• Kỹ thuật chung

    biểu đồ điều tra chỉ số giếng

    Giải thích EN: An instrument lowered by line into a well, consisting of a level, compass, thermometer, and clock, with a camera to record their readings; used to measure inclination from the vertical and other characteristics. Giải thích VN: Dụng cụ được thả xuống giếng gồm một thước lấy mực, compa, nhiệt kế và đồng hồ cùng một cái máy quay để ghi lại những chỉ số của chúng;dùng để đo độ sâu và các chỉ số khác của giếng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X