• Danh từ giống đực

  Sắt
  Minerai de fer
  quặng sắt
  Mũi sắt
  Le fer d'une flèche
  mũi sắt của cái tên
  Thanh sắt
  Fer à T
  thanh sắt (mặt sắt) hình T
  Bàn (chỉ một số vật bằng sắt)
  Fer à repasser
  bàn là
  Fer de relieur
  bàn ấn của thợ đóng sách
  Sắt móng (để đóng móng ngựa...)
  Fer à cheval
  sắt móng ngựa
  En fer à cheval
  hình sắt móng ngựa
  Gươm, kiếm
  Croiser le fer
  đấu kiếm
  ( số nhiều, (y học)) cái cặp thai
  ( số nhiều) cùm, xiềng xích
  Avoir les fers aux pieds
  chân bị cùm
  âge du fer
  (sử học) thời đại đồ sắt
  battre le fer pendant qu'il est chaud battre
  battre
  bois de fer
  gỗ thiết mộc
  de fer
  khỏe, vạm vỡ
  Corps de fer
  bướng bỉnh, ngoan cố
  Tête de fer
  sắt đá
  Volonté de fer
  �� ý chí sắt đá
  Discipline de fer
  �� kỷ luật sắt
  Tomber les quatre fers en l'air
  �� ngã chỏng gọng
  Đồng âm Faire.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X