• /inter'fiәrәns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gây trở ngại, sự quấy rầy; điều gây trở ngại
  Sự can thiệp, sự xen vào, sự dính vào
  (vật lý) sự giao thoa
  (rađiô) sự nhiễu
  Sự đá chân nọ vào chân kia (ngựa)
  (thể dục,thể thao) sự chặn trái phép; sự cản đối phương cho đồng đội dắt bóng lên; sự phạt việc chặn trái phép
  Sự chạm vào nhau, sự đụng vào nhau; sự đối lập với nhau

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  độ dôi khi lắp, sự giao thoa, sự nhiễu, sự mắc (kẹt), sự chèn (răng)

  độ dôi khi lắp, sự giao thoa, sự nhiễu, sự mắc (kẹt), sự chèn (răng)

  Cơ khí & công trình

  sự cắt chân răng
  sự tương hỗ

  Vật lý

  hiện tượng giao thoa

  Giải thích VN: Hiện tượng xảy ra khi trộn hai hay nhiều sóng, khi đó các sóng tăng cường lẫn nhau tại một số điểm khác. Sự tăng cường hay làm yếu này liên tiếp xảy ra theo chu kỳ và phụ thuộc vào quan hệ giữa các pha của sóng đó. Chỉ có những sóng kết hợp, là những sóng mà hiệu pha của chúng không phụ thuộc vào thời gian, mới có khả năng giao thoa.

  Xây dựng

  hiện tượng méo

  Y học

  sự giao thoa

  Điện

  sự can nhiễu
  inductive interference
  sự can nhiễu điện cảm
  ohmic interference
  sự can nhiễu điện trở

