• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  dừng
  steady state condition
  điều kiện trạng thái dừng
  steady state solution
  nghiệm dừng
  steady-state condition
  chế độ dừng ổn định
  steady-state hypothesis
  giả thuyết vũ trụ dừng
  steady-state solution
  nghiệm trạng thái dừng
  steady-state system
  hệ dừng
  steady-state theory
  lý thuyết trạng thái dừng (trong vũ trụ học)
  ổn định
  horizontal steady state
  trạng thái ổn định ngang
  pseudo steady state flow
  chảy chuẩn ổn định
  pseudo-steady state
  trạng thái giả ổn định
  quasi-steady state
  trạng thái chuẩn ổn định
  radial steady state flow
  dòng chảy hướng tâm ổn định
  steady state condition
  điều kiện ổn định
  steady state condition
  điều kiện trạng thái ổn định
  steady state creep
  sự rão trạng thái ổn định
  steady state error
  sai số ổn định
  steady state launching condition
  điều kiện phóng trạng thái ổn định
  steady state seepage flow
  dòng thấm ổn định
  steady state stability
  độ ổn định tĩnh
  steady state value
  giá trị trạng thái ổn định
  steady state voltage
  điện áp ổn định
  steady state voltage
  thế hiệu ổn định
  steady-state characteristic
  đặc tuyến ổn định
  steady-state condition
  chế độ dừng ổn định
  steady-state creeping
  sự rão ổn định
  steady-state current
  dòng điện ổn định
  steady-state flow
  chảy ổn định
  steady-state flow
  dòng chảy ổn định
  steady-state flow
  dòng có trạng thái ổn định
  steady-state load channel
  đặc tuyến ổn định của tải
  steady-state operating condition
  trạng thái vận hành ổn định
  steady-state oscillation
  dao động ổn định
  steady-state response
  đáp ứng ổn định
  steady-state sound
  âm ổn định
  steady-state stability
  độ ổn định xác lập
  steady-state stability
  sự ổn định tĩnh
  steady-state temperature
  nhiệt độ (trạng thái) ổn định
  system in steady state
  hệ thống trong trạng thái ổn định
  vertical steady state
  trạng thái ổn định thẳng đứng
  trạng thái ổn định
  horizontal steady state
  trạng thái ổn định ngang
  steady state condition
  điều kiện trạng thái ổn định
  steady state creep
  sự rão trạng thái ổn định
  steady state launching condition
  điều kiện phóng trạng thái ổn định
  steady state value
  giá trị trạng thái ổn định
  steady-state flow
  dòng có trạng thái ổn định
  steady-state temperature
  nhiệt độ (trạng thái) ổn định
  system in steady state
  hệ thống trong trạng thái ổn định
  vertical steady state
  trạng thái ổn định thẳng đứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X