơ bản
  basic control mode
  chế độ điều khiển cơ bản
  basic control monitor
  chế độ điều khiển cơ bản
  Basic Control System (BCS)
  hệ thống điều khiển cơ bản
  basic operation control station
  trạm điều khiển thao tác chính
  basic operator control
  điều khiển thao tác viên chính
  batch control card
  cạc điều khiển theo bó
  batch control card
  thẻ mạch điều khiển theo khối
  BC mode (basiccontrol mode)
  chế độ điều khiển cơ bản
  BCB (blockcontrol byte)
  byte điều khiển khối
  BCH (bockcontrol header)
  phần đầu điều khiển khối
  BCH (bockcontrol header)
  tiêu đề điều khiển khối
  BCP (BasicControl Program)
  chương trình điều khiển cơ sở
  BCU (blockcontrol)
  đơn vị điều khiển khối
  beam control
  sự điều khiển chùm tia
  binary control
  điều khiển nhị phân
  Binary Synchronous Control (BSC)
  điều khiển đồng bộ nhị phân
  blade lift control
  bộ điều khiển cần mang lưỡi
  blade lift control
  bộ điều khiển cần nâng lưỡi
  block control byte (BCB)
  byte điều khiển khối
  block control header
  đầu điều khiển khối
  block control header (BCH)
  phần đầu điều khiển khối
  block control header (BCH)
  tiêu đề điều khiển khối
  block control signal-BCS
  tín hiệu điều khiển khối
  block control unit
  bộ điều khiển khối
  block control unit (BCT)
  đơn vị điều khiển khối
  boost control valve
  van điều khiển tăng áp
  brake control
  bộ điều khiển thắng
  brake control
  sự điểu khiển phanh
  brake control rod
  cần điều khiển phanh
  brake control valve
  van điều khiển hãm
  brake force control
  điều khiển lực hãm
  braking control
  bộ điều khiển thắng
  branch control structure
  cấu trúc điều khiển rẽ nhánh
  brightness control
  điều khiển độ chói
  brightness control
  sự điều khiển độ chói
  brilliance control
  sự điều khiển độ chói
  Broadcast Control Channel (BCCH)
  kênh điều khiển phát quảng bá
  buffer control
  sự điều khiển bộ đệm
  Buffer Control (BC)
  điều khiển bộ đệm
  buffer control routine
  chương trình điều khiển bộ đệm
  buffer control routine
  thủ tục điều khiển bộ đệm
  Building Automation and Control Network (BACNET)
  mạng điều khiển và tự động hóa xây lắp
  Burroughs Data Link Control (BDLC)
  điều khiển tuyến kết nối dữ liệu Burroughs
  Bus Control Card (BCC)
  Cạc điều khiển Bus
  Bus Control Unit (BCU)
  khối điều khiển bus
  Bus Interface Control Unit (BICU)
  khối điều khiển giao diện bus
  Business Support and Control System (BSCS)
  hệ thống điều khiển và trợ giúp kinh doanh
  Byte Control Protocols (BCP)
  các giao thức điều khiển byte
  cable control
  sự điều khiển bằng cáp
  CACP (centralarbitration control point)
  điểm điều khiển phân xử trung tâm
  Call Acceptance Control (CAC)
  điều khiển chấp nhận cuộc gọi
  call control
  điều khiển cuộc gọi
  call control
  sự điều khiển cuộc gọi
  Call Control (CC)
  điều khiển cuộc gọi
  Call Control Agent (CCA)
  nhân viên điều khiển cuộc gọi
  Call Control Function (CCF)
  chức năng điều khiển cuộc gọi
  call control procedure
  thủ tục điều khiển cuộc gọi
  call control procedure
  thủ tục điều khiển gọi
  call control signal
  tín hiệu điều khiển cuộc gọi
  call control signal
  tín hiệu điều khiển gọi
  Call Control Unit (CCC)
  khối điều khiển cuộc gọi
  Call Processing Control (CPC)
  điều khiển xử lý cuộc gọi
  cam control
  sự điều khiển bằng cam
  camera control unit
  bộ điều khiển camera
  carburetor control cable
  dây điều khiển bộ chế hòa khí
  carburetor control cable
  dây điều khiển cacbuaratơ
  carburetor control rod
  thanh điều khiển cacburatơ
  carburettor control cable
  dây điều khiển cacbuaratơ
  carriage control
  điều khiển con trượt
  carriage control
  sự điều khiển ổ trượt
  carriage control character
  ký tự điều khiển con trượt
  carriage control data set
  tập dữ liệu điều khiển con trượt
  carriage control page
  trang điều khiển con trượt
  cascade control
  điều khiển nối cấp
  cascade control
  sự điều khiển theo tầng
  cautious control
  điều khiển thận trọng
  CCB (commandcontrol block)
  khối điều khiển lệnh
  CCL (computercontrol language)
  ngôn ngữ điều khiển máy tính
  CCP (commandControl Program)
  chương trình điều khiển lệnh
  CCP (CommunicationControl Processor)
  bộ xử lý điều khiển truyền thông
  CCP (communicationControl Program)
  chương trình điều khiển truyền thông
  CCP (configurationControl Program)
  chương trình điều khiển cấu hình
  CCSA (commoncontrol switching arrangement)
  sự sắp xếp chuyển mạch điều khiển chung
  CCU (centralcontrol unit)
  bộ điều khiển trung tâm
  CCU (centralcontrol unit)
  đơn vị điều khiển chính
  CCU (communicationscontrol unit)
  bộ điều khiển truyền thông
  CDL (controldefinition language)
  ngôn ngữ định nghĩa điều khiển
  CDS (controldata set)
  tập dữ liệu điều khiển
  cell control
  điều khiển tế bào
  cellular control
  điều khiển ngăn ô
  Cellular Data Link Control (CDLC)
  điều khiển tuyến kết nối số liệu mạng tế báo
  centering control
  sự điều khiển canh giữa
  centering control
  sự điều khiển chỉnh tâm
  central arbitration control point (CACP)
  điểm điều khiển phân xử trung tâm
  central control
  sự điều khiển tập trung
  central control
  sự điều khiển trung tâm
  central control
  sự điều khiển trung ương
  central control board
  bảng điều khiển trung tâm
  central control post-CP
  đài điều khiển
  central control room
  phòng điều khiển trung tâm
  Central Control Station (CCS)
  trạm điều khiển trung tâm
  central control unit
  bộ điều khiển trung tâm
  central control unit
  khối điệu khiển trung tâm
  central control unit
  đơn vị điều khiển trung tâm
  central control unit (CCU)
  bộ điều khiển trung tâm
  Central Control Unit (CCU)
  khối điều khiển trung tâm
  central control unit (CCU)
  đơn vị điều khiển chính
  Central Monitor and Control System (CMACS)
  hệ thống điều khiển và giám sát trung tâm
  central site control facility (CSCF)
  chương trình điều khiển vị trí trung tâm
  centralized control
  điều khiển có tập trung
  centralized control
  điều khiển tập trung
  centralized control
  sự điều khiển tập trung
  centralized control
  sự điều khiển trung tâm
  centralized control point
  ghi điều khiển tập trung
  centralized control system
  hệ điều khiển tập trung
  centralized control system
  hệ thống tập trung điều khiển
  centring control
  sự điều khiển chỉnh tâm
  certainty equivalence control
  điều khiển tương đương
  cession control block
  khối điều khiển phiên
  change control process
  quá trình điều khiển thay đổi
  change of control
  thay đổi điều khiển
  Changeback Control (TCBC)
  điều khiển chuyển trở lại
  channel control
  điều khiển kênh
  channel control
  sự điều khiển kênh
  channel control character
  ký tự điều khiển kênh
  channel control command
  lệnh điều khiển kênh
  channel control vector (CHCV)
  vectơ điều khiển kênh
  CHCV (channelcontrol vector)
  vectơ điều khiển kênh
  Check Processing Control System IBM (CPCS)
  hệ thống điều khiển việc xử lý hóa đơn
  choke control
  sự điều khiển bướm gió
  CICP (communicationinterrupt control program)
  chương trình điều khiển ngắt truyền thông
  CICS (CustomerInformation Control System)
  hệ thống điều khiển thông tin khách hàng
  CIDF (controlinterval definition field)
  trường định nghĩa khoảng điều khiển
  CIOCS (communicationinput/output control system)
  hệ thống điều khiển nhập/xuất truyền thông
  circle reverse control
  sự điều khiển xoay vòng ngược
  Circuit Group Control (CGC)
  điều khiển nhóm mạch
  Circuit Installation and Maintenance Assistance Package/ control Center (CIMAP/CC)
  hỗ trợ lắp đặt và bảo dưỡng mạch trọn gói/ Trung tâm điều khiển
  Circuit Supervision Control (CSC)
  điều khiển giám sát mạch
  Clock and Tone Control Element (CTCE)
  phần tử điều khiển âm và xung nhịp
  clock control system
  hệ thống điều khiển đồng hồ
  close-control radar
  rađa điều khiển
  close-control radar
  rađa điều khiển vòng kín
  close-loop control
  điều khiển có phản hồi
  close-loop control
  điều khiển vòng kín
  closed-loop control
  điều khiển vòng đóng
  closed-loop control
  điều khiển vòng kín
  closed-loop control
  sự điều khiển vòng kín
  closed-loop control system
  hệ được điều khiển vòng đóng
  closed-loop control system
  hệ thống điều khiển vòng kín
  cluster control node
  nút điều khiển nhóm
  Cluster Control Processor (CCP)
  bộ xử lý điều khiển cụm
  cluster control unit
  bộ điều khiển nhóm
  cluster control unit
  đơn vị điều khiển nhóm
  clutch control
  bộ điều khiển ly kết
  CNC (computerizednumeric control)
  sự điều khiển số máy tính hóa
  coarse-control
  điều khiển thô
  code control system
  hệ thống mã điều khiển
  cold control
  bộ điều khiển (độ) lạnh
  collective control
  điều khiển tập trung
  collective pitch control
  sự điều khiển bước lá chung
  color control
  sự điều khiển màu
  combustion control
  sự điều khiển sự cháy
  Command & Control Information Systems (CCIS)
  các hệ thống thông tin điều khiển và lệnh
  Command and Control Subsystem (CCS)
  phân hệ lệnh và điều khiển
  command control block
  khối điều khiển lệnh
  command control block (CCB)
  khối điều khiển lệnh
  command control language
  ngôn ngữ điều khiển lệnh
  Command Control Program (CCP)
  chương trình điều khiển lệnh
  Command Session Change Control (CSCC)
  điều khiển thay đổi phiên lệnh
  Common Channel Signalling Network Control (CCNC)
  điều khiển mạng báo hiệu kênh chung
  Common Control Channel (CCCH)
  kênh điều khiển chung
  common control equipment
  thiết bị điều khiển chung
  common control section
  phần điều khiển chung
  common control switching arrangement (CCSA)
  sự sắp xếp chuyển mạch điều khiển chung
  common control system
  hệ điều khiển trung tâm
  common control unit
  bộ điều khiển chung
  common control-CC
  sự điều khiển tập chung
  Common Device Control Architecture (CDCA)
  kiến trúc điều khiển thiết bị chung
  Common management information protocol Logical link control (CMOL)
  điều khiển tuyến nối lôgic Của giao thức thông tin quản lý
  common-control switching system
  hệ chuyển mạch điều khiển chung
  Communication and Transport Control Programme (CTCP)
  chương trình điều khiển truyền thông và giao thông
  communication control
  sự điều khiển truyền thông
  communication control character
  ký tự điều khiển truyền thông
  communication control node
  nút điều khiển truyền thông
  communication control program
  chương trình điều khiển truyền thông
  Communication Control Program (CCP)
  chương trình điều khiển truyền thông
  communication control unit
  bộ điều khiển truyền thông
  communication control unit
  cơ cấu điều khiển truyền thông
  communication control unit
  đơn vị điều khiển truyền thông
  communication control unit
  thiết bị điều khiển truyền thông
  communication interrupt control program (CICP)
  chương trình điều khiển ngắt truyền thông
  communications and control equipment
  thiết bị điều khiển và truyền thông
  communications control
  sự điều khiển truyền thông
  communications control unit (CCU)
  bộ điều khiển truyền thông
  Communications Control Unit (CCU)
  khối điều khiển truyền thông
  compiler control line
  dòng điều khiển bộ biên dịch
  complex control factor
  hệ số điều khiển phức
  computed path control
  điều khiển phương cách tính toán
  computer control
  điều khiển máy tính
  computer control counter
  bộ đếm điều khiển máy tính
  computer control language (CCL)
  ngôn ngữ điều khiển máy tính
  computer control mode
  chế độ điều khiển máy tính
  computer control register
  thanh ghi điều khiển máy tính
  computer control system
  hệ điều khiển bằng máy tính
  computer numerical control
  điều khiển số bằng máy tính
  computer numerical control
  điều khiển số máy tính
  Computer Program Change (Control) Library (CPCL)
  thư mục (điều khiển) sự thay đổi chương trình điều khiển
  computer-aided measurement and control (CAMAC)
  sự điều khiển và đo bằng máy tính
  computerized numeric control (CNC)
  sự điều khiển số máy tính hóa
  Computerized Numerical Control (CNC)
  điều khiển số máy tính hóa
  concurrency control count
  số đếm điều khiển tương tranh
  conditional control transfer
  lệnh (truyền) điều khiển qui ước
  conditional control transfer instruction
  lệnh chuyển điều khiển có điều kiện
  conference control
  sự điều khiển hội thảo
  configuration control block
  khối điều khiển cấu hình
  configuration control board
  bảng điều khiển cấu hình
  Configuration Control Board (CCB)
  bảng điều khiển cấu hình
  Configuration Control Logic (CCL)
  lôgic điều khiển cấu hình
  configuration control program (CCP)
  chương trình điều khiển cấu hình
  Connection Admission Control (ATM) (CAC)
  điều khiển cho phép kết nối (ATM)
  connection admission control (CAC)
  điều khiển kết nối
  connection control
  điều khiển kết nối
  Connection Control Block (CCB)
  khối điều khiển kết nối
  Connection Control Function (CCF)
  chức năng điều khiển kết nối
  Connection Control Language (CCL)
  ngôn ngữ điều khiển kết nối
  connectivity control
  sự điều khiển kết nối
  Context-based Access Control (CBAC)
  điều khiển truy nhập dựa trên tình huống
  continuous control
  điều khiển liên tục
  continuous control
  sự điều khiển liên tục
  contouring control
  điều khiển tạo đường viền
  contrast control
  sự điều khiển tương phản
  Control (CTL)
  điều khiển, kiểm soát
  Control (CTRL)
  điều khiển, kiểm soát
  control accelerometer
  gia tốc kế điều khiển
  control accuracy
  độ chính xác điều khiển
  control accuracy
  mức chính xác điều khiển
  control agent
  tác nhân điều khiển
  control algorithm
  thuật toán điều khiển
  Control and Delay Channel (TDMA) (CDC)
  Kênh điều khiển và trễ (TDMA)
  control and display unit (CDU)
  cấu điều khiển
  control and display unit (CDU)
  sự điều khiển
  control and read memory
  bộ nhớ chỉ đọc và điều khiển
  control and read-only memory
  bộ nhớ chỉ đọc và điều khiển
  control and safety device
  độ chính xác điều khiển
  control antenna
  ăng ten điều khiển
  control apparatus
  thiết bị điều khiển
  control application
  ứng dụng điều khiển
  control area
  khu vực điều khiển
  control area
  vùng điều khiển
  control area (CA)
  khu vực điều khiển
  control area (CA)
  vùng điều khiển
  control area split
  sự phân chia vùng điều khiển
  control arm
  thanh điều khiển
  control arm
  tác dụng điều khiển
  control assay
  thuật toán điều khiển
  control assembly
  bàn điều khiển
  control axis
  trục điều khiển
  control ball
  bi điều khiển
  control ball
  bóng điều khiển
  control ball
  cầu tròn điều khiển
  control bar
  thanh điều khiển
  control bit
  bit điều khiển
  control block
  khối điều khiển
  control board
  bảng điều khiển
  control board
  tủ (bảng) điều khiển
  control box
  blốc điều khiển
  control box
  cụm điều khiển
  control box
  hộp điều khiển
  control box (controlunit)
  hộp điều khiển
  control break
  ngắt điều khiển
  control break level
  mức ngắt điều khiển
  control bus
  bit điều khiển
  control bus
  buýt điều khiển
  control bus
  đường truyền dẫn điều khiển
  control button
  khối điều khiển
  control by pressuring
  sự điều khiển bằng nén
  control byte
  bai điều khiển
  control bytes
  các byte điều khiển
  control cabin
  buồng điều khiển
  control cable
  bảng điều khiển
  control cable
  cáp điều khiển (thang máy)
  control card
  bìa điều khiển
  control card
  phiếu điều khiển
  control card
  thẻ điều khiển
  control center
  hộp điều khiển
  control center
  trung tâm điều khiển
  control centre
  buýt điều khiển
  Control Centre Operations Manager (CCOM)
  phần tử quản lý các hoạt động của trung tâm điều khiển
  control change
  đổi chế độ điều khiển
  control change
  sự thay đổi điều khiển
  control channel
  kênh điều khiển
  Control Channel (CCH)
  kênh điều khiển
  Control Channel of The Line System
  kênh điều khiển (của hệ thống đường dây)
  control character
  ký tự điều khiển
  control characteristic
  cáp điều khiển
  control characteristic
  đặc tính điều khiển
  control characteristic
  đặc trưng điều khiển
  control circuit
  mạch điều khiển
  control circuitry
  ký tự điều khiển
  control circuitry
  sơ đồ mạch điều khiển
  control cluster
  cụm điều khiển
  control cluster
  nhóm điều khiển
  control code
  mã điều khiển
  control code characters
  các kí tự mã điều khiển
  control codes
  đặc tuyến điều khiển
  control column boss
  mạch điều khiển
  control column whipping
  hệ mạch điều khiển
  control combination
  tổ hợp điều khiển
  control command
  lệnh điều khiển
  control command
  mã điều khiển
  control command
  trình tự điều khiển
  control command register
  thanh ghi lệnh điều khiển
  control computer
  máy tính điều khiển
  control console
  bàn điều khiển
  control console
  bàn giao tiếp điều khiển
  control console
  cần điều khiển
  control console
  cột vô lăng điều khiển
  control contactor
  côngtăctơ điều khiển
  control counter
  bộ đếm điều khiển
  control current
  dòng điều khiển
  control cycle
  chu trình điều khiển
  control data
  dữ liệu điều khiển
  control data
  lệnh điều khiển
  Control Data Communications Control Procedure (CDCCP)
  thủ tục điều khiển thông tin số liệu điều khiển
  Control Data Corporation (CDC)
  hiệp hội dữ liệu điều khiển
  control data item
  dữ liệu điều khiển