  Kỹ thuật chung

  nhiễu
  adjacent channel interference
  nhiễu kênh lân cận
  adjacent channel interference
  nhiễu kênh phụ cận
  Adjacent Channel Interference (ACI)
  can nhiễu kênh lân cận
  adjacent-channel interference
  nhiễu kênh bên cạnh
  broadcast interference
  nhiễu quảng bá
  BroadCast Interference (BCI)
  can nhiễu phát quảng bá
  Broadcast interference (BCI)
  nhiễu phát rộng
  broadcast receiver interference
  nhiễu máy thu phát
  cable television interference
  tạp nhiễu truyền hình cáp
  cable television interference (CATVI)
  nhiễu truyền hình cáp
  chromosomal interference
  sự nhiều nhiễm sắc thể
  Co-Channel Interference (CCI)
  can nhiễu cùng kênh
  cochannel interference
  nhiễu đồng kênh
  common channel interference
  sự nhiễu kênh chung
  conducted interference
  nhiễu truyền tải điện
  conductivity interference
  nhiễu dẫn điện
  control of interference
  biện pháp chống nhiễu
  Cross Polar Interference Canceller (XPIC)
  bộ triệt can nhiễu phân cực chéo
  cross-talk interference
  sự nhiễu do xuyên âm
  crosstalk interference
  nhiễu xuyên âm
  crosstalk interference
  sự nhiễu chéo
  crosstalk interference
  sự nhiễu xuyên âm
  digital interference
  sự nhiễu số
  electrical interference
  nhiễu điện
  electromagnetic interference
  nhiễu cảm ứng điện từ
  electromagnetic interference
  sự nhiễu động điện từ
  Electromagnetic Interference (EMI)
  can nhiễu điện từ
  electromagnetic-interference filter
  bộ lọc nhiễu điện từ
  electromagnetic-interference filtering
  sự lọc nhiễu điện từ
  Electromechanical Frequency Interference (EFI)
  nhiễu tần số do cơ điện
  electronic interference
  nhiễu điện tử
  EMI (electromagneticinterference)
  sự nhiễu điện từ
  harmful interference
  nhiễu có hại
  harmful interference power
  công suất nhiễu có gây hại
  harmonic interference
  nhiễu họa ba
  identification of sources of interference
  sự nhận dạng các nguồn nhiễu
  image frequency interference
  nhiễu tần số bóng
  image interference
  nhiễu ảnh
  image interference
  nhiễu bóng
  immunity to interference
  sự không nhạy cảm với nhiễu
  immunity to interference
  tính không nhạy cảm với nhiễu
  immunity to interference
  tính miễn trừ nhiễu
  induce interference
  nhiễu cảm ứng
  induced interference
  nhiễu cảm ứng
  inductive interference
  nhiễu cảm ứng
  inductive interference
  sự can nhiễu điện cảm
  inductive interference
  sự nhiễu cảm ứng
  industrial interference
  nhiễu công nghiệp
  industrial interference
  tạp nhiễu công nghiệp
  Input Longitudinal Interference Loss (ILIL)
  suy hao đầu vào do can nhiễu dọc tuyến
  Inter-Symbol Interference (IS)
  can nhiễu giữa các ký tự
  Inter-Symbol Interference (ISI)
  can nhiễu giữa các ký tự
  interchannel interference
  nhiễu liên kênh
  interference allowance
  độ cho phép nhiễu
  interference allowance
  sự giới hạn nhiễu
  interference analysis programme
  chương trình phân tích nhiễu
  interference analyzer
  bộ phân tích nhiễu
  interference area
  vùng nhiễu
  interference blanker
  bộ xóa nhiễu
  interference effect
  hiệu ứng nhiễu
  interference effect
  ảnh hưởng của nhiễu loạn
  interference elimination
  sự khử nhiễu
  interference elimination
  sự loại bỏ nhiễu
  interference eliminator
  bộ loại trừ nhiễu
  interference filter
  bộ lọc nhiễu
  interference filter
  bộ lọc tạp nhiễu
  interference generator
  máy tạo nhiễu
  interference generator noise
  tạp âm của máy tạo nhiễu
  interference immunity
  tính miễn trừ nhiễu
  interference immunity of a signal
  tính nhiễu tín hiệu
  interference level
  mức nhiễu
  interference level meter
  máy đo mức nhiễu
  interference machine
  máy gây nhiễu
  interference margin
  dung sai nhiễu
  interference margin
  ngưỡng nhiễu
  interference matrix
  ma trận nhiễu
  interference microphone
  micrô nhiễu
  interference modulation
  sự điều chế do nhiễu
  interference noise
  âm nhiễu
