• /səˈprɛʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chặn (bệnh); sự triệt (tiếng ồn..)
  Sự đàn áp; sự bị đàn áp
  Sự cấm chỉ
  Sự nén lại, sự cầm lại (tình cảm...)
  Sự giữ kín; sự lấp liếm (một chứng cớ...), sự ỉm đi
  Sự thu hồi (sách...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự bỏ
  optional suppression
  (máy tính ) sự bỏ không bắt buộc
  print suppression
  (lệnh) bỏ in
  zero suppression
  (máy tính ) sự bỏ các số không (không phải là chữ số có nghĩa)


  Y học

  chặn

  Kỹ thuật chung

  lược bỏ
  sự bỏ
  sự khử
  sự loại trừ
  sự triệt
  automatic noise suppression
  sự triệt nhiễu tự động
  carrier suppression
  sự triệt sóng mang
  carrier suppression
  sự triệt sóng mạng
  diode suppression
  sự triệt dùng điot
  field suppression
  sự triệt kích thích
  interference source suppression
  sự triệt nguồn nhiễu
  interference suppression
  sự triệt nhiễu
  lobe suppression
  sự triệt các thùy
  noise suppression
  sự triệt âm
  noise suppression
  sự triệt tiếng ồn
  side-lobe suppression
  sự triệt các thùy bên
  sideband suppression
  sự triệt dải biên
  spark suppression
  sự triệt tia lửa điện
  static suppression
  sự triệt nhiễu
  suppression of ADP service signals
  sự triệt các tín hiệu dịch vụ ADP
  suppression of modulation
  sự triệt biến điệu
  suppression of the spurious
  sự triệt phát thanh không cần thiết
  suppression of the spurious
  sự triệt phát xạ không cần thiết
  suppression of the sub-carrier
  sự triệt sóng mang phụ
  sự xóa
  sự xóa bỏ

  Kinh tế

  sự triệt bọt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X