  control data item
  mục dữ liệu điều khiển
  control data item
  phần dữ liệu điều khiển
  control data name
  tên mục dữ liệu điều khiển
  control data-name
  tên dữ liệu điều khiển
  control deck
  bàn điều khiển
  control deck
  bảng điều khiển
  control definition language (CDL)
  ngôn ngữ định nghĩa điều khiển
  control description (CTLD)
  sự mô tả bộ điều khiển
  control design
  thiết kế điều khiển
  control design
  tổng hợp hệ điều khiển
  control desk
  bàn điều khiển
  control device
  bộ điều khiển
  control device
  dung cụ điều khiển
  control device
  phòng điều khiển (ghi âm)
  control device
  thiết bị điều khiển
  control diagram
  sơ đồ điều khiển
  control diaphragm
  bộ điều khiển cản dịu
  control directory
  thư mục điều khiển
  control disk
  đĩa điều khiển
  Control Display Unit (CDU)
  khối hiển thị điều khiển
  control driving
  dữ liệu điều khiển
  control electrode
  điện cực điều khiển
  control electrode
  dụng cụ điều khiển
  Control Electronics System (CES)
  hệ thống thiết bị điện tử điều khiển
  control element
  phần tử điều khiển
  Control Element (CE)
  phân tử điều khiển
  control elements
  phần tử điều khiển
  control emission
  phát xạ điều khiển
  control engineer
  kỹ sư điều khiển
  control engineering
  kỹ thuật điều khiển
  control engineering
  sự dẫn động điều khiển
  control engineering
  sự truyền động điều khiển
  control equipment
  thiết bị điều khiển
  control exciter
  máy kích thích điều khiển
  control field
  điện cực điều khiển
  control field
  miền điều khiển
  control file
  tệp điều khiển
  control file
  tập tin điều khiển
  control film
  màng điều khiển
  control finely
  phần tử điều khiển
  control flow
  kỹ thuật điều khiển
  control flow
  dòng điều khiển
  control flow
  luồng điều khiển
  control frame
  khung điều khiển
  control frequency
  thiết bị điều khiển
  control function
  chức năng điều khiển
  control function
  hàm điều khiển
  Control Function (CF)
  Chức năng điều khiển, Hàm điều khiển
  control gate
  cổng điều khiển
  Control Gate (CG)
  cổng điều khiển
  control gear
  cơ cấu điều khiển
  control gear
  thiết bị điều khiển
  control gear
  trường điều khiển
  control gear
  truyền động điều khiển
  control gearing ratio
  điều khiển tinh
  control grid
  buồng điều khiển
  control grid
  dòng điều khiển
  control grid
  lưới điều khiển
  control group
  nhóm điều khiển
  control head
  đầu điều khiển
  control heading
  tiêu đề điều khiển
  control hierarchy
  bộ điều khiển
  control hierarchy
  cấp độ điều khiển
  control hierarchy
  cấu điều khiển
  control hierarchy
  hệ điều khiển
  control hierarchy
  phân cấp điều khiển
  control hole
  lỗ điều khiển
  control information
  thông tin điều khiển
  control information list
  danh sách thông tin điều khiển
  control input
  đại lượng điều khiển
  control input
  đầu vào điều khiển
  control instruction
  lệch điều khiển
  control instruction
  lệnh điều khiển
  control instruction register
  thanh ghi lệnh điều khiển
  control interval
  khoảng điều khiển
  control interval access
  sự truy cập khoảng điều khiển
  control interval access
  truy nhập trong khoảng điều khiển
  control interval definition field (CIDF)
  trường định nghĩa khoảng điều khiển
  control interval split
  sự phân chia khoảng điều khiển
  control interval split
  sự tách khoảng điều khiển
  control key
  nút điều khiển
  control key
  phím điều khiển
  control knob
  núm điều khiển
  control knob
  nút điều khiển
  control knowledge
  thông tin điều khiển
  control lag
  sự trễ điều khiển
  control language
  ngôn ngữ điều khiển
  control language
  sự phân cấp điều khiển
  control language program
  chương trình ngôn ngữ điều khiển
  control language variable
  biến ngôn ngữ điều khiển
  control lead
  dấu dẫn điều khiển
  control lever
  hộp điều khiển
  control lever
  thanh điều khiển
  control lever quadrant
  lệnh điều khiển
  control limit
  giới hạn điều khiển
  control limit
  phím điều khiển
  control line
  dây điều khiển
  control line
  dòng điều khiển
  control logic
  lôgic điều khiển
  control logic
  mạch logic điều khiển
  Control Logical Unit (CLU)
  khối logic điều khiển
  control loop
  vòng điều khiển
  control loop
  vòng lặp điều khiển
  control machine
  máy điều khiển
  control mark
  dấu điều khiển
  Control Mark (CM)
  dấu điều khiển
  control mechanism
  cơ chế điều khiển
  control memory
  bộ nhớ điều khiển
  control memory
  ngôn ngữ điều khiển
  control menu
  trình đơn điều khiển
  control message
  thông điệp điều khiển
  control meter
  cần điều khiển
  control methods
  phương pháp điều khiển
  control mode
  lệnh thức điều khiển
  control model
  mô hình điều khiển
  control models
  mô hình điều khiển
  control module
  môđum điều khiển
  control module
  môđun điều khiển
  control module area
  vùng module điều khiển
  Control Movement Gyroscopes (CMG)
  các con quay hồi chuyển của chuyển động điều khiển
  control objectives
  các mục tiêu điều khiển
  control of a motor
  cơ cấu điều khiển động cơ
  control of electromagnetic radiation
  điều khiển bức xạ điện từ
  control of flow
  loa điều khiển
  control of minimum headway
  bộ điều khiền cơ cấu đo
  control of minimum headway
  bộ điều khiển sơ cấp
  control of minimum headway
  máy đo có điều khiển
  control of quality measures
  sự điều khiển luồng giao thông
  control operation
  thao tác điều khiển
  control operator
  người thao tác điều khiển
  control operator
  toán tử điều khiển
  control oriented activities
  các hoạt động hướng điều khiển
  control oriented application
  ứng dụng hướng điều khiển
  control oriented device
  thiết bị hướng điều khiển
  control oriented task
  tác vụ hướng điều khiển
  control overrun
  sự tràn điều khiển
  control panel
  bàn điều khiển
  control panel
  bảng điều khiển
  control panel
  buồng điều khiển
  control panel
  khiểu điều khiển
  control panel
  đài điều khiển
  control panel
  đèn điều khiển
  control panel
  panen điều khiển
  control panel
  trạm điều khiển
  control panel
  trung tâm điều khiển
  Control Panel (CPL)
  panen điều khiển, tấm điều khiển
  control panel cabinet
  tủ có bảng điều khiển
  control panel device-CDEV
  thiết bị bảng điều khiển
  control panel for 110kV line
  bảng điều khiển đường dây 110kV
  control panel wiring
  kéo dây bảng điều khiển
  control performance
  công năng điều khiển
  control phase
  pha điều khiển
  control plunger
  van điều khiển nhiên liệu
  control point
  điểm điều khiển
  Control Point (CM)
  điểm điều khiển
  control point (CP)
  điểm điều khiển
  Control Point Interface Unit (CPIU)
  khối giao diện điểm điều khiển
  Control Point Management Services (CPMS)
  các dịch vụ quản lý điểm điều khiển
  control point profile name
  tên vắn điểm điều khiển
  control points
  bàn điều khiển
  control points
  bàn phím điều khiển
  control points
  bảng điều khiển
  control points
  bảng phím điều khiển
  control post
  trạm điều khiển
  control potential
  thế điều khiển
  control potentiometer
  bộ điều khiển
  control potentiometer
  nền điều khiển
  control potentiometer
  giá điều khiển
  control pressure
  áp suất điều khiển
  control pressure
  pittông điều khiển
  control process
  quá trình điều khiển
  control processor
  bộ xử lý điều khiển
  control program
  cánh lái điều khiển
  control program
  mặt điều khiển
  control program (CP)
  chương trình điều khiển
  control program facility
  phương tiện trình điều khiển
  control program Facility (CPF)
  tiện ích chương trình điều khiển
  Control Program for Microcomputers (CP/M)
  chương trình điều khiển cho các máy vi tính
  control program generation language
  ngôn ngữ tạo chương trình điều khiển
  control program generation procedure
  thủ tục tạo chương trình điều khiển
  control program keys
  các phím chương trình điều khiển
  control program/monitor (CP/M)
  chương trình điều khiển
  control programme
  điểm điều khiển
  Control Programme Control Block (CPCB)
  khối điều khiển của chương trình điều khiển
  control programs
  chương trình điều khiển
  control punch
  lỗ đục điều khiển
  control punching
  sự đục lỗ điều khiển
  control range
  khoảng điều khiển
  control range
  dải điều khiển
  control range
  vùng điều khiển
  control record
  bản ghi điều khiển
  control record card
  cạc bản ghi điều khiển
  control record card
  phiếu bản ghi điều khiển
  control region
  miền điều khiển
  control region
  vùng điều khiển
  control relay
  chiết áp điều khiển
  control relay
  rơle điều khiển
  control response
  sự đáp ứng điều khiển
  control right
  quyền điều khiển
  control rocket
  chương trình điều khiển
  control rod
  cần điều khiển
  control rod
  chương trình điều khiển
  control room
  bảng điều khiển
  control room
  buồng điều khiển
  control room
  khoảng điều khiển
  control room
  điểm điều khiển
  control room
  phòng điều khiển
  control room floor
  tầng đặt phòng điều khiển
  control room window
  thanh ghi điều khiển
  control rotor
  rơle điều khiển
  control routine
  chương trình con điều khiển
  control routine
  sự đảo momen điều khiển
  control schema
  sơ đồ điều khiển
  control scheme
  sơ đồ điều khiển
  control section
  đoạn chương trình điều khiển
  control section
  phần điều khiển
  Control Section (CSECT)
  đoạn điều khiển
  control segment
  đoạn điều khiển
  control sequence
  cần điều khiển
  control sequence
  cần điều khiển bánh lái
  control sequence
  chuỗi điều khiển
  control sequence
  dãy điều khiển
  control sequence
  thanh kéo điều khiển
  control sequence
  trình tự điều khiển
  control sequence chaining
  sự kết nối chuỗi điều khiển
  Control Sequence Introducer (CSI)
  phần mở đầu chuỗi điều khiển
  Control Sequence Prefix (CSP)
  tiền tố chuỗi điều khiển
  control shaft
  trục điều khiển
  control signal channel
  đường kênh tín hiệu điều khiển
  Control Signalling Code (CSC)
  mã báo hiệu điều khiển
  control size
  buồng điều khiển (tàu)
  control size
  phòng điều khiển
  control size
  phòng điều khiển của stuđiô
  control slide
  thước điều khiển
  control space
  không gian điều khiển
  control specification
  đặc điểm điều khiển
  control specification
  đặc tính điều khiển
  control specifications
  các đặc điểm điều khiển
  control spillover
  sự tràn tín hiệu điều khiển
  control standards
  các tiêu chuẩn điều khiển
  control state
  trạng thái điều khiển
  control statement
  câu lệnh điều khiển
  control statement
  lệnh điều khiển
  control statement
  rôto điều khiển
  control statement analyzer
  bộ phân tích lệnh điều khiển
  control station
  bộ điều khiển
  control station
  trạm điều khiển
  control status register
  thang ghi trạng thái điều khiển
  control stick
  cần điều khiển
  control stick
  gậy điều khiển
  control stick
  thanh điều khiển
  control stick
  thủ tục điều khiển chính
  control stick
  tay (đòn) điều khiển
  control stick
  tay điều khiển
  control stick
  tay gạt điều khiển
  control storage
  bộ lưu trữ điều khiển
  control storage
  bộ nhớ điều khiển
  control storage save
  sự lưu bộ nhớ điều khiển
  control strategy
  phương pháp điều khiển
  control string
  chuỗi điều khiển
  control surface angle
  dãy điều khiển
  control switching point (CSP)
  điểm chuyển mạch điều khiển
  control symbol
  ký hiệu điều khiển
  control system
  hệ (thống) điều khiển
  control system
  hệ điều khiển
  control system
  hệ thống điều khiển
  control system
  tầng điều khiển
  control system equipment
  thiết bị hệ thống điều khiển
  control tag
  câu lệnh điều khiển
  control tape
  băng điều khiển
  control tape
  cần điều khiển
  control tape
  cột vô lăng điều khiển
  control task
  bề mặt điều khiển
  control task
  cánh lái điều khiển
  control task
  mặt điều khiển
  control technique
  kỹ thuật điều khiển
  control techniques
  các kỹ thuật điều khiển
  control technology
  góc cánh lái điều khiển
  control terminal (CT)
  thiết bị đầu cuối điều khiển
  control time
  bộ chuyển mạch điều khiển
  control time
  công tắc điều khiển
  control time
  thời gian điều khiển
  control timing signal
  tín hiệu điều khiển nhịp
  control toolbox
  hộp công cụ điều khiển
  control total
  tổng điều khiển
  control tower
  hệ điều khiển
  control tower
  hệ thống điều khiển
  control track
  đường điều khiển
  control track
  rãnh điều khiển
  control track signal
  băng điều khiển
  control transfer
  công nghệ điều khiển
  control transfer
  sự chuyển điều khiển
  control transfer
  sự truyền điều khiển
  control transfer
  truyền điều khiển
  control transfer instruction
  lệnh (truyền) điều khiển
  control transfer instruction
  lệnh chuyển điều khiển
  control transfer instruction
  lệnh truyền điều khiển
  control transfer statement
  lệnh chuyển điều khiển
  control transfer statement
  mệnh đề truyền điều khiển
  control tube
  đèn điều khiển
  control unit
  blốc điều khiển
  control unit
  bộ điều khiển
  control unit
  cụm điều khiển điện tử
  control unit
  hộp điều khiển
  control unit
  đơn vị điều khiển
  control unit
  tháp điều khiển
  Control Unit (CU)
  khối điều khiển
  control unit description
  mô tả khối điều khiển
  control unit description (CUD)
  sự mô tả đơn vị điều khiển
  control unit description (CUD)
  sự mô tả thiết bị điều khiển
  Control Unit Terminal (CUT)
  đầu cuối khối điều khiển
  control valve
  rãnh điều khiển
  control valve
  van điều khiển
  control valve assembly
  cụm van điều khiển
  control variable
  biến điều khiển
  control variable
  biến số điều khiển
  control vector
  vectơ điều khiển
  control volume
  khối điều khiển
  control wheel
  bánh xe điều khiển
  control winding
  cuộn dây điều khiển
  control wire
  cáp điều khiển
  control word
  rãnh điều khiển
  control word line
  dòng từ điều khiển
  control zone
  vùng điều khiển
  Control, Controller (CNTRL)
  điều khiển, bộ điều khiển
  control-allowable function
  hàm điều khiển cho phép
  control-grid bias
  phân cực lưới điều khiển
  control-level
  mức điều khiển
  control-level indicator
  mức điều khiển
  control-point
  điểm điều khiển
  control-system feedback
  phản hồi hệ thống điều khiển
  Controlled Rerouting Control (TCRC)
  điều khiển tái định tuyến có kiểm soát
  convergence control
  điều khiển hội tụ
  coordinate control
  sự điều khiển phối hợp
  copy control
  điều khiển sao chép
  copy control
  sự điều khiển sao chép
  corridor control
  sự điều khiển hành lang
  CP (controlpoint)
  điểm điều khiển
  CP (controlprogram)
  chương trình điều khiển
  CPF (ControlProgram Facility)
  tiện ích chương trình điều khiển
  CRT Control (CRTC)
  CRT điều khiển
  cruise control device
  thiết bị điều khiển đường trường
  cruise control system
  hệ thống điều khiển đi đường
  CSCF (centralsite control facility)
  phương tiện điều khiển vị trí trung tâm
  CSECT (controlsection)
  đoạn (chương trình) điều khiển
  CSECT (controlsection)
  phần (chương trình) điều khiển
  CSL control and simulation language
  ngôn ngữ mô phỏng và điều khiển
  CSP control switching points
  các điểm chuyển mạch điều khiển
  CSR control and status register
  thanh ghi trạng thái và điều khiển
  CT control terminal
  thiết bị đầu cuối điều khiển
  ctrl key (controlkey)
  phím điều khiển
  CUD control unit description
  sự mô tả đơn vị điều khiển
  CUD control unit description
  sự mô tả thiết bị điều khiển
  cursor control
  sự điều khiển con trỏ
  cursor control key
  phím điều khiển con trỏ
  cursor control keys
  các phím điều khiển con trỏ
  Cursor Control Language (CCL)
  ngôn ngữ điều khiển con trỏ
  custom control
  điều khiển như ý
  customer information control system
  hệ điều khiển thông tin khách hàng
  customer information control system (ICS)
  hệ thống điều khiển thông tin khách hàng
  Customer Information Control System/Virtual Storage (CICS/VS)
  hệ thống điều khiển thông tin khách hàng/ bộ nhớ ảo
  cyclic control step
  bước điều khiển vòng quanh
  Data - Link Control (DLC)
  điều khiển tuyến kết nối số liệu
  Data Acquisition and Control (DAC)
  thu nhận và điều khiển dữ liệu
  Data Acquisition and Control Buffer (DACB)
  bộ nhớ đệm thu nhận và điều khiển dữ liệu
  Data Bank Control System (DBCS)
  hệ thống điều khiển ngân hàng dữ liệu
  data communication control (DCC)
  điều khiển truyền thông
  data control
  điều khiển dữ kiện
  Data Control
  điều khiển dữ liệu
  Data Control Block (DCB)
  khối điều khiển dữ liệu
  Data Control Language (DCL)
  ngôn ngữ điều khiển dữ liệu
  Data Control Unit (DCU)
  đơn vị điều khiển dữ liệu
  data control word
  từ điều khiển dữ liệu
  Data Control Work (DCW)
  dữ liệu điều khiển việc làm
  data flow control
  điều khiển luồng dữ liệu
  Data Flow Control (DFC)
  điều khiển luồng số liệu
  data flow control (DNC)
  điều khiển dòng dữ liệu
  data flow control (DNC)
  điều khiển luồng dữ liệu
  data flow control layer
  lớp điều khiển dòng dữ liệu
  data link control
  sự điều khiển đường truyền
  Data Link Control End Point (CLCEP)
  điểm đầu cuối điều khiển tuyến kết nối dữ liệu
  Data Link Control Field (DLCF)
  trường điều khiển tuyến kết nối dữ liệu
  data recording control
  điều khiển ghi dữ liệu
  data recording control (DRC)
  sự điều khiển ghi dữ liệu
  data set control block
  khối điều khiển tập dữ liệu
