• /æb'nɔ:məl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không bình thường, khác thường; dị thường
  abnormal symptoms
  những triệu chứng khác thường
  abnormal gesture
  cử chỉ không bình thường

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không chuẩn tắc
  không pháp tuyến

  Xây dựng

  bất bình thường
  bất tự nhiên

  Y học

  không bình thường, khác thường, dị thường

  Kỹ thuật chung

  bất thường
  abend (abnormalend)
  kết thúc bất thường
  abnormal combustion
  cháy bất thường
  abnormal dip
  góc cắm bất thường
  abnormal end
  kết thúc bất thường
  abnormal end (abend)
  kết thúc bất thường
  abnormal function
  hàm bất thường
  abnormal glow discharge
  phóng điện phát sáng bất thường
  abnormal ionospheric layers
  lớp điện ly bất thường
  abnormal ionospheric layers
  tầng điện ly bất thường
  abnormal occurrence
  sự cố bất thường
  abnormal reflections
  phản xạ bất thường
  Abnormal Release Provider PPDU (ARPPPDU)
  PPDU nhà cung ứng ngừng bất thường
  Abnormal Release User PPDU (ARUPPDU)
  PPDU người dùng ngừng bất thường
  abnormal singularity
  điểm kỳ dị bất thường
  abnormal singularity
  tính kỳ dị bất thường
  abnormal statement
  câu lệch bất thường
  abnormal temperature
  nhiệt độ bất thường
  abnormal termination
  kết thúc bất thường
  abnormal termination
  sự kết thúc bất thường
  abnormal termination (ofa call, e.g.)
  kết thúc bất thường
  simple abnormal curve
  đường cong đơn bất thường
  khác thường
  không chuẩn
  abend (abnormalend)
  kết thúc không chuẩn
  abnormal end
  kết thúc không chuẩn
  abnormal end (abend)
  kết thúc không chuẩn
  abnormal termination
  kết thúc không chuẩn
  kỳ dị
  dị thường
  abnormal polarization
  sự phân cực dị thường
  abnormal pressure
  dị thường áp suất
  abnormal propagation
  sự lan truyền dị thường
  abnormal reflection
  sự phản xạ dị thường
  abnormal refraction
  sự khúc xạ dị thường
  abnormal stress
  ứng suất dị thường
  abnormal structure
  cấu trúc dị thường
  abnormal termination
  sự chấm dứt dị thường
  abnormal variation
  sự biến đổi dị thường

  Kinh tế

  bất bình thường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X