• (đổi hướng từ Sipping)
  /sip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhấm nháp, việc uống từng ngụm
  Ngụm, hớp
  a few sips of brandy
  vài hớp rượu mạnh

  Ngoại động từ

  Uống từng hớp, nhắp, nhấp nháp (rượu)
  to sip one's coffee
  nhấp nháp tách cà phê

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hớp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  draft , potation , pull , quaff , sup , swill , dram , jigger , shot , tot

  Từ trái nghĩa

  verb
  down , slurp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X