  data set control block (DSCB)
  khối điều khiển tập dữ liệu
  DC (directcontrol)
  sự điều khiển trực tiếp
  DCB (datacontrol block)
  khối điều khiển dữ liệu
  DCB (devicecontrol block)
  khối điều khiển thiết bị
  DCDL (digitalcontrol design language)
  ngôn ngữ thiết kế điều khiển số
  DCI (DisplayControl Interface)
  giao diện điều khiển màn hình
  DCT (DestinationControl Table)
  bảng điều khiển đích
  dead man's control
  sự điều khiển cọc neo
  DEC Management Control Centre (DECMCC)
  Trung tâm điều khiển quản lý DEC
  Dedicated Control Channel (DCCH)
  kênh điều khiển dành riêng
  default system control area (DSCA)
  vùng điều khiển hệ thống mặc định
  degaussing control
  điều khiển khử từ
  derivative control
  điều khiển dẫn xuất
  Derived Medium access control Protocol Data Unit (DMPDU)
  khối dữ liệu giao thức điều khiển truy nhập môi trường dẫn xuất
  destination control Table (DCT)
  bảng điều khiển đích
  device control
  điều khiển thiết bị
  device control block
  khối điều khiển thiết bị
  device control block (DCB)
  khối điều khiển thiết bị
  Device Control Entries (DCE)
  các cổng vào điều khiển thiết bị
  Device Control One (DC1)
  điều khiển thiết bị No.1
  device control panel
  bảng điều khiển thiết bị
  device control unit
  bộ điều khiển thiết bị
  DFC (dataflow control)
  điều khiển dòng dữ liệu
  DFC (dataflow control)
  điều khiển luồng dữ liệu
  differential control
  điều khiển vi phân
  digital control
  điều khiển số
  digital control
  sự điều khiển số
  Digital Control and Interface Unit (DCIU)
  khối giao diện và điều khiển số
  digital control box
  hộp điều khiển số
  Digital Control Channel (DCC)
  kênh điều khiển số
  Digital Control Channel (DCCH)
  kênh điều khiển số
  digital control design language (DCDL)
  ngôn ngữ thiết kế điều khiển số
  Digital Storage Media - Command and Control (DSM-CC)
  DSM - Lệnh và điều khiển
  Digital System Multimedia Communication Control (DSMCC)
  điều khiển truyền thông đa phương tiện của hệ thống số
  direct control
  điều khiển trực tiếp
  direct control (DC)
  sự điều khiển trực tiếp
  direct digital control
  điều khiển số trực tiếp
  Direct Program Control (DPC)
  điều khiển chương trình trực tiếp
  Directory Access Control Domain (DACD)
  miền điều khiển truy nhập thư mục
  directory control system
  hệ điều khiển thư mục
  discontinuous control
  điều khiển gián đoạn
  Discretionary Access Control (DAC)
  điều khiển truy nhập tùy ý
  disk control interval
  khoảng điều khiển đĩa
  disk control routine
  chương trình điều khiển đĩa
  disk control routine
  thủ tục điều khiển đĩa
  disk control unit
  bộ điều khiển đĩa
  disk control unit
  thiết bị điều khiển đĩa
  Display and Control Module (DCM)
  môđun điều khiển và hiển thị
  Display and Control Unit (DCU)
  khối điều khiển và hiển thị
  Display Control Interface (DCI)
  giao diện điều khiển màn hình
  Display Control Program (DCP)
  chương trình điều khiển màn hình
  Display Control System (DCS)
  hệ thống điều khiển màn hình
  Display Control Unit (DCU)
  đơn vị điều khiển phô bày
  distance control
  điều khiển từ xa
  distant control
  điều khiển từ xa
  distributed control
  điều khiển phân tán
  distributed control system
  hệ điều khiển phân tán
  distributed control system
  hệ thống điều khiển phân bố
  Distributed Control System (DCS)
  hệ thống điều khiển phân tán
  Distributed Foundation Wireless Medium Access Control (DFWMAC)
  điều khiển truy nhập môi trường vô tuyến có cơ bản phân tán
  distributed numerical control
  điều khiển số phân bố
  distribution control
  điều khiển phân phối
  DLCI/Control (LAPF) (D/C)
  DLCI/Điều khiển (LAPF)
  DRD (datarecording control)
  sự điều khiển ghi dữ liệu
  DSCA (defaultsystem control area)
  vùng điều khiển hệ thống mặc định
  DSCB (dataset control block)
  khối điều khiển lập dữ liệu
  DSECT (dummycontrol section)
  phần điều khiển giả
  dual control
  bộ điều khiển kép
  dual control
  điều khiển đối ngẫu
  dual control
  điều khiển kép
  dual control
  sự điều khiển kép
  dual flight control system
  hệ điều khiển bay kép
  dual-mode control
  điều khiển phương thức kép
  dummy control section
  phần điều khiển giả
  dynamic control function
  chức năng điều khiển động
  Dynamic Host Control Protocol (DHCP)
  giao thức điều khiển máy chủ năng động
  Dynamic Load Control (DLC)
  điều khiển tải động
  EC mode (extendedcontrol mode)
  chế độ điều khiển mở rộng
  ECB (eventcontrol bit)
  bít điều khiển sự kiện
  ECB (eventcontrol block)
  khối điều khiển sự kiện
  ECPS (extendedcontrol program support)
  hỗ trợ chương trình điều khiển mở rộng
  ECSL (extendedcontrol and simulation language)
  ngôn ngữ điều khiển và mô phỏng mở rộng
  ECT (environmentcontrol table)
  bàn điều khiển môi trường (thiết bị)
  EDC (engineeringdata control)
  sự điều khiển dữ liệu kỹ thuật
  edge control assembly
  cụm điều khiển mép
  edge control assembly
  phần tử điều khiển mép
  edge control element
  cụm điều khiển mép
  edge control element
  phần tử điều khiển mép
  ejector control
  điều khiển bộ phóng
  ejector control
  sự điều khiển bộ đẩy
  electric appliances control devices
  thiết bị điều khiển dụng cụ điện
  electric control
  điều khiển bằng điện
  electric control
  sự điều khiển điện
  electric control motors
  động cơ điều khiển bằng điện
  electric equipment control board
  bảng điều khiển thiết bị điện
  electrical control board
  bảng điều khiển điện
  electrical control box
  hộp điện điều khiển
  electrical control gear
  thiết bị điều khiển bằng điện
  electrical control room
  buồng điều khiển điện
  electrical hydraulic control system
  hệ thống điểu khiển thủy điện
  electro-pneumatic brake control
  điều khiển hãm điện không
  electromagnetic control
  sự điều khiển (bằng) điện tử
  electronic control
  điều khiển điện tử
  electronic control
  sự điều khiển (bằng) điện tử
  electronic control
  sự điều khiển điện tử
  electronic control system
  hệ điều khiển điện tử
  electronic control system
  hệ thống điều khiển điện tử
  electronic control unit (ECU)
  cụm điều khiển điện tử
  electronic control unit (EUC)
  đơn vị điều khiển điện
  electronic engine control (EEC)
  điều khiển động cơ bằng điện tử
  electronic frequency control
  điều khiển tần số điện tử
  electronic speed control
  điều khiển tốc độ điện tử
  ELLC (enhancedlogical link control)
  sự điều khiển liên kết logic nâng cao
  Embedded Linking and Control (ELC)
  liên kết và điều khiển cài sẵn
  embedded text control
  sự điều khiển văn bản nhúng
  emergency control
  điều khiển dự trữ
  emergency control
  sự điều khiển khẩn cấp
  ENCP (endnode control point)
  điểm điều khiển nút cuối
  end node control point (ENCP)
  điểm điều khiển nút cuối
  end-of-list control block
  khối điều khiển cuối danh sách
  engine control computer
  máy tính điều khiển động cơ
  engine control module
  môđun điều khiển động cơ
  engine starting control box
  hộp điều khiển khởi động cơ
  engineering data control (EDC)
  sự điều khiển dữ liệu kỹ thuật
  enhanced logical link control (ELLC)
  sự điều khiển liên kết logic cải tiến
  environmental control
  sự điều khiển môi trường
  environmental control system
  hệ thống điều khiển môi trường
  environmental control system-ECS
  hệ thống điều khiển không khí
  environmental control table
  bảng điều khiển môi trường
  EPCF (extendedprimary control field)
  trường điều khiển sơ cấp mở rộng
  error control
  điều khiển lỗi
  error-control logic
  lôgic điều khiển lỗi
  event control bit (ECB)
  bít điều khiển biến cố
  event control bit (ECB)
  bít điều khiển sự kiện
  event control block (ECB)
  khối điều khiển biến cố
  event control block (ECB)
  khối điều khiển sự kiện
  execution control program
  chương trình điều khiển thi hành
  executive control language
  ngôn ngữ điều khiển thực hiện
  extended control mode (ECmode)
  chế độ điều khiển mở rộng
  extended operator control station
  trạm điều khiển thao tác mở rộng
  extended operator. control command
  lệnh điều khiển thao tác mở rộng
  extended primary control field (EPCF)
  trường điều khiển sơ cấp mở rộng
  Facility Maintenance And Control (FMAC)
  bảo dưỡng và điều khiển phương tiện
  Facsimile Control Field (FCF)
  Trường điều khiển Fax
  factory control
  điều khiển của hãng
  failure control
  điều khiển sự cố
  failure control
  sự điều khiển sai hỏng
  fan control
  điều khiển quạt
  Far End Camera Control (FECC)
  điều khiển camera đầu xa
  Fast Associated Control Channel (FACCH)
  kênh điều khiển kết hợp nhanh
  fast automatic gain control
  điều khiển khuếch đại tự động nhanh
  fast forward control
  sự điều khiển nhanh hướng tới
  fast return control
  sự điều khiển trở về nhanh
  fast rewind control
  sự điều khiển quay lại nhanh
  FCB file control block
  khối điều khiển tập tin
  FCB forms control buffer
  bộ đệm điều khiển giấy in
  FCNE (flightcontrol and navigational equipment)
  thiết bị dẫn đường và điều khiển bay
  FCS function control sequence
  dãy thứ tự điều khiển chức năng
  FCT file control table
  bảng điều khiển tập tin
  FCT forms control table
  bảng điều khiển giấy in
  FDC frame dependent control mode
  chế độ điều khiển phụ thuộc khung
  feed control
  điều khiển cấp liệu
  feed control
  điều khiển kích đẩy
  feed control
  sự điều khiển cấp tải
  feed control
  sự điều khiển nạp giấy
  feedback AGC (feedbackautomatic gain control)
  điều khiển khuếch đại tự động có hồi tiếp
  feedback automatic gain control (feedbackAGC)
  điều khiển khuếch đại tự động có hồi tiếp
  feedback control
  điều khiển có phản hồi
  feedback control
  điều khiển hồi tiếp
  feedback control
  điều khiển liên hệ ngược
  feedback control
  sự điều khiển hồi tiếp
  Feedback Control (FC)
  điều khiển hồi tiếp
  feedback control system
  hệ điều khiển có hồi tiếp
  feedback control system
  hệ thống điều khiển // thông tin hồi tiếp
  feedback control system
  hệ thống điều khiển hồi tiếp
  feedforward control
  điều khiển tín hiệu trước
  feedforward control
  sự điều khiển tiếp thuận
  field control code
  mã điều khiển trường
  Field Entry Instruction Control Object (FEICO)
  đối tượng điều khiển lệnh đầu vào trường
  FIFO Control Register (FCR)
  Bộ ghi điều khiển FIFO
  file control block
  khối điều khiển tập tin
  file control block
  khối điều khiển tệp
  File Control Block (FCB)
  khối điều khiển tệp
  file control entry
  mục điều khiển file
  file control entry
  mục điều khiển tệp
  File Control Program (FCP)
  chương trình điều khiển tệp
  file control system
  hệ điều khiển tệp
  file control system
  hệ thống điều khiển tập tin
  file control table
  bảng điều khiển tệp
  file-control block (FCB)
  khối điều khiển tập tin
  file-control table (FCT)
  bảng điều khiển tập tin
  fine control
  điều khiển chính xác
  finger tip control
  sự điều khiển bấm nút
  finger tip control
  sự điều khiển bằng ngón tay
  fire control computer
  máy tính điều khiển pháo
  fire control director
  dụng cụ điều khiển pháo
  First Party Call Control (FPCC)
  điều khiển cuộc gọi bên thứ nhất
  fixed command control
  điều khiển theo lệnh cố định
  flight control and navigational equipment (FCNE)
  thiết bị dẫn đường và điều khiển bay
  flight control centre
  trung tâm điều khiển chuyến bay
  flight control system
  hệ thống điều khiển chuyến bay
  floating control
  điều khiển động
  floating control
  sự điều khiển vô hướng
  floating control mode
  chế độ điều khiển động
  floating control mode
  chế độ điều khiển thả nổi
  floppy disk control
  điều khiển đĩa mềm
  flow control
  điều khiển dòng (luồng)
  flow control
  điều khiển luồng
  flow control
  sự điều khiển dòng
  flow control
  sự điều khiển lưu lượng
  Flow Control (modem) (FC)
  điều khiển luồng (môđem)
  flow control signal
  tín hiệu điều khiển thông lung
  flow control valve
  van điểu khiển lưu lượng
  flow of control
  dòng điều khiển
  flow of control
  luồng điều khiển
  FMCB (functionmanagement control block)
  khối điều khiển quản lý chức năng
  focus control
  sự điều khiển tiêu điểm
  follow up control
  sự điều khiển lựa chọn
  follow up control
  sự điều khiển theo dõi
  foot control
  sự điều khiển bằng chân
  Forced Rerouting Control (TFRC)
  điều khiển tái định tuyến cưỡng bức
  format control
  điều khiển khuôn dạng
  Format Control Buffer (FCB)
  bộ đệm điều khiển khuôn dạng
  Format Control Words (FCW)
  các từ điều khiển khuôn dạng
  forms control buffer (PCB)
  bộ đệm điều khiển giấy in
  forms control table (FCT)
  bản điều khiển giấy in
  Forward Control Channel (FCC)
  kênh điều khiển hướng đi
  Forward Control Field (FCF)
  trường điều khiển hướng thuận
  Forward Reaction Control System (FRCS)
  hệ thống điều khiển phản ứng hướng đi
  Frame Check/Frame Control (FC)
  Kiểm tra khung, Điều khiển khung
  frame control
  bộ điều khiển khung
  frame control field
  trường điều khiển khung
  Frame Control Segment (FCS)
  đoạn điều khiển khung
  frame synchronization control
  sự điều khiển hóa khung hình
  frame-control window
  cửa sổ điều khiển khung
  frame-dependent control mode (FDC)
  chế độ điều khiển phụ thuộc khung
  framing control
  sự điều khiển tạo khung
  free control interval
  khoảng điều khiển tự do
  frequency control
  sự điều khiển tần số
  fuel control unit
  bộ điều khiển cấp nhiên liệu
  full-wave control
  sự điều khiển toàn sóng
  fully distributed control system
  hệ điều khiển phân tán hoàn toàn
  function control sequence (FCS)
  dãy thứ tự điều khiển chức năng
  function management control block (FMCB)
  khối điều khiển quản lý chức năng
  functional control signal
  tín hiệu điều khiển chức năng
  fuzzy control
  điều khiển mờ
  gain control
  sự điều khiển tăng tích
  gain control
  sự điều khiển thu nhập
  game control adapter
  bộ điều khiển trò chơi
  Game Control Adapter (GCA)
  bộ điều hợp điều khiển trò chơi
  Game Control Adapter (GCA)
  bộ thích ứng điều khiển trò chơi
  gate control
  sự điều khiển bằng cửa
  gate control
  sự điều khiển lựa chọn
  Gateway Mobile Control Centre (GMCC)
  trung tâm điều khiển di động cổng mạng
  GateWay Network Control Programme (GWNCP)
  chương trình điều khiển mạng cổng nối
  GCA (GameControl Adapter)
  bộ điều hợp điều khiển trò chơi
  GCL (generalcontrol language)
  ngôn ngữ điều khiển chung
  GCP (graphicscontrol processor)
  bộ xử lý điều khiển đồ họa
  GCS (groupcontrol System)
  hệ thống điều khiển nhóm
  general control
  sự điều khiển chung
  general control language (GCL)
  ngôn ngữ điều khiển chung
  Generalized Control Model (GCM)
  mô hình điều khiển tổng quát hóa
  generation control system
  hệ thống điều khiển phát điện
  Generic Data Link Control (IBM) (GDLC)
  điều khiển đường truyền số liệu chung
  genset control panel
  bảng điều khiển cụm phát điện
  Graphics Control Processor (GCP)
  bộ xử lý điều khiển đồ họa
  grid control
  sự điều khiển lưới
  grid control tube
  đèn điều khiển lưới
  Ground Control Points (GCP)
  các điểm điều khiển mặt đất
  Ground Control System (GCS)
  hệ thống điều khiển mặt đất
  group control system
  hệ điều khiển nhóm
  Group Control System (GCS)
  hệ thống điều khiển nhóm
  group control system group
  nhóm hệ thống điều khiển nhóm
  grouped control
  sự điều khiển (phản) nhóm
  hand control
  điều khiển bằng tay
  hand control
  điều khiển thủ công
  hand control
  sự điều khiển bằng tay
  hand throttle control
  điều khiển tiết lưu bằng tay
  HDLC (High-level Data Link Control)
  điều khiển Data Link ở Tầng-cao
  height control
  sự điều khiển cao độ
  Hewlett Packard Plotter Control Language (HP-PCL)
  Ngôn ngữ điều khiển máy vẽ (Plotter) của Hewlett Packard
  High Level Control Functions (HLCF)
  các chức năng điều khiển mức cao
  High-level Data Link Control (HDLC)
  điều khiển Data Link ở Tầng-cao
  High-Level Data Link Control (HDLC)
  điều khiển tuyến kết nối số liệu mức cao
  hold control
  sự điều khiển đồng bộ
  holding element control
  điều khiển phần tử duy trì
  horizontal deflection control
  điều khiển lái ngang
  horizontal deflection control
  điều khiển làm lệch ngang
  horizontal hold control
  điều khiển đồng bộ ngang
  horizontal-centering control
  điều khiển chỉnh tâm ngang
  hue control
  điều khiển sắc độ
  Hybrid Ring Control (HRC)
  điều khiển vòng hỗn hợp
  hydraulic control
  điều khiển bằng thủy lực
  hydraulic control block
  cụm van điều khiển thủy lực
  hydraulic control system
  hệ điều khiển thủy lực
  hydraulic control system
  hệ thống điều khiển thủy lực
  i-o-control entry
  điểm điều khiển vào-ra
  IBM Network Control Program
  chương trình điều khiển mạng của IBM
  ICB (interruptcontrol block)
  khối điều khiển ngắt
  ICMP (InternetControl Message Protocol)
  giao thức thông báo điều khiển mạng Internet
  ICW (initialcontrol word)
  từ điều khiển ban đầu
  ICW (interfacecontrol word)
  từ điều khiển giao diện
  IFAC (InternationalFederation of Automatic Control)
  liên đoàn điều khiển tự động quốc tế
  illuminant control
  sự điều khiển chiếu sáng
  illuminated control
  điều khiển độ sáng
  image control
  điều khiển ảnh
  inclined control panel
  bảng điều khiển nghiêng (rót)
  independent control
  điều khiển độc lập
  independent control
  sự điều khiển độc lập
  indirect control
  điều khiển gián tiếp
