• /¸siηgju´læriti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kỳ quặc, sự phi thường, sự đặc biệt
  Tính đặc biệt, tính kỳ dị, tính phi thường; cái kỳ dị
  Tính lập dị; nét kỳ quặc
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) tính duy nhất, tính độc nhất

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính kỳ dị; điểm kỳ dị
  singularity at infinity
  điển kỳ dị ở vô tận
  singularity of a curve
  [điểm; tính] kỳ dị của một đường cong
  abnormal singularity
  [tính; điểm] kỳ dị bất thường
  accessible singularity
  điểm kỳ dị đạt được
  accidnetal singularity
  điểm kỳ dị ngẫu nhiên
  apparent singularity
  điểm kỳ dị bề ngoài
  essential singularity
  điểm kỳ dị cốt yếu
  finite singularity
  điển kỳ dị hữu hạn
  isolated singularity
  (giải tích ) điểm kỳ dị cô lập
  real singularity
  điểm kỳ dị thực
  removable singularity
  điểm kỳ dị bỏ được
  unessential singularity
  điểm kỳ dị không cốt yếu


  Cơ - Điện tử

  Trạng thái đặc biệt, trạng thái suy biến (robot)

  Kỹ thuật chung

  điểm kỳ dị
  abnormal singularity
  điểm kỳ dị bất thường
  accessible singularity
  điểm kỳ dị đạt được
  accidental singularity
  điểm kỳ dị ngẫu nhiên
  apparent singularity
  điểm kỳ dị bề ngoài
  apparent singularity
  điểm kỳ dị bên ngoài
  essential singularity
  điểm kỳ dị cốt yếu
  finite singularity
  điểm kỳ dị hữu hạn
  line of singularity
  đường các điểm kỳ dị
  real singularity
  điểm kỳ dị thực
  removable singularity
  điểm kỳ dị bỏ được
  singularity at infinity
  điểm kỳ dị ở vô tận
  singularity at infinity
  điểm kỳ dị vô tận
  singularity of a curve
  điểm kỳ dị của một đường cong
  Van Hove singularity
  điểm kỳ dị Van Hove

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X