  interference pattern
  mẫu nhiễu
  interference power density
  mật độ công suất nhiễu
  interference power flux density
  công suất bề mặt của nhiễu
  interference prediction
  sự dự đoán nhiễu
  interference programme
  chương trình nhiễu
  interference range
  tầm nhiễu
  interference reduction
  sự giảm nhiễu
  interference reduction factor
  hệ số giảm nhiễu
  interference region
  vùng nhiễu
  interference rejection
  sự khử nhiễu
  interference rejection
  sự loại bỏ nhiễu
  interference rejection
  sự loại nhiễu
  interference rejection signal
  tín hiệu loại bỏ nhiễu
  interference resistance
  tính chống nhiễu
  interference resistance test
  sự thử độ chống nhiễu
  interference safety margin
  ngưỡng an toàn chống nhiễu
  interference source
  nguồn nhiễu
  interference source suppression
  sự triệt nguồn nhiễu
  interference spectrum
  phổ nhiễu
  interference suppression
  sự chống nhiễu
  interference suppression
  sự triệt nhiễu
  interference suppression
  triệt nhiễu
  interference suppression filter
  bộ lọc trừ nhiễu âm
  interference suppressor
  bộ loại trừ nhiễu âm
  interference suppressor
  bộ phận triệt nhiễu
  interference suppressor
  bộ triệt nhiễu
  interference wave
  sóng nhiễu
  interference zone
  vùng nhiễu
  interference-limited mode
  kiểu giới hạn bằng nhiễu
  interference-proof
  chống nhiễu
  interference-proof
  triệt nhiễu
  interference-to-noise margin
  ngưỡng tỉ số nhiễu-tiếng ồn
  intermediate-interference ratio
  tỉ số nhiễu trung gian
  intermodulation interference
  nhiễu điều biến tương hỗ
  intersymbol interference
  nhiễu giữa các ký hiệu
  intersymbol interference
  nhiễu liên ký hiệu
  loop input signal-to-interference ratio
  nhiễu ở đầu vào mạch
  man-made interference
  sự nhiễu nhân tạo
  maximum permissible level of interference
  mức tối đa chấp nhận được của nhiễu
  minimum interference threshold
  ngưỡng nhiễu tối thiểu
  multiple source interference
  giao thoa nhiều nguồn
  multiple-beam interference
  giao thoa nhiều chùm tia
  multiple-beam interference
  sự giao thoa nhiều chùm
  narrow-band interference
  nhiều dải hẹp
  natural interference
  nhiễu tự nhiên
  negative interference
  sự nhiễu sắc thể âm tính
  noise to interference ratio
  tỉ số nhiễu
  normal-mode interference
  nhiễu ở chế độ chuẩn
  objective interference impression
  sự in khách quan của nhiễu
  ohmic interference
  sự can nhiễu điện trở
  optical interference
  nhiễu quang
  optical interference
  sự nhiễu quang
  PCS to PCS Interference (PPI)
  Can nhiễu từ PCS này sang PCS khác
  permissible level of interference
  mức nhiễu chấp nhận được
  permissible level of interference
  mức nhiễu được phép (vô tuyến vũ trụ)
  permissible value of the signals to interference ratio
  giá trị chấp nhạn được của tỉ số tín hiệu nhiễu
  permitted level of interference
  mức chấp nhận được của nhiễu
  power-line interference
  nhiễu đường dây truyền tải
  pulse interference eliminator
  bộ khử nhiễu xung
  pulse interference separator and blanker
  bộ tách và xóa nhiễu xung
  radar interference
  nhiễu rađa
  radiated interference
  nhiễu bức xạ
  radio frequency interference (RFI)
  nhiễu radio do sóng điện từ
  Radio Frequency Interference (RFI)
  nhiễu tần số vô tuyến
  radio frequency interference suppression device
  thiết bị chống nhiễu tần số vô tuyến
  radio frequency interference suppression device
  thiết bị triệt nhiễu RF
  radio interference
  nhiễu rađiô
  radio interference
  nhiễu vô tuyến
  radio interference
  sự nhiễu vô tuyến điện
  radio-frequency interference
  nhiễu tần số vô tuyến
  random interference analysis
  sự phân tích nhiễu ngẫu nhiên
  resistance to interference
  tính chống nhiễu
  resistance to interference
  tính kháng nhiễu
  RF interference
  nhiễu RF
  RF interference
  nhiễu tần số vô tuyến
  RF signal-to-interference ratio
  tỉ số tín hiệu-nhiễu RF