  indirect control
  sự điều khiển gián tiếp
  indirect-control system
  hệ điều khiển gián tiếp
  industrial control computer
  máy tính điều khiển công nghiệp
  industrial process control (IPC)
  sự điều khiển quá trình công nghiệp
  Inertial Attitude Control System (IACS)
  hệ thống điều khiển phương vị theo quán tính
  information flow control
  điều khiển thông tin
  information flow control
  sự điều khiển dòng thông tin
  Information Systems Audit and Control Association (ISACA)
  hiệp hội điều khiển và giám định các hệ thống thông tin
  infrared (IR) remote control
  điều khiển từ xa bằng hồng ngoại
  Initial Alignment Control (IAC)
  điều khiển sắp xếp ban đầu
  initial control
  điều khiển ban đầu
  initial control word (ICW)
  từ điều khiển ban đầu
  injector control rack
  thanh răng điều khiển máy phun
  ink metering control
  sự điều khiển định lượng mực
  input control
  sự điều khiển đầu vào
  input control
  sự điều khiển nhập
  input stream control
  sự điều khiển dòng nhập
  input-output control
  điều khiển vào ra
  Input-Output Control System (IOCS)
  hệ thống điều khiển vào ra (IOCS)
  input/output control
  sự điều khiển nhập/xuất
  input/output control
  sự điều khiển ra/vào
  Input/Output Control (IOCTL)
  điều khiển đầu vào/đầu ra
  input/output control program
  chương trình điều khiển vào/ra
  Input/Output Control Program (IOCP)
  chương trình điều khiển vào/ra
  input/output control system (IOCS)
  hệ thống điều khiển nhập/xuất
  input/output control system (IOCS)
  hệ thống điều khiển ra/vào
  input/output control unit
  bộ điều khiển nhập/xuất
  input/output control unit
  bộ điều khiển ra/vào
  input/output traffic control
  sự điều khiển lượng nhập/xuất
  input/output traffic control
  sự điều khiển lượng vào/ra
  inquiry control
  sự điều khiển vấn tin
  instruction control unit
  bộ điều khiển lệnh
  instruction control unit
  bộ hướng dẫn điều khiển
  instruction control unit
  khối điều khiển lệnh
  instruction control unit
  đơn vị chỉ thị điều khiển
  integral control
  điều khiển tích phân
  integral control
  sự điều khiển toàn phần
  integral control rate
  tốc độ điều khiển tích hợp
  integrated storage control (ISC)
  sự điều khiển bộ nhớ tích hợp
  integrated substation control system
  hệ thống điều khiển trạm trọn bộ
  Intelligent System Control Console (ISCC)
  bàn điều khiển hệ thống thông minh
  intensity control
  sự điều khiển cường độ
  Inter-System Control Facility (ISCF)
  phương tiện điều khiển liên hệ thống
  Interactive Computing and Control Facility (ICCF)
  phương tiện điều khiển và tính toán tương tác
  interactive control
  điều khiển tương tác
  interactive problem control system (IPCS)
  hệ thống điều khiển sự cố tương tác
  Interface Control Information (OSI) (ICI)
  thông tin điều khiển giao diện
  interface control module
  môđun điều khiển giao diện
  interface control word (ICW)
  từ điều khiển giao diện
  intermediate control data
  dữ liệu điều khiển trung gian
  internal control
  điều khiển trong
  International Control and Configuration Board (ICCB)
  Ban cấu hình và điều khiển Internet
  International Control Centre (ICC)
  trung tâm điều khiển quốc tế
  international control frequency bands
  dải tần điều khiển quốc tế
  international control station
  trạm điều khiển quốc tế
  international Federation of Automatic Control (IFAC)
  liên đoàn điều khiển tự động quốc tế
  Internet Control Message Protocol (ICMP)
  giao thức thông báo điều khiển mạng Internet
  Internet Control Message Protocol (ICMP)
  Giao thức tin báo điều khiển Internet
  Internet Control Protocol (ICP)
  Giao thức điều khiển Internet
  Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
  giao thức điều khiển giao thức Internet
  Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
  Giao thức điều khiển IP
  Internet Protocol Device Control (IPDC)
  điều khiển thiết bị giao thức Internet
  interrupt control block
  khối điều khiển ngắt
  Interrupt Control Block (ICB)
  khối điều khiển ngắt
  interrupt control routine
  đoạn chương trình điều khiển ngắt
  interrupt control routine
  thủ tục điều khiển ngắt
  interrupt control unit
  bộ điều khiển ngắt
  Interworking By Call Control Mapping (ICCM)
  phối hợp bằng ánh xạ điều khiển cuộc gọi
  inventory control
  sự điều khiển kiểm kê
  IO control
  điều khiển vào ra
  IOCS (input/output control system)
  hệ thống điều khiển nhập/xuất
  IOCS (input/output control system)
  hệ thống điều khiển vào/ra
  IOS Mailbox Control (IMC)
  điều khiển hộp thư ISO
  IOS Process Control System (IPCS)
  Hệ thống điều khiển quá trình IOS
  IPC (industrialprocess control)
  sự điều khiển quá trình công nghiệp
  IPCP (InternetProtocol Control Protocol)
  giao thức điều khiển
  IPCS (InteractiveProblem Control System)
  hệ thống điều khiển sự cố tương tác
  iris control button
  núm điều khiển điapham
  ISC (integratedstorage control)
  sự điều khiển bộ nhớ tích hợp
  ISDN Remote Power Control (IRPC)
  điều khiển công suất từ xa của ISDN
  Isochronous Media Access Control (IMAC)
  điều khiển truy nhập phương tiện đẳng thời
  iteration control
  sự điều khiển
  ITU access signalling standard for ISDN call control (Q.931)
  Tiêu chuẩn báo hiệu truy nhập của ITU để điều khiển cuộc gọi
  jabber control
  điều khiển lỗi truyền
  JCF (jobcontrol file)
  tập tin điều khiển công việc
  JCL (jobcontrol language)
  ngôn ngữ điều khiển công việc
  JCS (jobcontrol statement)
  câu lệnh điều khiển công việc
  JCT (journalcontrol table)
  bảng điều khiển nhật ký
  job control
  điều khiển công việc
  job control
  sự điều khiển công việc
  job control authority
  thẩm quyền điều khiển công việc
  job control block
  khối điều khiển công việc
  Job Control Command (JCC)
  lệnh điều khiển tác nghiệp
  job control file
  tập điều khiển công việc
  job control file (JCF)
  tập tin điều khiển công việc
  job control information
  thông tin điều khiển công việc
  job control language
  ngôn ngữ điều khiển công việc
  Job Control Language (JCL)
  ngôn ngữ điều khiển công việc
  job control program
  chương trình điều khiển công việc
  job control record
  bản ghi điều khiển công việc
  job control rights
  các quyền điều khiển công việc
  job control statement (JCS)
  câu lệnh điều khiển công việc
  Job Entry Control Language (JECL)
  ngôn ngữ điều khiển nhập tác nghiệp
  journal control table (JCT)
  bảng điều khiển nhật ký
  key for releasing of the points for local control
  chìa khóa mở khóa ghi để điều khiển ghi tại chỗ
  kiln control
  sự điều khiển lò nung
  landing-gear control unit
  bộ điều khiển càng máy bay
  lane direction control signal
  tín hiệu điều khiển chiều làn đường
  large-systems control theory
  thuyết điều khiển các hệ thống lớn
  Last Registration Control Channel (LRCC)
  kênh điều khiển đăng ký cuối cùng
  Launch Control Centre (LCC)
  trung tâm điều khiển phóng
  Launch Control System (LCS)
  hệ thống điều khiển phóng
  LCT (levelcontrol table)
  bảng điều khiển mức
  LDNCB (logicaldevice node control block)
  khối điều khiển nút thiết bị logic
  learning control
  điều khiển theo đường cong
  level control
  sự điều khiển (bằng) đòn
  level control
  sự điều khiển mức
  level control system
  hệ thống điều khiển mức
  level control table
  bảng điều khiển mức
  level control table (LCT)
  bản điều khiển mức
  levels control
  các mức điều khiển
  library control sector
  cung từ điều khiển thư viện
  library control sector
  điều khiển thư viện
  library control system
  hệ thống điều khiển thư viện
  lift control station
  trạm điều khiển thang máy
  light control
  bộ điều khiển
  light control system
  hệ thống điều khiển ánh sáng
  light ray control
  sự điều khiển (bằng) quang điện
  lighting and vision control room
  phòng điều khiển chiếu sáng và thị lực
  lighting control panel
  hộp điều khiển chiếu sáng
  limit cycle control
  chu trình điều khiển kín
  limiting control
  sự điều khiển giới hạn
  line control
  sự điều khiển đường truyền
  line control character
  ký tự điều khiển đường truyền
  line control characters
  các ký tự điều khiển dòng
  line control definer (LCD)
  bộ xác định điều khiển đường truyền
  Line Control Register (LCR)
  bộ ghi điều khiển đường dây
  line-end control key
  phim điều khiển kết thúc dòng
  linear control
  sự điều khiển tuyến tính
  linear control system
  hệ thống điều khiển tuyến tính
  linear feedback control system
  hệ điều khiển hồi tiếp tuyến tính
  linearity control
  sự điều khiển tuyến tính
  Link Access Control (LAC)
  điều khiển truy nhập tuyến
  link control
  sự điều khiển liên kết
  link control message
  thông báo điều khiển liên kết
  link control protocol
  giao thức điều khiển liên kết
  Link Control Protocol (PPP) (LCP)
  Giao thức điều khiển tuyến (PPP)
  Link Set Control (LLSC)
  điều khiển thiết lập tuyến
  Link State Control (LSC)
  điều khiển trạng thái tuyến kết nối
  liquid level control
  sự điều khiển mức chất lỏng
  LLC (LogicalLink Control)
  điều khiển liên kết lôgic
  LLC (logicallink control)
  sự điều khiển liên kết logic
  LLC Protocol (LogicalLink Control Protocol)
  giao thức điều khiển liên kết logic
  load control
  điều khiển tải
  load control
  sự điều khiển phụ tải
  load frequency control
  sự điều khiển tần số tải
  loading control
  sự điều khiển tải
  local control
  sự điều khiển cục bộ
  local control
  sự điều khiển tại máy
  Local Control (LC)
  điều khiển tại chỗ
  Local Control Network (LCN)
  mạng điều khiển cục bộ
  Local Link Control (LIC)
  điều khiển tuyến kết nối nội hạt
  local network control program
  chương trình điều khiển mạng cục bộ
  Localtalk Link Access Control (LLAP)
  điều khiển truy nhập tuyến LocalTalk (LocalTalk là giao thức độc quyền của Apple Computer)
  logic control
  điều khiển lôgic
  Logic Control OutPut Module (LCOM)
  khối đầu ra điều khiển logic
  logical access control
  sự điều khiển truy cập logic
  logical device node control block (LDNCB)
  khối điều khiển nút thiết bị logic
  Logical Link Control (LIC)
  điều khiển kết nối lôgic
  logical link control (LLC)
  sự điều khiển liên kết logic
  Logical Link Control Protocol (LLCprotocol)
  giao thức điều khiển liên kết logic
  Logical Link Control Sub-network Access Protocol (LLC/SNAP)
  Giao thức truy nhập mạng con/Điều khiển tuyến nối logic
  logical link control sublayer (LLCsublayer)
  lớp phụ điều khiển liên kết lôgic
  logical link control type 1
  sự điều khiển liên kết logic loại 1
  logical link control type 1/LLC type 1
  điều khiển liên kết lôgic loại 1
  logical link control type 2/LLC type 2
  điều khiển liên kết lôgic loại 2
  logical link control type 3/LLC type 3
  điều khiển liên kết lôgic loại 3
  logical unit control block (LUCB)
  khối điều khiển các thiết bị logic
  loop control
  điều khiển chu trình
  loop control
  sự điều khiển vòng lặp
  Loop Facilities Assignment and Control System (LFACS)
  hệ thống điều khiển và gán các phương tiện đấu vòng
  Loop On-line Control (LOC)
  điều khiển vòng trực tuyến
  loop-control unit (LCU)
  bộ điều khiển vòng lặp
  loop-control variable
  biến điều khiển vòng lặp
  loss of control
  sự mất điều khiển
  loudness control
  sự điều khiển âm lượng
  loudspeaker control
  sự điều khiển loa
  low limiting control action
  tác động điều khiển giới hạn dưới
  low pressure control
  nút điều khiển hạ áp
  lowering brake control
  sự điều khiển phanh xuống dốc
  LTU Control (LTUC)
  điều khiển LTU
  LUC (loopcontrol unit)
  bộ điều khiển vòng lặp
  LUCB (logicalunit control block)
  khối điều khiển các thiết bị logic
  MAC (mandatoryaccess control)
  sự điều khiển truy cập bắt buộc
  MAC sublayer (mediumaccess control sublayer)
  lớp con điều khiển truy cập môi trường
  machine control
  điều khiển máy móc
  machine control automation system
  hệ thống tự động điều khiển máy
  machine tool control
  điều khiển máy công cụ
  machine tool control
  sự điều khiển máy công cụ
  machine-tool control
  điều khiển máy bằng computer
  magnetic control
  sự điều khiển (bằng) từ
  magnetic control
  sự điều khiển bằng rơle
  main control panel
  bảng điều khiển chính
  main control unit
  bộ điều khiển chính
  main control unit
  khối điều khiển chính
  major control field
  trường điều khiển chính
  mandatory access control (MAC)
  sự điều khiển truy cập môi trường
  manual control
  điều khiển bằng tay
  manual control
  sự điều khiển bằng tay
  manual control
  sự điều khiển thủ công
  manual control switch
  công tắc điều khiển bằng tay
  manual control switch
  công tắc điều khiển thủ công
  manual control system
  hệ điều khiển bằng tay
  manufacturing control
  điều khiển sản xuất
  map control
  điều khiển bản đồ
  margin control
  điều khiển lề
  margin control
  sự điều khiển lề
  margin stop setting control
  sự điều khiển đặc điểm dừng lề
  mass storage control
  điều khiển bộ trữ khối
  mass storage control system (MSCS)
  hệ thống điều khiển lưu trữ lớn
  master (control) station
  đài điều khiển chính
  master control
  cấu điều khiển chính
  master control
  điều khiển chính
  master control
  núm điều khiển chính
  master control code (MCC)
  mã điều khiển chính
  master control interrupt
  ngắt điều khiển chính
  master control panel
  bảng điều khiển chính
  master control panel
  panen điều khiển chính
  master control program (MCP)
  chương trình điều khiển chính
  master control program (MCP)
  thường trình điều khiển
  master control room
  phòng điều khiển trung tâm
  Master Control Station (MCS)
  trạm điều khiển chính
  master gain control
  núm điều khiển khuếch đại chính
  master input/output control block
  khối điều khiển nhập/xuất chính
  master node control
  sự điều khiển nút chính
  MCA (mediacontrol architecture)
  hệ điều khiển phương tiện
  MCP (mastercontrol program)
  chương trình điều khiển chính
  MCP (mastercontrol program)
  thường trình điều khiển
  MCP (messagecontrol program)
  chương trình điều khiển thông báo
  MCS (messagecontrol system)
  hệ thống điều khiển thông báo
  MCT (monitoringcontrol table)
  bảng điều khiển giám sát
  MCU (microcontrol unit)
  bộ vi điều khiển
  Mechanical Antenna Control Electronics (MACE)
  thiết bị điện tử để điều khiển đa liên kết
  mechanical control
  điều khiển cơ giới
  mechanical control
  sự điều khiển bằng tay
  mechanical hydraulic control system
  hệ thống điều khiển cơ-thủy lực
  Media Access Control (ATM) (MAC)
  điều khiển truy nhập môi trường
  Media Control Architecture (MCA)
  cấu trúc điều khiển môi trường
  Media Control Architecture (MCA)
  kiến trúc điều khiển môi trường
  Media Control Interface (MCI)
  giao diện điều khiển Media
  Media Control Interface (MCI)
  giao diện điều khiển môi trường
  Media Device Control Protocol (MDCP)
  giao thức điều khiển thiết bị môi trường
  Media Gateway Control Protocol (MGCP)
  giao thức điều khiển cổng phương tiện
  medium access control
  điều khiển truy nhập môi trường
  medium access control (MAC)
  sự điều khiển truy cập bắt buộc
  Medium Access Control Convergence Function (MCF)
  chức năng hội tụ của điều khiển truy nhập môi trường
  medium access control sublayer (macsublayer)
  lớp con điều khiển truy cập môi trường
  medium control interface
  giao diện điều khiển phương tiện
  memory control
  sự điều khiển bộ nhớ
  Memory Control Block (MCB)
  khối điều khiển bộ nhớ
  memory-segmentation control
  sự điều khiển bộ nhớ
  merging control
  sự điều khiển kết hợp
  message control program
  chương trình điều khiển thông báo
  message control program (MCP)
  chương trình điều khiển thông báo
  message control system (MCS)
  hệ thống điều khiển thông báo
  message control system (MCS)
  hệ thống điều khiển thông điệp
  micro control unit (MCU)
  bộ vi điều khiển
  migration control data set
  tập dữ liệu điều khiển dịch chuyển
  minor control data
  dữ liệu điều khiển phụ
  minor control data
  dữ liệu điều khiển thứ yếu
  minor control field
  vùng điều khiển phụ
  MIOCB (masterinput/output control block)
  khối điều khiển nhập/xuất chính
  Mission Control Centre (MCC)
  trung tâm điều khiển chuyến bay
  Mission Planning and Control Station (Software) (MPCS)
  trạm điều khiển và lập kế hoạch nhiệm vụ (phần mềm)
  Mobile Control Centre (MCU)
  trung tâm điều khiển di động
  Modem Control Channel (MCC)
  kênh điều khiển modem
  Monitor Control Routine (MCR)
  thường trình điều khiển monitor
  monitoring control table (MCT)
  bảng điều khiển kiểm tra
  monolevel control
  sự điều khiển một đòn
  motion control
  sự điều khiển chuyển động
  motor control center
  trung tâm điều khiển động cơ
  MSC (massstorage control)
  sự điều khiển bộ nhớ khối
  MSC with call control at handover (MCS-A)
  MSC có điều khiển cuộc gọi khi chuyển giao
  MSCS (massstorage control system)
  hệ thống điều khiển bộ nhớ khối
  MSVC (massstorage volume control)
  sự điều khiển dung lượng bộ nhớ khối
  multi-channel control
  điều khiển đa kênh
  multi-byte control
  sự điều khiển nhiều byte
  multicircuit control
  điều khiển đa mạch
  multielement control system
  hệ điều khiển nhiều phần tử
  multilevel control theory
  thuyết điều khiển đa cấp
  Multilink Control Field (X.25) (MLC)
  Trường điều khiển nhiều đường (X.25)
  Multiparty Multimedia Session Control (MMUSE)
  điều khiển phương đa phương tiện nhiều bên
