• Danh từ giống cái

  Địa vị, thân phận
  La condition ne fait pas le mérite
  địa vị không làm nên giá trị
  La condition humaine
  phận làm người
  Tình thế, tình trạng, hoàn cảnh
  En bonne condition
  trong tình trạng tốt
  Điều kiện
  Condition normale
  điều kiện bình thường
  Condition nécessaire et suffisante
  điều kiện cần và đủ
  Conditions du succès
  điều kiện thành công
  Conditions de vie
  điều kiện sống
  (từ cũ, nghĩa cũ) tình trạng đi ở
  Un jeune homme en condition
  một thanh niên đi ở
  (từ cũ, nghĩa cũ) quý tộc
  Les gens de condition
  bọn quý tộc
  à condition de
  với điều kiện là
  à condition que
  miễn là
  condition expresse
  điều kiện đã quy định
  condition nécessaire et suffisante
  (toán học) điều kiện cần và đủ
  en condition
  (thể dục thể thao) đủ thể lực
  faire ses conditions
  đặt điều kiện
  sous condition
  với điều kiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X