• /ə'pærənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Rõ ràng, bày tỏ ra ngoài, thấy rõ ra ngoài
  apparent to the naked eyes
  mắt trần có thể nhìn rõ được
  Rõ rành rành, hiển nhiên, không thể chối cãi được
  (vật lý) hiện ngoài, biểu kiến
  apparent movement
  chuyển động biểu kiến
  heir apparent
  hoàng thái tử

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bề ngoài

  Xây dựng

  rành mạch

  Kỹ thuật chung

  bề ngoài
  apparent distance
  khoảng cách (bề ngoài, biểu kiến)
  apparent mass
  khối lượng bề ngoài
  apparent singularity
  điểm kỳ dị bề ngoài
  biểu hiện
  apparent geocentric angular velocity
  tốc đọ góc biểu hiện địa tâm
  apparent gravity
  trọng lực biểu hiện
  biểu kiến
  apparent absorption
  hấp thụ biểu kiến
  apparent albedo
  anbeđo biểu kiến
  apparent angle of arrival
  góc đến biểu kiến
  apparent angle of arrival
  góc tới biểu kiến
  apparent atratigraphic gap
  gián đoạn địa tầng biểu kiến
  apparent azimuth
  phương vị biểu kiến
  apparent brightness
  độ chói biểu kiến
  apparent cohesion
  lực dính biểu kiến
  apparent density
  mật độ biểu kiến
  apparent density
  tỷ trọng biểu kiến
  apparent dip
  góc cắm biểu kiến
  apparent disc of the Sun
  đĩa mặt trời biểu kiện
  apparent disk
  đĩa biểu kiện
  apparent displacement
  dịch chuyển biểu kiến
  apparent distance
  khoảng cách (bề ngoài, biểu kiến)
  apparent distance
  khoảng cách biểu kiến
  apparent elastic limit
  giới hạn đàn hồi biểu kiến
  apparent elastic range
  miền đàn hồi biểu kiến
  apparent energy
  năng lượng biểu kiến
  apparent expansion
  giãn nở biểu kiến
  apparent gain
  độ tăng tích biểu kiến
  apparent heave
  đứt ngang biểu kiến
  apparent horizon
  đường chân trời biểu kiến
  apparent inertial
  quán tính biểu kiến
  apparent load
  tải trọng biểu kiến
  apparent mass
  khối lượng biểu kiến
  apparent motion
  chuyển động biểu kiến
  apparent output
  công suất biểu kiện
  apparent permeability
  độ từ thẩm biểu kiến
  apparent place
  vị trí biểu kiến
  apparent porosity
  độ xốp biểu kiến
  apparent position
  vị trí biểu kiện
  apparent power
  năng suất biểu kiến
  apparent resistance
  điện trở biểu kiến
  apparent resolution
  độ phân giải biểu kiến
  apparent shearing strength
  cường độ chịu cắt biểu kiến
  apparent size
  kích thước biểu kiến
  apparent slip
  độ trượt biểu kiến
  apparent specific gravity
  tỷ trọng biểu kiến
  apparent specific weight
  trọng lượng riêng biểu kiến
  apparent stress
  ứng suất biểu kiến
  apparent thickness
  chiều dầy biểu kiến
  apparent throw
  độ xê dịch biểu kiến
  apparent total porosity
  độ rỗng toàn phần biểu kiến
  apparent variable
  biến biểu kiến
  apparent velocity
  tốc độ biểu kiến
  apparent viscosity
  độ nhớt biểu kiến
  ngoài
  apparent distance
  khoảng cách (bề ngoài, biểu kiến)
  apparent mass
  khối lượng bề ngoài
  apparent singularity
  điểm kỳ dị bề ngoài
  apparent singularity
  điểm kỳ dị bên ngoài
  hiển nhiên
  rõ ràng

  Kinh tế

  bày rõ ra ngoài
  dễ thấy
  apparent damage
  thiệt hại dễ thấy
  apparent defect
  tì vết dễ thấy
  hiển nhiên
  apparent damage
  hư hại hiển nhiên
  rõ ràng
  apparent real income
  thu nhập thực tế rõ ràng

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  bề ngoài, biểu kiến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X