  Multiple Association Control Function (MACF)
  chức năng điều khiển đa liên kết
  multiple control
  điều khiển bội
  multiple control
  điều khiển phức tạp
  multiple control
  sự điều khiển nhiều mối
  multiple control
  sự điều khiển phức hợp
  Multiplexed Analogue Components or Medium Access Control (MAC)
  Các bộ kiện ghép kênh tương tự hoặc Điều khiển truy nhập trung gian
  Multiplexer Control Option (MCO)
  tùy chọn điều khiển bộ ghép kênh
  Multipoint Control Unit (MCU)
  bộ (thiết bị) điều khiển đa điểm
  Multipoint Network Control System (MNCS)
  hệ thống điều khiển mạng đa điểm
  multi-processor control
  điều khiển đa xử lý
  multivariable control
  điều khiển nhiều biến
  NC (networkcontrol)
  sự điều khiển mạng
  NC (numericalcontrol)
  sự điều khiển bằng số
  NCC (networkcontrol center)
  trung tâm điều khiển mạng
  NCCF (networkcommunication control facility)
  chương trình điều khiển truyền thông mạng
  NCP (networkcontrol program)
  chương trình điều khiển mạng
  NCP (networkcontrol Protocol)
  giao thức điều khiển mạng
  net control station
  trạm điều khiển lưới điện
  net control station
  trạm điều khiển mạng
  NetBIOS frame control protocol (NBFCP)
  Giao thức điều khiển các khung NetBIOS
  network communication control facility (NCCF)
  chương trình điều khiển truyền thông mạng
  Network communication control facility (NCCF)
  phương tiện điều khiển truyền thông của mạng
  Network computing system /network control system (NCS)
  hệ thông tính toán mạng /hệ thống điều khiển mạng
  network control
  điều khiển mạng
  network control (NC)
  sự điều khiển mạng
  Network control and management system (NCMS)
  hệ thống quản lý và điều khiển mạng
  Network control block (NCB)
  khối điều khiển mạng
  Network control centre (NCC)
  trung tâm điều khiển mạng
  network control channel
  kênh điều khiển mạng
  Network Control Interface channel (NCIC)
  kênh giao diện điều khiển mạng
  Network control language (NCL)
  ngôn ngữ điều khiển mạng
  network control mode
  chế độ điều khiển mạng
  network control phase
  pha điều khiển mạng
  Network control point /processor /program/protocol (IBM) (NCP)
  điểm/Bộ xử lý /chương trình /Giao thức (IBM) điều khiển mạng
  network control processor
  bộ xử lý điều khiển mạng
  network control program
  chương trình điều khiển mạng lưới
  network control program (NCP)
  chương trình điều khiển mạng
  Network control program /virtual Storage (NCP/VS)
  chương trình điều khiển mạng /bộ nhớ ảo
  network control program major node
  nút chính chương trình điều khiển mạng
  network control program node
  nút chương trình điều khiển mạng
  network control program station
  trạm chương trình điều khiển mạng
  network control Protocol (NCP)
  giao thức điều khiển mạng
  network control room
  phòng điều khiển phát hình
  network control statement
  lệnh điều khiển mạng
  network control station
  trạm điều khiển mạng
  Network control Terminal (NCT)
  đầu cuối điều khiển mạng
  Network Information and Control Exchange (NICE)
  thông tin mạng và tổng đài điều khiển
  Network Level Control (NLC)
  điều khiển mức mạng
  Network Management Control Centre (NMCC)
  trung tâm điều khiển quản lý mạng
  network node control point (NNCP)
  điểm điều khiển nút mạng
  Network Operations Control Centre (NOCC)
  trung tâm điều khiển khai thác mạng
  Network Parameter Control (ATM) (NPC)
  điều khiển thông số mạng (ATM)
  Network Parameter Control (NPC)
  điều khiển tham số mạng
  NNCP (networknode control point)
  điểm điều khiển nút mạng
  non interacting control
  điều khiển tương hỗ
  non shared control unit
  thiết bị điều khiển không chia sẻ
  non-network control program station
  trạm chương trình điều khiển không mạng
  non-interacting control
  điều khiển không tác động
  non-interacting control
  điều khiển không tương tác
  non-interacting control system
  hệ điều khiển không tương tác
  nonlinear control system
  hệ thống điều khiển không tuyến tính
  nonlinear feedback control system
  hệ thống điều khiển phản hồi không tuyến tính
  nonstandard control track
  vết điều khiển không chuẩn
  nozzle control valve
  van điều khiển vòi phun
  nucleus control program
  chương trình điều khiển thường trú
  numeric (al) control
  điều khiển số
  numeric control
  sự điều khiển số
  numerical control
  điều khiển bằng số
  numerical control
  điều khiển số
  numerical control
  sự điều khiển (bằng) số
  numerical control
  sự điều khiển bằng số
  numerical control
  sự điều khiển số
  numerical control (NC)
  điều khiển số
  numerical control machine
  máy điều khiển bằng số
  numerical control tape
  băng điều khiển bằng số
  Object Concurrency Control Service (OCCS)
  dịch vụ điều khiển đồng thời đối tượng
  OCB (operationcontrol language)
  ngôn ngữ điều khiển thao tác
  OCC (operatorcontrol command)
  lệnh điều khiển thao tác
  OCP (operatorcontrol panel)
  bảng điều khiển thao tác
  off-line control
  điều khiển ngoại tuyến
  off-on control
  sự điều khiển đóng mở
  off-on control
  sự điều khiển hai trị
  oil pressure control
  điều khiển áp lực dầu
  on-off control
  điều khiển đóng mở
  on-off control
  sự điều khiển đóng-ngắt
  online control
  điều khiển trực tuyến
  OPCE (operatorcontrol element)
  phần thử điều khiển thao tác
  Open Call Control Layer (OCCL)
  lớp điều khiển cuộc gọi mở
  open loop control
  sự điều khiển vòng hở
  open loop control system
  hệ thống điều khiển vòng hở
  open-loop control
  điều khiển vòng hở
  operating control
  bộ phận điều khiển
  Operation Control Language (OCL)
  ngôn ngữ điều khiển quá trình hoạt động
  operation control language (OCL)
  ngôn ngữ điều khiển thao tác
  operation control statement
  câu lệnh điều khiển thao tác
  operational control centre
  trung tâm điều khiển
  Operations Control Centre (OCC)
  trung tâm điều khiển khai thác
  operative control
  sự điều khiển thao tác
  operator control command (ROC)
  lệnh điều khiển người thao tác
  operator control element (OPCE)
  phẩn tử điều khiển thao tác
  operator control panel
  bảng điều khiển
  operator control panel (OCP)
  bảng điều khiển thao tác
  operator control station
  trạm điều khiển người thao tác
  operator control table
  bảng điều khiển người thao tác
  opposite control field
  trường điều khiển ngược
  optimal control
  điều khiển tối ưu
  optimal control
  sự điều khiển tối ưu
  optimal control model
  mô hình điều khiển tối ưu
  optimal control system
  hệ thống điều khiển tối ưu
  optimal control theory
  lý thuyết điều khiển tối ưu
  optimal feedback control
  điều khiển phản hồi tối ưu
  optimization control
  điều khiển tối ưu
  optimization control
  điều khiển tối ưu hóa
  optimizing control function
  tối ưu hóa chức năng điều khiển
  orbit control
  sự điều khiển quỹ đạo
  orientation control
  sự điều khiển định hướng
  output control character
  ký tự điều khiển đầu ra
  override control
  sự điều khiển khống chế
  overriding process control
  điều khiển khống chế quy trình
  Packet Mode Channel Call Control (PMCH)
  điều khiển cuộc gọi kênh chế độ gói
  page control
  sự điều khiển trang
  page length control
  sự điều khiển chiều dài trang
  paper control tape
  băng điều khiển giấy
  paper feed control
  sự điều khiển đẩy giấy
  paper feed control
  sự điều khiển nạp giấy
  paper feed control character
  ký tự điều khiển nạp giấy
  parking control
  bộ điều khiển thắng
  partition control descriptor (PCD)
  bộ mô tả điều khiển phân chia
  partition control table (PCT)
  bảng điều khiển phân chia
  passing of control
  sự chuyển điều khiển
  passive control
  sự điều khiển thụ động
  passive thermal control (PTC)
  điều khiển nhiệt thụ động
  password control
  điều khiển mật khẩu
  path control (PC)
  sự điều khiển đường dẫn
  path control layer
  lớp điều khiển đường dẫn
  path control network
  mạng điều khiển đường dẫn
  pause control
  điều khiển tạm dừng
  pause control
  sự điều khiển tạm dừng
  PBCB (bufferpool control block)
  khối điều khiển vùng đệm
  PC (Pathcontrol)
  sự điều khiển đường dẫn
  PCB (Poolcontrol block)
  khối điều khiển vùng lưu trữ
  PCB (Powercontrol box)
  hộp điều khiển công suất
  PCB (Processcontrol block)
  khối điều khiển quá trình
  PCB (Programcontrol block)
  khối điều khiển chương trình
  PCB (Protocolcontrol block)
  khối điều khiển giao thức
  PCD (Partitioncontrol descriptor)
  bộ mô tả điều khiển phân chia
  PCE (processingand control element)
  phần tử xử lý và điều khiển
  PCL (printercontrol language)
  ngôn ngữ điều khiển máy in
  PCL (Protocolcontrol information)
  thông tin điều khiển giao thức
  PCO: point of control and observation
  điểm quan sát và điều khiển
  PCP primaty control program)
  chương trình điều khiển cá nhân
  PCT (Partitioncontrol table)
  bảng điều khiển phân chia
  PCT (programcontrol table)
  bảng điều khiển chương trình
  PD control (proportionalplus derivative control)
  sự điều khiển tỷ lệ-đạo hàm
  peaking control
  sự điều khiển tạo đỉnh
  pedal control
  sự điều khiển (bằng) bàn đạp
  pedal push-button control
  sự điều khiển bấm nút (kiểu) treo
  pedestal level control
  sự điều khiển mức nền
  pendant switch control
  điều khiển bằng công tắc treo
  peripheral control routine
  thủ tục điều khiển ngoại vi
  peripheral control unit
  bộ điều khiển
  peripheral control unit
  đơn vị điều khiển ngoại vi
  peripheral control unit (PCU)
  thiết bị điều khiển ngoại vi
  Personal Access Control Accountability System (PACAS)
  hệ thống điều khiển truy nhập cá nhân có thể tính cước
  PFCC (paperfeed control character)
  ký tự điều khiển nạp giấy
  phase control
  sự điều khiển pha
  phase shift control
  sự điều khiển dịch chuyển pha
  phase-shift control
  sự điều khiển dịch pha
  photoelectric control
  điều khiển quang điện
  photoelectric control
  sự điều khiển quang điện
  photoelectric register control
  điều khiển bằng đồng hồ quang điện
  Physical Communications Control Unit (PCCU)
  khối điều khiển truyền thông vật lý
  physical control layer
  lớp điều khiển vật lý
  physical control unit
  thiết bị điều khiển vật lý
  Physical Input/Output Control (PIOCS)
  điều khiển vật lý đầu vào/đầu ra
  physical unit control point (PUCP)
  điểm điều khiển đơn vị vật lý
  Physical Unit Control Point (SNA) (PUCP)
  điểm điều khiển khối vật lý (SNA)
  pitch (control) jet
  ống phụt điều khiển chương động
  pitch control arm
  cần điều khiển góc chúc ngóc (máy bay lên thẳng)
  pitch control lever
  cần điều khiển góc chúc ngóc (máy bay lên thẳng)
  pitch control rod angle
  góc thanh điều khiển góc chúc ngóc
  play back control
  sự điều khiển phát lại
  playback control
  sự điều khiển đọc lại
  PLC (programmablelogic control)
  điều khiển theo lô-gích khả lập trình
  pneumatic control
  điều khiển (bằng) khí lực
  pneumatic control
  điều khiển khí lực
  pneumatic control unit-PCU
  nhóm điều khiển bằng khí nén
  point control
  điều khiển ghi
  point control current
  dòng điện điều khiển ghi
  point control relay for the normal position
  rơle điều khiển trạng thái định vị của ghi
  point control relay for the reverse position
  rơle điều khiển trạng thái phản vị của ghi
  point machine control circuit
  mạch điều khiển máy quay ghi
  point operating and control circuit
  mạch điều khiển và làm việc của ghi
  polarized control mode
  chế độ điều khiển phân cực
  pool control block
  khối điều khiển vùng lưu trữ
  potentiometer control
  điều khiển chiết áp
  power control
  công suất điều khiển
  power control
  điều khiển công suất
  power control
  sự điều khiển công suất
  power control
  sự điều khiển lực
  power control box (PCB)
  hộp điều khiển công suất
  power remote-control door mirror
  gương điều khiển điện từ xa
  preselective control
  sự điều khiển bằng nút
  presentation control
  sự điều khiển trình bày
  Presentation Protocol Control Information (PPCI)
  thông tin điều khiển của giao thức trình diễn
  pressure control
  bộ điều khiển áp suất
  primary control program
  chương trình điều khiển chính
  primary operator control station
  trạm điều khiển thao tác chính
  print control character
  ký tự điều khiển in
  print control graphics character
  kí tự điều khiển in
  Printer Command/Control Language (HP) (PCL)
  Ngôn ngữ lệnh/Điều khiển máy in (HP)
  printer control language
  ngôn ngữ điều khiển máy in
  printer control language-PCL
  ngôn ngữ điều khiển máy in
  Priority Control (PC)
  điều khiển ưu tiên
  Private Control Channel (PCC)
  kênh điều khiển riêng
  procedure control expression
  biểu thức điều khiển thủ tục
  process control
  điều khiển quá trình
  process control
  điều khiển quy trình
  process control
  điều khiển tiến trình
  process control
  sự điều khiển tiến trình
  process control block (PCB)
  khối điều khiển quá trình
  process control chart
  biểu đồ điều khiển qui trình
  process control computer
  máy tính điều khiển quy trình (công nghệ)
  process control computer
  máy tính điều khiển tiến trình
  process control equipment
  thiết bị điều khiển tiến trình
  Process Control Language (PCL)
  ngôn ngữ điều khiển quá trình
  process control software
  phần mềm điều khiển tiến trình
  process control system
  hệ điều khiển quá trình
  process control system
  hệ thống điều khiển quy trình
  process control system
  hệ thống điều khiển tiến trình
  process in control
  quá trình được điều khiển
  processing and control element (PEC)
  phần tử xử lý và điều khiển
  production control
  điều khiển sản xuất
  production control room
  phòng điều khiển sản xuất
  program control
  điều khiển chương trình
  program control
  điều khiển quy trình
  program control
  sự điều khiển chương trình
  program control block
  khối điều khiển chương trình
  program control block (PCB)
  khối điều khiển chương trình
  program control command
  lệnh điều khiển chương trình
  program control data
  dữ liệu điều khiển chương trình
  Program Control Program (PCP)
  chương trình điều khiển chương trình
  program control statement
  lệnh điều khiển chương trình
  Program Control Table (PCT)
  bảng điều khiển chương trình
  program control unit
  bộ điều khiển chương trình
  programmable logic control (PLC)
  điều khiển lôgic khả lập trình
  programme control
  điều khiển có chương trình
  Programme Control Information (PCI)
  thông tin điều khiển chương trình
  programme level control
  sự điều khiển mức biến điệu
  programmed control
  điều khiển có chương trình
  proportional control
  điều khiển tỷ lệ
  proportional control gain
  gia lượng điều khiển tỷ lệ
  proportional plus derivative control (PDcontrol)
  sự điều khiển tỷ lệ-đạo hàm
  protocol control bock (PCB)
  khối điều khiển giao thức
  protocol control information (PCI)
  thông tin điều khiển giao thức
  Protocol Control/Count (PC)
  điều khiển/đếm giao thức
  PSCF (primarysystem control facility)
  chương trình điều khiển hệ thống sơ cấp
  PTC (passivethermal control)
  sự điều khiển nhiệt thụ động
  PUCP (physicalunit control point)
  điểm điều khiển đơn vị vật lý
  pulse control
  điều khiển xung
  pump control system
  hệ điều khiển bơm
  punchbutton control
  sự điều khiển bấm nút
  punched card control
  sự điều khiển (bằng) băng đục lỗ
  push-button control
  điều khiển bằng nút bấm
  push-button control board
  bảng điều khiển bấm nút
  push-button control panel
  bảng điều khiển có nút bấm
  push-button control system
  hệ thống điều khiển ấn nút
  QLCLC (qualifiedlogical link control)
  sự điều khiển liên kết logic định tính
  quadrature control
  sự điều khiển vuông góc
  Qualified Link Level Control (QLLC)
  điều khiển mức kết nối có chọn lọc
  Qualified Logical Link Control (QLLC)
  điều khiển tuyến nối lôgic có chọn lọc
  qualified logical link control (QLLC)
  sự điều khiển liên kết logic định tính
  queue control
  sự điều khiển hàng chờ
  Queue Control Block (QCB)
  khối điều khiển xếp hàng
  RACF (resourceaccess control facility)
  chương trình điều khiển truy nhập tài nguyên
  radar control
  sự điều khiển bằng rađa
  radial control
  sự điều khiển tia
  Radio Access Control Function (RACF)
  chức năng điều khiển truy nhập vô tuyến
  radio control
  điều khiển (bằng) vô tuyến
  radio control
  sự điều khiển vô tuyến
  Radio Control Function (T1P1) (RCF)
  Chức năng điều khiển vô tuyến (T1P1)
  Radio Control Protocol (RCP)
  giao thức điều khiển vô tuyến
  Radio Port Control Unit (RPCU)
  khối điều khiển cổng vô tuyến
  ratio control
  điều khiển theo tỷ số
  ratio control
  điều khiển tỉ lệ
  RCB (recordcontrol byte)
  byte điều khiển bản ghi
  RCS (revisioncontrol system)
  hệ thống điều khiển xét duyệt
  RCT (regioncontrol task)
  tác vụ điều khiển miền
  RCT (resourcecontrol table)
  bảng điều khiển nguồn
  Reaction Control System (RCS)
  hệ thống điều khiển phản ứng
  reactor control board
  bảng điều khiển lò phản ứng
  Real Time Control Protocol (RTCP)
  giao thức điều khiển thời gian thực
  real-time control
  sự điều khiển (trong) thời gian thực
  receiver control signal (s)
  tín hiệu điều khiển máy thu
  record control byte (RCB)
  byte điều khiển bản ghi
  recording control
  bộ điều khiển ghi
  recording level control
  sự điều khiển mức ghi
  recovery control data set
  tập (hợp) dữ liệu điều khiển sự hồi phục
  refrigeration control center