  RFI (radio-frequency interference)
  nhiễu tần số vô tuyến
  selective interference
  nhiễu chọn lọc
  sideband interference
  nhiễu dải biên
  Signal ( to Co-Channel ) interference ratio (SIR)
  tỷ số tín hiệu trên con nhiễu (cùng kênh )
  signal-to-interference ratio
  tỉ số tín hiệu-nhiễu
  single entry interference level
  mức của mỗi nguồn nhiễu
  statistical interference prediction technique
  phương pháp thống kê tiên liệu nhiễu
  storage interference
  sự nhiễu bộ nhớ
  subjective interference level
  mức nhiễu chủ quan
  sun interference
  nhiễu mặt trời
  Super conductive Quantum Interference Device (SQID)
  thiết bị can nhiễu luợng tử siêu dẫn
  superimposed interference
  nhiễu chồng chập
  telegraph interference
  nhiễu điện báo
  television interference
  nhiễu truyền hình
  Television Interference (TVI)
  can nhiễu truyền hình
  total interference-noise contribution
  tiếng ồn toàn phần do nhiễu
  transmission loss over the interference path
  sự suy giảm truyền dẫn đường đi nhiễu
  wave interference
  sự nhiễu sóng
  wideband interference
  nhiễu dải rộng
  giao thoa
  band-edge interference
  giao thoa bên bờ dải
  common channel interference
  giao thoa trong cùng kênh
  conducted interference from a receiver
  giao thoa dãn gây ra do máy thu
  constructive interference
  giao thoa tăng cường
  constructive interference
  sự giao thoa tăng
  cross interference
  giao thoa liên hợp
  cross interference
  giao thoa liên kết
  cross-polarization interference
  giao thoa do chuyển cực
  destructive interference
  sự giao thoa giảm
  digital interference
  giao thoa loại số
  direct interference
  giao thoa trực tiếp
  disruptive interference
  giao thoa phá hủy
  electrical interference
  giao thoa điện
  electromagnetic interference (EMI)
  sự giao thoa điện từ
  electronic interference
  giao thoa điện tử
  EMI (electromagneticinterference)
  sự giao thoa điện từ
  entry of interference
  lối vào giao thoa
  envelope of the interference
  đường bao giao thoa
  external interference
  giao thoa bên ngoài
  Gaussian interference
  giao thoa Gaussien
  harmful interference
  giao thoa có hại
  identification of sources of interference
  sự nhận dạng các nguồn giao thoa
  impulsive interference
  giao thoa xung động
  in-band interference
  giao thoa bên trong dải
  in-beam interference
  giao thoa trong chùm tia
  indirect interference
  giao thoa gián tiếp
  industrial interference
  giao thoa kỹ nghệ
  interchannel interference
  giao thoa giữa các kênh
  interference band
  dải giao thoa
  interference bands
  vân giao thoa
  interference between two channels
  giao thoa giữa hai kênh
  interference color
  màu giao thoa
  interference coupling
  sự ghép giao thoa
  interference density
  mật độ giao thoa
  interference environment
  môi trường giao thoa
  interference figure
  hình giao thoa
  interference filter
  bộ lọc giao thoa
  interference filter
  cái lọc giao thoa
  interference filter
  hệ thống lọc sắc giao thoa
  interference fit joint
  mối nối lắp giao thoa
  interference flux
  thông lượng luồng giao thoa
  interference fringe
  vân giao thoa
  interference fringes
  vân giao thoa
  interference instrument
  dụng cụ giao thoa
  interference lobe structure
  vòng giao thoa
  interference method
  phương pháp giao thoa
  interference microscope
  kính hiển vi giao thoa
  interference of sound
  sự giao thoa âm
  interference of wave
  giao thoa sóng
  interference on a co-channel basis
  giao thoa trong cùng một (đường) kênh
  interference pattern
  hình giao thoa
  interference pattern
  đồ thị giao thoa
  interference pattern
  vân giao thoa
  interference peak
  đỉnh giao thoa
  interference phenomena
  hiện tượng giao thoa
  interference power
  năng lượng điện giao thoa
  interference power density
  mật độ công suất giao thoa
  interference programme
  chương trình giao thoa
  interference reduction factor