  trung tâm điều khiển lạnh
  region control task
  tác vụ điều khiển miền
  Regional Control Station (RCS)
  trạm điều khiển khu vực
  register control
  sự điều khiển thanh ghi
  registration control
  sự điều khiển chỉnh cân
  relay and control cubicle
  tủ điều khiển và rơle
  relay control system
  hệ thống điều khiển bằng rơle
  relay control system
  hệ thống điều khiển có rơ le
  Reliable Signalling Gateway Control Protocol (RSGCP)
  giao thức điều khiển cổng báo hiệu tin cậy
  remote control
  bộ điều khiển từ xa
  remote control
  điều khiển (kiểm soát) từ xa
  remote control
  điều khiển từ xa
  remote control
  sự điều khiển từ xa
  Remote Control (RC)
  điều khiển từ xa
  remote control by radio
  điều khiển từ xa bằng rađiô
  remote control by television camera
  điều khiển từ xa bằng camera truyền hình
  remote control door lock
  khóa cửa điều khiển từ xa
  remote control door mirror
  gương cửa điều khiển từ xa
  remote control equipment
  dụng cụ điều khiển từ xa
  remote control hatching
  sự phối liệu (bê tông) điều khiển từ xa
  remote control of compressor stations
  điều khiển từ xa các trạm máy nén
  remote control of equipment
  điều khiển từ xa thiết bị
  Remote Control Panel (RCP)
  panen điều khiển từ xa
  remote control program
  chương trình điều khiển từ xa
  remote control railway cabin
  buồng lái điều khiển (tàu hỏa) từ xa
  remote control railway cabin
  cabin điều khiển (tàu hỏa) từ xa
  remote control relay
  rơle điều khiển từ xa
  remote control sign
  dấu hiệu điều khiển từ xa
  remote control signal
  tín hiệu điều khiển từ xa
  remote control station
  trạm điều khiển từ xa
  remote control system
  hệ thống điều khiển từ xa
  remote control unit
  hộp điều khiển từ xa
  Remote Device Control (RDC)
  điều khiển thiết bị từ xa
  remote network control program
  chương trình điều khiển mạng từ xa
  Remote Source Control System (RSCS)
  hệ thống điều khiển nguồn đầu xa
  remote-control brake
  phanh điều khiển từ xa
  remote-control locking
  khóa điều khiển từ xa
  remote-control selecting device
  bộ chọn điều khiển từ xa
  remote-control system
  hệ điều khiển từ xa
  report writer control system (RWCS)
  hệ thống điều khiển viết báo cáo
  resident control program
  chương trình điều khiển thường trú
  resource access control facility (RACF)
  chương trình điều khiển truy cập tài nguyên
  Resource Access Control Facility (RACF)
  phương tiện điều khiển truy nhập tài nguyên
  resource control table (RCT)
  bảng điều khiển nguồn
  Resource Control Table (RCT)
  bảng điều khiển tài nguyên
  Response Session Change Control Positive (RSCCP)
  hồi đáp điều khiển thay đổi phiên là tích cực
  Restoration Control Point (RCP)
  điểm điều khiển phục hồi
  Restoration Switching Control Equipment (RSCE)
  thiết bị điều khiển phục hồi chuyển mạch
  Return to Control (RTC)
  quay trở về chế độ điều khiển
  reverse control channel
  đường kênh điều khiển trở về
  Reverse Control Channel (RCC)
  kênh điều khiển ngược
  revertive control system
  hệ điều khiển ngược
  revision control system (RCS)
  hệ thống điều khiển xét duyệt
  rewind control
  sự điều khiển trả băng
  rheostatic control
  điều khiển bằng biến trở
  ribbon reverse control
  sự điều khiển đảo chiều ruy-băng
  ride control
  sự điều khiển theo xe
  ring control schema
  sơ đồ điều khiển vòng
  ring control scheme
  sơ đồ điều khiển vòng
  roll control
  sự điều khiển vòng lộn (máy bay)
  route selection control vector (RSCV)
  vectơ điều khiển chọn đường truyền
  Route Selection Control Vector (RSCV)
  vectơ điều khiển chọn tuyến
  routing control
  điều khiển định tuyến
  routing control
  sự điều khiển chuyển hướng đường (mạch)
  Routing Control Field (RCF)
  trường điều khiển định tuyến
  RSCV (routeselection control vector)
  vectơ điều khiển chọn đường truyền
  run control file (*rc)
  tệp điều khiển thực thi
  RWCS (reportwriter control system)
  hệ thống điều khiển bộ ghi báo cáo
  saddle control
  cơ cấu điều khiển (bằng) bàn trượt
  safety control system
  hệ thống điều khiển an toàn
  sampling control
  điều khiển lấy mẫu
  sampling control
  sự điều khiển lấy mẫu
  sandwiched vibration control panel
  bảng điều khiển chấn động dạng kẹp
  satellite control
  sự điều khiển vệ tinh
  Satellite Control Centre (SCC)
  trung tâm điều khiển vệ tinh
  satellite control facility
  trung tâm điều khiển vệ tinh
  SC (sessioncontrol)
  điều khiển tác vụ giao tiếp
  SCA (sessioncontrol area)
  vùng điều khiển tác dụng giao tiếp
  scanning control
  điều khiển quét
  scanning control
  sự điều khiển mạch quét
  scanning spot control
  sự điều khiển vết quét
  SCB (sessioncontrol block)
  khối điều khiển tác vụ gián tiếp
  SCB (stringcontrol byte)
  byte điều khiển chuỗi
  SCCS (sourcecode control system)
  hệ thống điều khiển mã nguồn
  SCF (secondarycontrol field)
  trường điều khiển thứ cấp
  SCF (systemcontrol facility)
  công cụ điều khiển hệ thống
  SCP (systemcontrol programming)
  sự lặp trình điều khiển hệ thống
  SCPF (startcontrol program function)
  chức năng chương trình điều khiển khởi động
  scram control
  sự điều khiển hãm
  scrambling control
  sự điều khiển xáo trộn
  SCT (sectioncontrol table)
  bảng điều khiển phân đoạn
  SDLC (synchronousdata link control)
  điều khiển liên kết dữ liệu đồng bộ
  searching control
  điều khiển chiếu quét
  secondary control fields (SCF)
  trường điều khiển thứ cấp
  secondary control point
  điểm điều khiển thứ cấp
  secondary emission control (SEC) vidicon
  vidicon điều khiển phát thanh thứ cấp
  secondary operator control station
  trạm điều khiển thao tác thứ cấp
  secondary system control facility
  phương tiện điều khiển hệ thứ cấp
  section control table (SCT)
  bảng điều khiển phân đoạn
  selectivity control
  sự điều khiển lựa chọn
  self-acting control
  tự điều khiển
  sensitive control
  sự điều khiển nhạy
  sensitivity control
  điều khiển độ nhạy
  sensitivity control
  sự điều khiển độ nhạy
  sensitivity time control
  sự điều khiển thời gian nhạy
  sentence control
  sự điều khiển câu
  sequence control
  điều khiển tuần tự
  sequence control
  sự điều khiển tuần tự
  sequence control counter
  bộ đếm điều khiển tuần tự
  sequence control register
  thanh ghi điều khiển dãy
  sequence control register
  thanh ghi điều khiển tuần tự
  sequence control structure
  cấu trúc điều khiển tuần tự
  sequential control
  điều khiển tuần tự
  sequential control
  sự điều khiển tuần tự
  series-parallel control
  điều khiển nối tiếp-song song (động cơ)
  Service Control Function (TMN) (SCF)
  Chức năng điều khiển dịch vụ (TMN)
  service control point
  điểm điều khiển dịch vụ
  Service Control Point (SCP)
  điểm điều khiển dịch vụ
  servo control
  điều khiển secvo
  servo control
  điều khiển secvô
  servo control
  sự điều khiển secvo
  servo control
  sự điều khiển trợ động
  servo control system
  hệ điều khiển trợ động
  servo-control valve
  van tự điều khiển
  servo-loop control
  sự điều khiển tự động
  Session Connection/Session Control (SC)
  Kết nối phiên/Điều khiển phiên
  session control (SC)
  điều khiển tác vụ giao tiếp
  session control area (SCA)
  vùng điều khiển tác vụ giao tiếp
  session control block
  khối điều khiển phiên
  Session Control Block (SCB)
  khối điều khiển phiên
  session control block (SCB)
  khối điều khiển tác vụ giao tiếp
  Session Control Manager (SCM)
  bộ quản lý điều khiển phiên
  Session Control Protocol (SCP)
  giao thức điều khiển phiên truyền
  shared control
  điều khiển chia sẻ
  shared control
  điều khiển dùng chung
  Shared Control Array (SCA)
  mảng điều khiển dùng chung
  shared control mode
  chế độ điều khiển chia sẻ
  shared control unit
  bộ điều khiển chia sẻ
  shared control unit
  thiết bị điều khiển dùng chung
  shift control
  sự điều khiển dịch chuyển
  shift control character
  ký tự điều khiển dịch chuyển
  Short Message Service Broadcast Control Channel (S-BCCH)
  kênh điều khiển phát quảng bá dịch vụ tin ngắn
  Show/ Hide Map Control
  điều khiển ẩn hiện bản đồ
  signal control
  điều khiển bằng tín hiệu
  signalling connection control part
  phần điều khiển nối tín hiệu
  Signalling Connection Control Part (SCCP)
  phần điều khiển kết nối báo hiệu
  Signalling Connection Control Point (SCCP)
  điểm điều khiển kết nối báo hiệu
  Signalling Link Activity Control (LSAC)
  điều khiển kích hoạt tuyến báo hiệu
  Signalling link test control (ALTC)
  điều khiển thử tuyến kết nối báo hiệu
  Signalling Point Restart Control (TPRC)
  điều khiển tái khởi động điểm báo hiệu
  Signalling Routing Control (SRC)
  điều khiển định tuyến báo hiệu
  Signalling System Control Signal (SCU)
  tín hiệu điều khiển hệ thống báo hiệu
  Signalling Traffic Flow Control (STFC)
  điều khiển luồng lưu lượng báo hiệu
  Signalling Traffic Flow Control Message (FCM)
  tin báo điều khiển luồng lưu lượng báo hiệu
  Simple Gateway Control interface (SGCI)
  giao diện điều khiển cổng mạng đơn giản
  Simple Resource Control Protocol (SRCP)
  giao thức điều khiển tài nguyên đơn giản
  Simplified Access Control (SAC)
  điều khiển truy nhập đơn giản hóa
  Simply gateway control protocol (SGCP)
  giao thức điều khiển cổng mạng đơn giản
  Single Association Control Function (SACF)
  chức năng điều khiển liên kết đơn
  Single Cell Control Channel (SCCH)
  kênh điều khiển tế bào đơn lẻ
  Single Node Control Point (SNCP)
  điểm điều khiển nút đơn
  single-lever control
  sự điều khiển một đòn
  size control
  sự điều khiển cỡ
  size control
  sự điều khiển kích thước
  slide control
  điều khiển dần dần
  slide control
  điều khiển nhịp nhàng
  slide control
  điều khiển trượt
  slide control
  sự điều khiển trượt
  slide control
  sự điều khiển vô cấp
  slip road control
  sự điều khiển dốc nối
  slip road control
  sự điều khiển đường nối
  Slow Associated Control Channel (SACCH)
  kênh điều khiển liên kết chậm
  snap action control
  điều khiển khẩn cấp
  snap action control
  điều khiển nhạy bén
  SOC (sphereof control)
  phạm vi điều khiển
  SOF (start-of-format control)
  điều khiển khởi đầu dạng thức
  software control
  sự điều khiển phần mềm
  software Flow Control
  sự điều khiển dòng phần mềm
  solution from the control systems
  giải pháp từ các hệ có điều khiển
  sort control key
  khóa điều khiển phân loại
  sort control key
  khóa điều khiển sắp xếp
  source code control system
  hệ điều khiển mã nguồn
  Source Code Control System (SCCS)
  hệ thống điều khiển mã nguồn
  source code control system (SCES)
  hệ thống điều khiển mã nguồn
  Source Control Data Set (SCDS)
  tập hợp dữ liệu điều khiển nguồn
  span of control
  nhịp điều khiển
  speed control
  điều khiển tốc độ
  speed control
  sự điều khiển tốc độ
  speed control
  sự điều khiển vận tốc
  sphere of control (SOC)
  phạm vi điều khiển
  spindle control
  bộ điều khiển trục máy
  spinner control
  điều khiển tăng giảm
  split-cycle control
  điều khiển nhanh
  sprocket hole control track system
  hệ rãnh điều khiển có lỗ móc răng
  SRCB (subrecordcontrol byte)
  byte điều khiển bản ghi con
  SSCF (secondarysystem control facility)
  phương tiện điều khiển hệ thống thứ cấp
  SSCP (systemservices control point)
  điểm điều khiển dịch vụ hệ thống
  Standalone Dedicated Control Channel (SDCCH)
  kênh điều khiển dành riêng độc lập
  start control
  sự điều khiển khởi động
  start of track control
  sự điều khiển bắt đầu rãnh
  start switch control cable
  máy khởi động điều khiển bằng cáp
  start-of-format control (SOF)
  điều khiển khởi đầu dạng thức
  station control
  điều khiển trạm
  Statistical Process Control (SPC)
  điều khiển quá trình thống kê
  steering brake control valve (forwheel tractor)
  van điều khiển thắng lái từng bánh
  step control table
  bảng điều khiển bước
  step less control
  sư điều khiển vô cấp
  step-by-step control
  điều khiển từng bước
  step-by-step control
  sự điều khiển từng bước
  step-by-step control
  sự điều khiển từng nấc
  stepless control
  sự điều khiển liên tục
  stepless control
  sự điều khiển vô cấp
  stepped control
  sự điều khiển phân cấp
  stepped control
  sự điều khiển từng nấc (gián đoạn)
  stochastic control theory
  thuyết điều khiển stochastic
  stock control
  sự điều khiển bệ đỡ
  stop control
  sự điều khiển dừng
  stop-and-go control
  sự điều khiển "chạy dừng"
  stop-and-go control
  sự điều khiển "đóng mở"
  storage control
  điều khiển bộ nhớ
  storage control
  sự điều khiển bộ nhớ
  Storage Control Program (SCP)
  chương trình điều khiển lưu trữ
  storage control unit
  đơn vị điều khiển bộ nhớ
  Stored Programme Control (SPC)
  điều khiển theo chương trình được lưu trữ , điều khiển theo chương trình có sẵn
  string control byte (SCB)
  byte điều khiển chuỗi
  studio control room
  phòng điều khiển
  studio control room
  phòng điều khiển của stuđiô
  Subscriber Access Control (SAC)
  điều khiển truy nhập thuê bao
  substation control room
  buồng điều khiển trạm
  substation control system
  hệ thống điều khiển trạm
  Subsystem Control Block [IBM] (SCB)
  Khối điều khiển hệ thống con [IBM]
  sun gear control plate
  tấm điều khiển bánh răng trung tâm
  Supervisory and Control Function (SCF)
  chức năng giám sát và điều khiển
  supervisory control
  bộ điều khiển giám sát
  supervisory control
  điều khiển giám sát
  supervisory control
  điều khiển từ xa
  Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)
  tiếp nhận dữ liệu và điều khiển giám sát
  supervisory control system
  hệ thống điều khiển giám sát
  switch control statement
  câu lệnh điều khiển chuyển mạch
  switching control
  sự điều khiển chuyển mạch
  symbolic control
  điều khiển theo biểu tượng
  synchro control transformer
  máy biến áp điều khiển đồng bộ
  synchro control transmitter
  máy phát điều khiển đồng bộ
  Synchronous Data Link Control (SDLC)
  điều khiển liên kết đồng bộ dữ liệu (SDLC)
  synchronous data link control (SDLC)
  điều khiển liên kết dữ liệu đồng bộ
  Synchronous Data Link Control (SDLC)
  điều khiển tuyến số liệu đồng bộ
  system control
  sự điều khiển hệ thống
  system control area
  vùng điều khiển hệ thống
  System Control Element (SCE)
  phần tử điều khiển hệ thống
  system control facility
  phương tiện điều khiển hệ thống
  system control facility (SCF)
  công cụ điều khiển hệ thống
  System Control Facility (SCF)
  phương tiện điều khiển hệ thống
  system control file
  tệp điều khiển hệ thống
  system control file
  tập tin điều khiển hệ thống
  system control panel
  bàn điều khiển hệ thống
  system control panel
  bàn phím điều khiển hẹ thống
  system control program
  chương trình điều khiển hệ thống
  system control programming
  lập trình điều khiển hệ thống
  system control programming (SCP)
  sự lập trình điều khiển hệ thống
  system services control point (SSCP)
  điểm điều khiển các dịch vụ hệ thống
  System Services Control Points (SSCP)
  các điểm điều khiển dịch vụ của hệ thống
  tactical control radar
  rađa điều khiển tọa độ
  tape control
  sự điều khiển băng
  tape control device
  thiết bị điều khiển băng
  tape control unit
  bộ điều khiển băng
  tape speed control
  sự điều khiển tốc độ băng
  tape tension control
  cấu điều khiển mức căng băng
  tape tension control
  sự điều khiển mức căng băng
  tapped control
  điều khiển được nối ra
  Task Control Area (TCA)
  phạm vi điều khiển công việc
  Task Control Block (TCB)
  khối điều khiển công việc
  task control table
  bảng điều khiển tác vụ
  task interrupt control
  điều khiển ngắt tác vụ
  TC (testcontrol)
  sự điều khiển kiểm tra
  TC (transmissioncontrol)
  sự điều khiển truyền
  TCAS (terminalcontrol address)
  vùng địa chỉ điều khiển đầu cuối
  TCP (TransmissionControl Protocol)
  giao thức điều khiển truyền dữ liệu
  TCT (terminalcontrol table)
  bảng điều khiển đầu cuối
  TCU (terminalcontrol unit)
  bộ điều khiển đầu cuối
  TCU (transmissioncontrol unit)
  bộ điều khiển truyền dữ liệu
  technical control
  sự điều khiển kỹ thuật
  telecommunication control unit
  bộ điều khiển viễn thông
  Telecommunications Control Unit (SNA) (TCU)
  Khối điều khiển viễn thông (SNA)
  teletype control
  sự điều khiển (từ) xa
  temperature control
  điều khiển nhiệt độ
  temperature control element
  van điều khiển nhiệt độ nhớt
  Terminal Access Controller Access Control System (TACACS)
  Hệ thống điều khiển truy nhập của bộ điều khiển Truy nhập đầu cuối
  terminal control
  điều khiển đầu cuối
  terminal control
  sự điều khiển đầu cuối
  terminal control
  sự điều khiển kết thúc
  terminal control address space (TCAS)
  vùng địa chỉ điều khiển đầu cuối
  Terminal Control Table (TCT)
  bảng điều khiển đầu cuối
  terminal control unit (TCD)
  bộ điều khiển đầu cuối
  Terminating Call Control (TCC)
  kết cuối điều khiển cuộc gọi
  Test Case/Conductor/Control (TC)
  Hộp/Dây/Điều khiển đo thử
  test control (TC)
  sự điều khiển thử nghiệm
  text control
  sự điều khiển (in) văn bản
  text control sequence day
  dãy điều khiển văn bản
  The H.323 Firewall Control Interface (HFCI)
  Giao diện điều khiển bức tường lửa theo H.323
  thermal control
  sự điều khiển nhiệt
  thermostatic control
  điều khiển bằng tecmostat
  Third Party Call Control (TPCC)
  điều khiển cuộc gọi bên thứ ba
  three-step control
  sự điều khiển ba cấp
  threshold control
  sự điều khiển ngưỡng
  throttle control mechanism
  cơ chế điều khiển nắp hơi (ga)
  throttle control rod
  cần điều khiển tiết lưu
  thrust vector control
  sự điều khiển vecto
  thrust vector control-TVC
  sự điều khiển véctơ tổng đẩy
  time control
  sự điều khiển thời gian
  time schedule control
  điều khiển theo chương trình
  time schedule control
  điều khiển theo thời gian biểu
  time-shared control
  sự điều khiển phân thời
  time-sharing control task (TSC)
  tác vụ điều khiển phân thời
  tone control
  điều khiển âm thanh
  tone control
  sự điều khiển âm
  toning control
  sự điều khiển mực in
  touch control
  điều khiển bằng xúc giác
  touch control
  mạch điều khiển
  track change control
  sự điều khiển thay đổi rãnh
  tracking control
  sự điều khiển đồng chỉnh
  traction control system
  hệ thống điều khiển lực kéo
  traffic control
  điều khiển giao thông (trên mạng)
  traffic control
  sự điều khiển giao thông
  traffic control device
  thiết bị điều khiển giao thông
  traffic control program
  chương trình điều khiển giao thông
  traffic control programme
  chương trình điều khiển giao thông
  Transfer Controlled Control (RTCC)
  điều khiển được kiểm soát việc chuyển giao
  transfer of control
  sự chuyển điều khiển
  transfer of control card
  cạc chuyển điều khiển
  transient control executive area
  vùng thực hiện điều khiển trạm
  transistor control unit
  bộ điều khiển bán dẫn
  transmission control
  sự điều khiền dẫn truyền
  transmission control
  sự điều khiển truyền
  Transmission Control (TC)
  điều khiển truyền dẫn
  transmission control (TC)
  sự điều khiển truyền
  Transmission Control Block (TCB)
  khối điều khiển truyền dẫn
  transmission control character
  ký tự điều khiển dẫn truyền
  transmission control character
  ký tự điều khiển truyền
  Transmission Control Code (TCC)
  mã điều khiển truyền dẫn
  transmission control layer
  lớp điều khiển truyền
  transmission control module (TCM)
  hộp điện tử điều khiển truyền động
  Transmission Control Protocol (TCP)
  giao thức điều khiển truyền dẫn
  Transmission Control Protocol (TCP)
  giao thức điều khiển truyền dữ liệu
  Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
  Giao thức điều khiển truyền dẫn/giao thức Internet
  transmission control system
  hệ thống điều khiển hộp số
  transmission control unit (TCD)
  bộ điều khiển truyền dữ liệu
  Transmission Control Unit (TCU)
  khối điều khiển truyền dẫn
  transmission subsystem control block (TSCB)
  khối điều khiển hệ thống con truyền
  transverse control arm
  cần điều khiển ngang (bánh lái treo)
  TSCB (transmissionsubsystem control block)
  khối điều khiển hệ thống con truyền
  tuning control
  sự điều khiển cộng hưởng
  two position control
  điều khiển hai vị trí
  two-step control
  sự điều khiển hai bước
  type impression control
  sự điều khiển lực in
  UCF (utilitycontrol facility)
  phương tiện điều khiển tiện ích
  UECB (userexit control block)
  khối điều khiển điểm thoát của người dùng
  UIOC (UniversalI-O Control unit)
  khối điểu khiển vào ra chung
  ultrasonic sound control
  sự điều khiển bằng siêu âm
  unconditional control transfer instruction
  lệnh chuyển điều khiển không điều kiện
  unconditional control transfer instruction
  lệnh chuyển điều khiển vô điều kiện
  unconditional transfer of control
  sự chuyển điều khiển không điều kiện
  under control
  được điều khiển
  Uniform Control Number (UCN)
  số điều khiển đồng nhất
  Unit Control Bus (UCB)
  buýt điều khiển khối
  Universal Data Link Control (UDLC)
  điều khiển tuyến dữ liệu toàn cầu
  Uplink Power Control (UPC)
  điều khiển công suất tuyến lên
  Usage Parameter Control (ATM) (UPC)
  điều khiển thông số sử dụng
  user exit control block (UBCB)
  khối điều khiển điểm thoát của người dùng
  user parameter control (UPC)
  điều khiển tham số người dùng-UPC
  utility control block
  khối điều khiển trình tiện ích
  utility control facility
  phương tiện điều khiển tiện ích
  utility control facility (UCF)
  phương tiện điều khiển tiện ích
  utility control statement
  câu lệnh điều khiển tiện ích
  utility control statement
  lệnh điều khiển tiện ích
  vacuum control
  điều khiển (thời điểm đánh lửa) bằng chân không
  vacuum control
  sự điều khiển chân không
  vacuum control unit
  bộ điều khiển không trong
  valve control
  điều khiển bằng van
  valve control
  sự điều khiển (bằng) xupap
  valve control
  sự điều khiển bằng xupap
  valve control handle
  tay điều khiển van hãm
  variable frequency control system
  hệ thống điều khiển bằng tần số
  VCPI (VirtualControl Program Interface)
  giao diện chương trình điều khiển ảo
  velocity limiting control
  điều khiển giới hạn tốc độ
  vertical centering control
  sự điểu khiển tâm dọc
  vertical convergence control
  sự điều khiển hội tụ dọc
  vertical hold control
  sự điều khiển đồng bộ
  vertical hold control
  sự điều khiển đồng bộ dọc
  vertical linearity control
  sự điều khiển tuyến tính dọc
  video control room
  phòng điều khiển hình
  video control room
  phòng điều khiển thị tần
  virtual control program interface (VCPI)
  giao diện chương trình điều khiển ảo
  vision control room
  phòng điều khiển hình
  vision control room
  phòng điều khiển thị tần
  voltage control
  sự điều khiển điện áp
  voltage control unit
  thiết bị điều khiển điện áp
  volume control
  điều khiển âm lượng
  volume control
  sự điều khiển âm lượng
  wait control
  sự điều khiển chờ
  Ward-Ilgner/ilgner control
  điều khiển kiểu Ward-Leonard/ Ilgner
  Ward-Leonard control
  điều khiển (theo phương pháp) Ward-Leonard
  Ward-Leonard control
  điều khiển kiểu Ward-Leonard
  Ward-Leonard speed-control system
  hệ thống điều khiển tốc độ Ward-Leonard
  WCC (writecontrol character)
  ký tự điểu khiển ghi
  WCS (writablecontrol storage)
  bộ nhớ điều khiển ghi được
  width control
  sự điều khiển độ rộng
  Windows Control Panel
  bảng điều khiển trong Windows
  Wireless Media Access Control (WMAC)
  điều khiển truy nhập môi trường vô tuyến
  word control
  điều khiển từ
  word control
  sự điều khiển từ
  write control character
  ký tự điều khiển ghi
  write control character (WCC)
  ký tự điều khiển ghi
  X Display Manager Control Protocol (XDMCP)
  Giao thức điều khiển bộ quản lý hiển thị X (giao thức sử dụng để truyền thông giữa các đầu cuối X và các trạm làm việc chạy UNIX)
  yarn feed control
  điều khiển cấp sợi
  yaw control
  sự điều khiển trệch hướng
  ngưỡng tương phản
  sự điều khiển
  access channel control
  sự điều khiển kênh truy cập
  access control
  sự điều khiển truy cập
  address control
  sự điều khiển địa chỉ
  aileron control
  sự điều khiển cánh liệng
  air traffic control (ATC)
  sự điều khiển không lưu
  ancillary device control
  sự điều khiển thiết bị phụ
  APC (automaticphase control)
  sự điều khiển pha tự động
  area supplementary control
  sự điều khiển khu vực bổ sung
  automatic background control
  sự điều khiển nền tự động
  automatic brightness control (ABC)
  sự điều khiềng tự động độ sáng
  automatic control
  sự điều khiển tự đồng
  automatic frequency control (AFC)
  sự điều khiển tần số tự động
  automatic level control (ALC)
  sự điều khiển tự động
  automatic phase control
  sự điều khiển pha tự động
  automatic phase control-APC
  sự điều khiển tự động pha
  automatic selectivity control
  sự điều khiển chọn tự động
  automatic toning control
  sự điều khiển âm tự động
  automatic volume control (AVC)
  sự điều khiển âm lượng tự động
  AVC (automaticvolume control)
  sự điều khiển âm lượng tự động
  balance control
  sự điều khiển cân bằng
  bank control
  sự điều khiển ngân hàng
  beam control
  sự điều khiển chùm tia
  brake control
  sự điểu khiển phanh
  brightness control
  sự điều khiển độ chói
  brilliance control
  sự điều khiển độ chói
  buffer control
  sự điều khiển bộ đệm
  cable control
  sự điều khiển bằng cáp
  call control
  sự điều khiển cuộc gọi
  cam control
  sự điều khiển bằng cam
  carriage control
  sự điều khiển ổ trượt
  cascade control
  sự điều khiển theo tầng
  centering control
  sự điều khiển canh giữa
  centering control
  sự điều khiển chỉnh tâm
  central control
  sự điều khiển tập trung
  central control
  sự điều khiển trung tâm
  central control
  sự điều khiển trung ương
  centralized control
  sự điều khiển tập trung
  centralized control
  sự điều khiển trung tâm
  centring control
  sự điều khiển chỉnh tâm
  channel control
  sự điều khiển kênh
  choke control
  sự điều khiển bướm gió
  circle reverse control
  sự điều khiển xoay vòng ngược
  closed-loop control
  sự điều khiển vòng kín
  CNC (computerizednumeric control)
  sự điều khiển số máy tính hóa
  collective pitch control
  sự điều khiển bước lá chung
  color control
  sự điều khiển màu
  combustion control
  sự điều khiển sự cháy
  common control-CC
  sự điều khiển tập chung
  communication control
  sự điều khiển truyền thông
  communications control
  sự điều khiển truyền thông
  computer-aided measurement and control (CAMAC)
  sự điều khiển và đo bằng máy tính
  computerized numeric control (CNC)
  sự điều khiển số máy tính hóa
  conference control
  sự điều khiển hội thảo
  connectivity control
  sự điều khiển kết nối
  continuous control
  sự điều khiển liên tục
  contrast control
  sự điều khiển tương phản
  control by pressuring
  sự điều khiển bằng nén
  control engineer
  kỹ sư điều khiển
  control of quality measures
  sự điều khiển luồng giao thông
  coordinate control
  sự điều khiển phối hợp
  copy control
  sự điều khiển sao chép
  corridor control
  sự điều khiển hành lang
  cursor control
  sự điều khiển con trỏ
  data link control
  sự điều khiển đường truyền
  data recording control (DRC)
  sự điều khiển ghi dữ liệu
  DC (directcontrol)
  sự điều khiển trực tiếp
  dead man's control
  sự điều khiển cọc neo
  digital control
  sự điều khiển số
  direct control (DC)
  sự điều khiển trực tiếp
  DRD (datarecording control)
  sự điều khiển ghi dữ liệu
  dual control
  sự điều khiển kép
  EDC (engineeringdata control)
  sự điều khiển dữ liệu kỹ thuật
  ejector control
  sự điều khiển bộ đẩy
  electric control
  sự điều khiển điện
  electromagnetic control
  sự điều khiển (bằng) điện tử
  electronic control
  sự điều khiển (bằng) điện tử
  electronic control
  sự điều khiển điện tử
  ELLC (enhancedlogical link control)
  sự điều khiển liên kết logic nâng cao
  embedded text control
  sự điều khiển văn bản nhúng
  emergency control
  sự điều khiển khẩn cấp
  engineering data control (EDC)
  sự điều khiển dữ liệu kỹ thuật
  enhanced logical link control (ELLC)
  sự điều khiển liên kết logic cải tiến
  environmental control
  sự điều khiển môi trường
  failure control
  sự điều khiển sai hỏng
  fast forward control
  sự điều khiển nhanh hướng tới
  fast return control
  sự điều khiển trở về nhanh
  fast rewind control
  sự điều khiển quay lại nhanh
  feed control
  sự điều khiển cấp tải
  feed control
  sự điều khiển nạp giấy
  feedback control
  sự điều khiển hồi tiếp
  feedforward control
  sự điều khiển tiếp thuận
  finger tip control
  sự điều khiển bấm nút
  finger tip control
  sự điều khiển bằng ngón tay
  floating control
  sự điều khiển vô hướng
  flow control
  sự điều khiển dòng
  flow control
  sự điều khiển lưu lượng
  focus control
  sự điều khiển tiêu điểm
  follow up control
  sự điều khiển lựa chọn
  follow up control
  sự điều khiển theo dõi
  foot control
  sự điều khiển bằng chân
  frame synchronization control
  sự điều khiển hóa khung hình
  framing control
  sự điều khiển tạo khung
  frequency control
  sự điều khiển tần số
  full-wave control
  sự điều khiển toàn sóng
  gain control
  sự điều khiển tăng tích
  gain control
  sự điều khiển thu nhập
  gate control
  sự điều khiển bằng cửa
  gate control
  sự điều khiển lựa chọn
  general control
  sự điều khiển chung
  grid control
  sự điều khiển lưới
  grouped control
  sự điều khiển (phản) nhóm
  hand control
  sự điều khiển bằng tay
  height control
  sự điều khiển cao độ
  hold control
  sự điều khiển đồng bộ
  illuminant control
  sự điều khiển chiếu sáng
  independent control
  sự điều khiển độc lập
  indirect control
  sự điều khiển gián tiếp
  industrial process control (IPC)
  sự điều khiển quá trình công nghiệp
  information flow control
  sự điều khiển dòng thông tin
  ink metering control
  sự điều khiển định lượng mực
  input control
  sự điều khiển đầu vào
  input control
  sự điều khiển nhập
  input stream control
  sự điều khiển dòng nhập
  input/output control
  sự điều khiển nhập/xuất
  input/output control
  sự điều khiển ra/vào
  input/output traffic control
  sự điều khiển lượng nhập/xuất
  input/output traffic control
  sự điều khiển lượng vào/ra
  inquiry control
  sự điều khiển vấn tin
  integral control
  sự điều khiển toàn phần
  integrated storage control (ISC)
  sự điều khiển bộ nhớ tích hợp
  intensity control
  sự điều khiển cường độ
  inventory control
  sự điều khiển kiểm kê
  IPC (industrialprocess control)
  sự điều khiển quá trình công nghiệp
  ISC (integratedstorage control)
  sự điều khiển bộ nhớ tích hợp
  job control
  sự điều khiển công việc
  kiln control
  sự điều khiển lò nung
  level control
  sự điều khiển (bằng) đòn
  level control
  sự điều khiển mức
  light ray control
  sự điều khiển (bằng) quang điện
  limiting control
  sự điều khiển giới hạn
  line control
  sự điều khiển đường truyền
  linear control
  sự điều khiển tuyến tính
  linearity control
  sự điều khiển tuyến tính
  link control
  sự điều khiển liên kết
  liquid level control
  sự điều khiển mức chất lỏng
  LLC (logicallink control)
  sự điều khiển liên kết logic
  load control
  sự điều khiển phụ tải
  load frequency control
  sự điều khiển tần số tải
  loading control
  sự điều khiển tải
  local control
  sự điều khiển cục bộ
  local control
  sự điều khiển tại máy
  logical access control
  sự điều khiển truy cập logic
  logical link control (LLC)
  sự điều khiển liên kết logic
  logical link control type 1
  sự điều khiển liên kết logic loại 1
  loop control
  sự điều khiển vòng lặp
  loudness control
  sự điều khiển âm lượng
  loudspeaker control
  sự điều khiển loa
  lowering brake control
  sự điều khiển phanh xuống dốc
  MAC (mandatoryaccess control)
  sự điều khiển truy cập bắt buộc
  machine tool control
  sự điều khiển máy công cụ
  magnetic control
  sự điều khiển (bằng) từ
  magnetic control
  sự điều khiển bằng rơle
  mandatory access control (MAC)
  sự điều khiển truy cập môi trường
  manual control
  sự điều khiển bằng tay
  manual control
  sự điều khiển thủ công
  margin control
  sự điều khiển lề
  margin stop setting control
  sự điều khiển đặc điểm dừng lề
  master node control
  sự điều khiển nút chính
  mechanical control
  sự điều khiển bằng tay
  medium access control (MAC)
  sự điều khiển truy cập bắt buộc
  memory control
  sự điều khiển bộ nhớ
  memory-segmentation control
  sự điều khiển bộ nhớ
  merging control
  sự điều khiển kết hợp
  monolevel control
  sự điều khiển một đòn
  motion control
  sự điều khiển chuyển động
  MSC (massstorage control)
  sự điều khiển bộ nhớ khối
  MSVC (massstorage volume control)
  sự điều khiển dung lượng bộ nhớ khối
  multibyte control
  sự điều khiển nhiều byte
  multiple control
  sự điều khiển nhiều mối
  multiple control
  sự điều khiển phức hợp
  NC (networkcontrol)
  sự điều khiển mạng
  NC (numericalcontrol)
  sự điều khiển bằng số
  network control (NC)
  sự điều khiển mạng
  numeric control
  sự điều khiển số
  numerical control
  sự điều khiển (bằng) số
  numerical control
  sự điều khiển bằng số
  numerical control
  sự điều khiển số
  off-on control
  sự điều khiển đóng mở
  off-on control
  sự điều khiển hai trị
  on-off control
  sự điều khiển đóng-ngắt
  open loop control
  sự điều khiển vòng hở
  operative control
  sự điều khiển thao tác
  optimal control
  sự điều khiển tối ưu
  orbit control
  sự điều khiển quỹ đạo
  orientation control
  sự điều khiển định hướng
  override control
  sự điều khiển khống chế
  page control
  sự điều khiển trang
  page length control
  sự điều khiển chiều dài trang
  paper feed control
  sự điều khiển đẩy giấy
  paper feed control
  sự điều khiển nạp giấy
  passive control
  sự điều khiển thụ động
  path control (PC)
  sự điều khiển đường dẫn
  pause control
  sự điều khiển tạm dừng
  PC (Pathcontrol)
  sự điều khiển đường dẫn
  PD control (proportionalplus derivative control)
  sự điều khiển tỷ lệ-đạo hàm
  peaking control
  sự điều khiển tạo đỉnh
  pedal control
  sự điều khiển (bằng) bàn đạp
  pedal push-button control
  sự điều khiển bấm nút (kiểu) treo
  pedestal level control
  sự điều khiển mức nền
  phase control
  sự điều khiển pha
  phase shift control
  sự điều khiển dịch chuyển pha
  phase-shift control
  sự điều khiển dịch pha
  photoelectric control
  sự điều khiển quang điện
  play back control
  sự điều khiển phát lại
  playback control
  sự điều khiển đọc lại
  power control
  sự điều khiển công suất
  power control
  sự điều khiển lực
  preselective control
  sự điều khiển bằng nút
  presentation control
  sự điều khiển trình bày
  process control
  sự điều khiển tiến trình
  program control
  sự điều khiển chương trình
  programme level control
  sự điều khiển mức biến điệu