  hệ số làm giảm giao thoa
  interference refractometer
  khúc xạ kế giao thoa
  interference sector (I)
  mạng điện giao thoa
  interference sensitivity factor
  hệ số nhạy cảm giao thoa
  interference signal
  tín hiệu giao thoa
  interference to a satellite
  giao thoa gây ra cho vệ tinh
  interference tone
  phách giao thoa
  interference wave
  sóng giao thoa
  intolerable interference
  giao thoa không dung thứ
  linear interference calculation
  phép tính tuyến tính giao thoa
  localized (interference) fringe
  vân (giao thoa) định xứ
  long-range interference
  giao thoa tầm dài
  long-term interference
  giao thoa dài hạn
  minimum interference threshold
  ngưỡng giao thoa tối thiểu
  multiple interference
  giao thoa bội
  multiple source interference
  giao thoa nhiều nguồn
  multiple-beam interference
  giao thoa nhiều chùm tia
  multiple-beam interference
  sự giao thoa nhiều chùm
  mutual interference
  giao thoa hỗ tương
  non-linear interference
  giao thoa phi tuyến tính
  non-spectral interference
  giao thoa không phổ
  nonlocalized (interference) fringe
  vân (giao thoa) không định xứ
  off-beam interference
  giao thoa ngoài chùm tia
  on-frequency interference
  giao thoa trên tần số
  optical interference
  giao thoa ánh sáng
  optical interference
  sự giao thoa ánh sáng
  order of interference
  bậc giao thoa
  out-of-band interference
  giao thoa ngoài dải
  permissible interference
  giao thoa cho phép
  phase interference
  giao thoa pha
  phase interference
  sự giao thoa pha
  phase interference pattern
  đồ thị giao thoa pha
  predictable interference
  giao thoa tiên đoán trước
  pulsed interference
  giao thoa xung động
  quasi-impulsive interference
  giao thoa bán xung động
  self-interference
  sự tự giao thoa
  self-interference
  tự giao thoa
  signal-to-interference power discrimination
  sự phân biệt tín hiệu-giao thoa
  sinusoidal interference
  giao thoa hình sin
  sky-wave interference
  giao thoa do sóng trời
  spectral density of interference
  mật độ phổ giao thoa
  spectral interference
  giao thoa phổ
  sporadic interference
  giao thoa lác đác
  sporadic interference
  giao thoa rời rạc
  subjective interference effect
  hiệu ứng chủ quan giao thoa
  Sun interference
  giao thoa Mặt trời
  superconducting quantum interference device (SQUID)
  dụng cụ giao thoa lượng tử siêu dẫn
  superconducting quantum interference device (SQUID)
  linh kiện giao thoa lượng tử siêu dẫn
  superconductive quantum interference device (SQUID)
  thiết bị giao thoa lượng tử siêu dẫn
  tolerable interference
  giao thoa dung thứ được
  total interference
  giao thoa hoàn toàn
  transmission loss over the interference path
  sự suy giảm truyền dẫn đường đi giao thoa
  two-beam interference
  giao thoa hai chùm tia
  wave interference
  giao thoa sóng
  wave interference
  sự giao thoa sóng
  sự chèn
  tooth interference
  sự chèn răng
  sự kẹt
  sự nhiễu
  chromosomal interference
  sự nhiều nhiễm sắc thể
  common channel interference
  sự nhiễu kênh chung
  cross-talk interference
  sự nhiễu do xuyên âm
  crosstalk interference
  sự nhiễu chéo
  crosstalk interference
  sự nhiễu xuyên âm
  digital interference
  sự nhiễu số
  electromagnetic interference
  sự nhiễu động điện từ
  EMI (electromagneticinterference)
  sự nhiễu điện từ
  inductive interference
  sự nhiễu cảm ứng
  man-made interference
  sự nhiễu nhân tạo
  negative interference
  sự nhiễu sắc thể âm tính
  optical interference
  sự nhiễu quang
  radio interference
  sự nhiễu vô tuyến điện
  storage interference
  sự nhiễu bộ nhớ
  wave interference
  sự nhiễu sóng
  sự nhiễu loạn
  sự phủ chờm
  sự quá kích thước
  sự trục trặc
  sự xếp chồng

  Kinh tế

  sự can dự
  sự can thiệp
  government interference
  sự can thiệp của chính phủ
  wrongful interference
  sự can thiệp không chính đáng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X