  proportional plus derivative control (PDcontrol)
  sự điều khiển tỷ lệ-đạo hàm
  PTC (passivethermal control)
  sự điều khiển nhiệt thụ động
  punchbutton control
  sự điều khiển bấm nút
  punched card control
  sự điều khiển (bằng) băng đục lỗ
  QLCLC (qualifiedlogical link control)
  sự điều khiển liên kết logic định tính
  quadrature control
  sự điều khiển vuông góc
  qualified logical link control (QLLC)
  sự điều khiển liên kết logic định tính
  queue control
  sự điều khiển hàng chờ
  radar control
  sự điều khiển bằng rađa
  radial control
  sự điều khiển tia
  radio control
  sự điều khiển vô tuyến
  real-time control
  sự điều khiển (trong) thời gian thực
  recording level control
  sự điều khiển mức ghi
  register control
  sự điều khiển thanh ghi
  registration control
  sự điều khiển chỉnh cân
  remote control
  sự điều khiển từ xa
  rewind control
  sự điều khiển trả băng
  ribbon reverse control
  sự điều khiển đảo chiều ruy-băng
  ride control
  sự điều khiển theo xe
  roll control
  sự điều khiển vòng lộn (máy bay)
  routing control
  sự điều khiển chuyển hướng đường (mạch)
  sampling control
  sự điều khiển lấy mẫu
  satellite control
  sự điều khiển vệ tinh
  scanning control
  sự điều khiển mạch quét
  scanning spot control
  sự điều khiển vết quét
  scram control
  sự điều khiển hãm
  scrambling control
  sự điều khiển xáo trộn
  selectivity control
  sự điều khiển lựa chọn
  sensitive control
  sự điều khiển nhạy
  sensitivity control
  sự điều khiển độ nhạy
  sensitivity time control
  sự điều khiển thời gian nhạy
  sentence control
  sự điều khiển câu
  sequence control
  sự điều khiển tuần tự
  sequential control
  sự điều khiển tuần tự
  servo control
  sự điều khiển secvo
  servo control
  sự điều khiển trợ động
  servo-loop control
  sự điều khiển tự động
  shift control
  sự điều khiển dịch chuyển
  single-lever control
  sự điều khiển một đòn
  size control
  sự điều khiển cỡ
  size control
  sự điều khiển kích thước
  slide control
  sự điều khiển trượt
  slide control
  sự điều khiển vô cấp
  slip road control
  sự điều khiển dốc nối
  slip road control
  sự điều khiển đường nối
  software control
  sự điều khiển phần mềm
  software Flow Control
  sự điều khiển dòng phần mềm
  speed control
  sự điều khiển tốc độ
  speed control
  sự điều khiển vận tốc
  start control
  sự điều khiển khởi động
  start of track control
  sự điều khiển bắt đầu rãnh
  step less control
  sư điều khiển vô cấp
  step-by-step control
  sự điều khiển từng bước
  step-by-step control
  sự điều khiển từng nấc
  stepless control
  sự điều khiển liên tục
  stepless control
  sự điều khiển vô cấp
  stepped control
  sự điều khiển phân cấp
  stepped control
  sự điều khiển từng nấc (gián đoạn)
  stock control
  sự điều khiển bệ đỡ
  stop control
  sự điều khiển dừng
  stop-and-go control
  sự điều khiển "chạy dừng"
  stop-and-go control
  sự điều khiển "đóng mở"
  storage control
  sự điều khiển bộ nhớ
  switching control
  sự điều khiển chuyển mạch
  system control
  sự điều khiển hệ thống
  tape control
  sự điều khiển băng
  tape speed control
  sự điều khiển tốc độ băng
  tape tension control
  sự điều khiển mức căng băng
  TC (testcontrol)
  sự điều khiển kiểm tra
  TC (transmissioncontrol)
  sự điều khiển truyền
  technical control
  sự điều khiển kỹ thuật
  teletype control
  sự điều khiển (từ) xa
  terminal control
  sự điều khiển đầu cuối
  terminal control
  sự điều khiển kết thúc
  test control (TC)
  sự điều khiển thử nghiệm
  text control
  sự điều khiển (in) văn bản
  thermal control
  sự điều khiển nhiệt
  three-step control
  sự điều khiển ba cấp
  threshold control
  sự điều khiển ngưỡng
  thrust vector control
  sự điều khiển vecto
  thrust vector control-TVC
  sự điều khiển véctơ tổng đẩy
  time control
  sự điều khiển thời gian
  time-shared control
  sự điều khiển phân thời
  tone control
  sự điều khiển âm
  toning control
  sự điều khiển mực in
  track change control
  sự điều khiển thay đổi rãnh
  tracking control
  sự điều khiển đồng chỉnh
  traffic control
  sự điều khiển giao thông
  transmission control
  sự điều khiền dẫn truyền
  transmission control
  sự điều khiển truyền
  transmission control (TC)
  sự điều khiển truyền
  tuning control
  sự điều khiển cộng hưởng
  two-step control
  sự điều khiển hai bước
  type impression control
  sự điều khiển lực in
  ultrasonic sound control
  sự điều khiển bằng siêu âm
  vacuum control
  sự điều khiển chân không
  valve control
  sự điều khiển (bằng) xupap
  valve control
  sự điều khiển bằng xupap
  vertical centering control
  sự điểu khiển tâm dọc
  vertical convergence control
  sự điều khiển hội tụ dọc
  vertical hold control
  sự điều khiển đồng bộ
  vertical hold control
  sự điều khiển đồng bộ dọc
  vertical linearity control
  sự điều khiển tuyến tính dọc
  voltage control
  sự điều khiển điện áp
  volume control
  sự điều khiển âm lượng
  wait control
  sự điều khiển chờ
  width control
  sự điều khiển độ rộng
  word control
  sự điều khiển từ
  yaw control
  sự điều khiển trệch hướng
  sự điều chỉnh
  air circulation control
  sự điều chỉnh tuần hoàn gió
  astatic control
  sự điều chỉnh vô hướng
  automatic control
  sự điều chỉnh tự động
  automatic volume control (AVC)
  sự điều chỉnh âm lượng tự động
  boiler control
  sự điều chỉnh nồi hơi
  boost control
  sự điều chỉnh áp suất
  chain control
  sự điều chỉnh bằng xích
  chroma control
  sự điều chỉnh sắc thái
  coarse control
  sự điều chỉnh thô
  comfort control
  sự điều chỉnh tiện nghi
  content control
  sự điều chỉnh hàm lượng
  control of subjective loudness
  sự điều chỉnh âm lượng chủ quan
  current control
  sự điều chỉnh dòng điện
  fast freezing control
  sự điều chỉnh kết đông nhanh
  financial control
  sự điều chỉnh tài chính
  fine control
  sự điều chỉnh tinh
  floating control
  sự điều chỉnh thả trôi
  flow control
  sự điều chỉnh dòng chảy
  flow control
  sự điều chỉnh lưu lượng
  focusing control
  sự điều chỉnh hội tụ
  focusing control
  sự điều chỉnh tụ tiêu
  frequency control
  sự điều chỉnh tần số
  fuel control
  sự điều chỉnh nhiên liệu
  gain control
  sự điều chỉnh khuếch đại
  hand control
  sự điều chỉnh bằng tay
  humidity control
  sự điều chỉnh độ ẩm
  ignition control
  sự điều chỉnh thắp sáng
  in-phase control
  sự điều chỉnh đồng pha
  injection control
  sự điều chỉnh phun
  inlet temperature control
  sự điều chỉnh nhiệt độ hút
  level control
  sự điều chỉnh mức
  line amplitude control
  sự điều chỉnh biên độ dòng
  liquid level control
  sự điều chỉnh mức chất lỏng
  liquid level control
  sự điều chỉnh mức lỏng
  liquid supply control
  sự điều chỉnh cấp lỏng
  load control
  sự điều chỉnh tải trọng
  loudness control
  sự điều chỉnh âm lượng
  manual control
  sự điều chỉnh bằng tay
  noise control
  sự điều chỉnh tiếng ồn
  output control
  sự điều chỉnh đầu ra
  override control
  sự điều chỉnh khống chế
  passive (thermal) control
  sự điều chỉnh nhiệt thụ động
  PH control
  sự điều chỉnh độ Ph
  phase control
  sự điều chỉnh pha
  power control
  sự điều chỉnh công suất
  power-assisted control
  sự điều chỉnh gián tiếp
  preoptive control
  sự điều chỉnh trước
  pressure control
  sự điều chỉnh áp lực
  pressure control
  sự điều chỉnh áp suất
  proportional control
  sự điều chỉnh tỷ lệ
  quality control
  sự điều chỉnh chất lượng
  reactive-power (voltage) control
  sự điều chỉnh (điện áp) bằng công suất phản kháng
  refrigerant liquid flow control
  sự điều chỉnh (khống chế) dòng môi chất lạnh
  remote control
  sự điều chỉnh từ xa
  remote temperature control
  sự điều chỉnh (khống chế) nhiệt độ từ xa
  sharpness con control
  sự điều chỉnh độ nét
  side-lobe control
  sự điều chỉnh thùy bên
  speed control
  sự điều chỉnh tốc độ
  step-by-step control
  sự điều chỉnh theo bậc (theo cấp)
  superheat control
  sự điều chỉnh quá nhiệt
  system control
  sự điều chỉnh (một) hệ thống
  tangential control
  sự điều chỉnh tiếp tuyến
  temperature control
  sự điều chỉnh nhiệt
  temperature control
  sự điều chỉnh nhiệt độ
  thermal control
  sự điều chỉnh nhiệt độ
  thermosintic control
  sự điều chỉnh tĩnh nhiệt
  throttle control
  sự điều chỉnh tiết lưu
  throttling control
  sự điều chỉnh tiết lưu
  tone control
  sự điều chỉnh âm hưởng
  tone control
  sự điều chỉnh âm sắc
  valve control
  sự điều chỉnh (khe hở) xupap
  variable speed control
  sự điều chỉnh tốc độ
  vertical centering control
  sự điều chỉnh tâm dọc
  vertical control
  sự điều chỉnh thẳng đứng
  voltage control
  sự điều chỉnh điện áp
  volume control
  sự điều chỉnh âm lượng
  water level control
  sự điều chỉnh (khống chế) mực nước
  zone control
  sự điều chỉnh theo vùng
  sự điều tiết
  flood control
  sự điều tiết dòng chảy
  flood control
  sự điều tiết lũ
  flood control operation
  sự điều tiết lũ
  flow control
  sự điều tiết dòng chảy
  outlet flow control
  sự điều tiết dòng nước xả
  reservoir regulation by control project design flood
  sự điều tiết hồ bằng khống chế lũ thiết kế
  river control
  sự điều tiết dòng sông
  sự hiệu chuẩn
  sự kiểm soát
  access control
  sự kiểm soát truy cập
  access control
  sự kiểm soát truy nhập
  air traffic control
  sự kiểm soát không lưu
  automatic chroma control
  sự kiểm soát màu tự động
  automatic color control
  sự kiểm soát màu tự động
  COSHH (controlof substances hazardous to health)
  sự kiểm soát các chất nguy hại cho sức khoẻ
  engineering data control (EDC)
  sự kiểm soát số liệu kỹ thuật
  error control
  sự kiểm soát lỗi
  exposure control
  sự kiểm soát lộ sáng
  exposure control
  sự kiểm soát phơi sáng
  flow control
  sự kiểm soát luồng
  flow control
  sự kiểm soát lưu lượng
  inference control
  sự kiểm soát suy luận
  job control
  sự kiểm soát công việc
  knock control
  sự kiểm soát kích nổ
  link control
  sự kiểm soát liên kết
  mountain stream control
  sự kiểm soát dòng lũ núi
  parity control
  sự kiểm soát chẵn lẻ
  power control
  sự kiểm soát cơ năng
  presentation control
  sự kiểm soát trình diễn
  process out of control
  quá trình ngoài sự kiểm soát
  project control
  sự kiểm soát dự án
  reaction control
  sự kiểm soát phản lực
  sensitivity control
  sự kiểm soát độ nhạy
  traffic control
  sự kiểm soát lưu lượng
  tuning control
  sự kiểm soát điều hưởng
  sự kiểm tra
  CAQ (computeraided quality control)
  sự kiểm tra chất lượng bằng máy tính
  CCR (concurrencycontrol and recovery)
  sự kiểm tra và hồi phục đồng thời
  concrete strength control
  sự kiểm tra cường độ bêtông
  concurrency control and recovery (CRR)
  sự kiểm tra và hồi phục đồng thời
  control of concrete quality
  sự kiểm tra chất lượng bê tông
  control of working quality
  sự kiểm tra chất lượng thi công
  environmental control
  sự kiểm tra môi trường
  error control
  sự kiểm tra lỗi
  formational control
  sự kiểm tra thành hệ
  geodetic control
  sự kiểm tra trắc địa
  individual channel flow control
  sự kiểm tra dòng kênh riêng lẻ
  individual control
  sự kiểm tra riêng lẻ
  input control
  sự kiểm tra đầu vào
  local control
  sự kiểm tra cục bộ
  mechanical control
  sự kiểm tra cơ học
  noise control
  sự kiểm tra tiếng ồn
  normalization control
  sự kiểm tra quy cách
  operation control
  sự kiểm tra vận hành
  output control
  sự kiểm tra đầu ra
  preliminary control
  sự kiểm tra sơ bộ
  process control
  sự kiểm tra quá trình
  product control
  sự kiểm tra sản phẩm
  QC (qualitycontrol)
  sự kiểm tra chất lượng
  quality control of concrete mix
  sự kiểm tra chất lượng (hỗn hợp) bêtông
  size control
  sự kiểm tra kích thước
  statistical control
  sự kiểm tra thống kê
  supervisory control
  sự kiểm tra giám sát
  technical control
  sự kiểm tra kỹ thuật
  visual control
  sự kiểm tra bằng mắt
  wastewater control
  sự kiểm tra nước thải
  sự lái
  sự quản lý
  automatic control
  sự quản lý tự động
  CAQ (computeraided quality control)
  sự quản lý chất lượng bằng máy tính
  control of reserves
  sự quản lý lượng tài nguyên
  control of reserves
  sự quản lý trữ
  linear control
  sự quản lý đường dây
  sự thanh tra
  tay lái

  Kinh tế

  quản chế
  quản lý
  absentee control
  sự quản lý không có người
  business control
  quản lý kinh doanh
  commercial control system
  thể chế quản lý thương nghiệp
  control chart
  biểu đồ quản lý
  control level
  trình độ quản lý
  control of assets amortization
  quản lý khấu hao dần tài sản
  control of cash payment
  quản lý chi trả tiền mặt
  control of earnings
  quản lý tiền lãi
  control of economy
  quản lý kinh tế
  control of exchange
  quản lý ngoại hối
  control of export
  quản lý xuất khẩu
  control of foreign trade
  quản lý ngoại thương
  control of government revenue
  quản lý thuế vụ
  control of import
  quản lý nhập khẩu
  cooperative control
  hợp lực quản lý
  debtors ledger control account
  quản lý số có nợ
  decentralized profit control system
  hệ thống quản lý lợi nhuận phân quyền
  exchange control
  quản lý ngoại tệ
  exchange control agency
  cục, sở (quản lý) hối đoái
  expenditure control
  quản lý chi tiêu
  export control
  quản lý xuất khẩu
  foreign trade control
  quản lý ngoại thương
  import control
  quản lý nhập khẩu
  internal accounting control
  quản lý kế toán nội bộ
  internal administrative control
  sự kiểm soát quản lý nội bộ
  internal control
  quản lý nội bộ
  inventory control
  quản lý kho hàng
  just-in-time inventory control
  quản lý kho hàng đúng lúc
  just-in time (jit) inventory control
  quản lý kho hàng đúng lúc
  management by control
  quản lý bằng cách kiểm soát
  management control
  quản lý kinh doanh
  manual of cost control
  cẩm nang quản lý phí tổn
  market control
  sự quản lý thị trường
  marketing control
  quản lý tiếp thị
  materials control
  việc quản lý nguyên vật liệu, vật tư
  merchandise control
  quản lý hàng hóa
  production control
  quản lý, kiểm soát sản xuất
  purchase order control
  quản lý việc mua hàng
  quality control chart
  biểu đồ quản lý chất lượng
  regulation and control
  quản lý và giám sát
  second of control
  quản lý ngoại hối
  selective monetary control
  quản lý tiền tệ có tính chọn lựa
  single-rate system of exchange control
  chế độ hối suất đơn nhất về quản lý ngoại hối
  span of control
  bề mặt quản lý
  stock control
  quản lý kho hàng
  stock control
  sự quản lý, kiểm soát hàng trữ kho
  total quality control
  quản lý chất lượng toàn diện
  sự đề phòng
  mite control
  sự đề phòng nhiễm mọt
  mould control
  sự đề phòng nhiễm mốc
  sự điều chỉnh
  automatic temperature control
  sự điều chỉnh tự động nhiệt độ
  capacity control
  sự điều chỉnh năng suất
  liquid level control
  sự điều chỉnh mức chất lỏng
  portion control
  sự điều chỉnh lượng cân
  step control of refrigeration output
  sự điều chỉnh từng nấc năng suất
  superheat control
  sự điều chỉnh độ quá nhiệt
  sự kiểm tra
  chemical control
  sự kiểm tra hóa học
  food control
  sự kiểm tra thực phẩm
  manufacturing control
  sự kiểm tra sản xuất
  progress control
  sự kiểm tra tiến độ
  quality control
  sự kiểm tra chất lượng
  sanitary control
  sự kiểm tra vệ sinh
  technical control
  sự kiểm tra công nghệ
  technical control
  sự kiểm tra kỹ thuật
  sự thử lại

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.
  Command, dominate, direct, steer, pilot, hold sway over,rule, exercise power or authority over, govern, manage, lead,conduct, be in control (of), call the tune, guide, oversee,supervise: Does she really control the future of the company?2 check, hold back or in check, curb, repress, contain: Try tocontrol yourself.
  Suppress, put down, master, subdue,restrain, curb, manage: They were totally unable to control theunruly teenagers.
  N.
  Command, direction, power, authority, leadership,management, guidance, supervision, oversight, charge; sway,rule, jurisdiction: Turn control of the mission over to MrsBeale. The court is under the control of the State. 5 restraint,check, curb, mastery, command, dominance, domination: You mustget better control over your emotions.
  Knob, button, dial,handle, lever, switch; device, mechanism: This control opensthe door to the safe.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  The power of directing, command (under thecontrol of).
  The power of restraining, esp. self-restraint.3 a means of restraint; a check.
  (usu. in pl.) a means ofregulating prices etc.
  (usu. in pl.) switches and otherdevices by which a machine, esp. an aircraft or vehicle, iscontrolled (also attrib.  : control panel; control room).
  A aplace where something is controlled or verified. b a person orgroup that controls something.
  A standard of comparison forchecking the results of a survey or experiment.
  V.tr.(controlled, controlling) 1 have control or command of;dominate.
  Exert control over; regulate.
  Hold in check;restrain (told him to control himself).
  Serve as control to.5 check, verify.
  Controllable adj. controllability n. controllablyadv. [ME f. AF contreroller keep a copy of a roll of accounts,f. med.L contrarotulare (as CONTRA-, rotulus ROLL n.): (n.)perh. f. F contr“le]

  Địa chất

  sự điều khiển, sự điều tiết, sự điều chỉnh, sự khống chế, sự kiểm soát, sự kiểm tra

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X