• Nội động từ

  Ngã
  Il a voulu courir et il est tombé
  nó muốn chạy và đã ngã
  Sa vào, rơi vào
  Tomber dans un piège
  sa vào bẫy
  Tomber dans le trivial
  sa vào vòng tục tĩu
  Tomber dans [[lindigence]]
  rơi vào cảnh nghèo khó
  Tomber aux mains de [[lennemi]]
  rơi vào tay địch
  Cette lettre [[mest]] tombée entre les mains
  cái thơ này tự nhiên vào tay tôi
  Trúng vào, nhằm vào
  Fête qui tombe sur le lundi
  ngày lễ trúng vào thứ hai
  Le sort tomba sur lui
  rút thăm trúng vào anh ta
  Trở nên (nhiều khi không dịch)
  Tomber malade
  ốm, mắc bệnh
  Tomber en syncope
  ngất đi
  Tomber amoureux de [[quelquun]]
  phải lòng ai
  Ngả mình xuống, ngả mình vào; sụp mình
  Tomber sur un lit
  ngả mình xuống giường
  Tomber dans les bras de [[quelquun]]
  ngả vào cánh tay ai
  Tomber aux pieds de [[quelquun]]
  sụp mình xuống chân ai
  Gặp phải, gặp
  Arrivé à la lisière du bois on tombe sur une prairie
  đến bìa rừng người ta gặp một đồng cỏ
  Xông vào, nhảy vào
  Tomber sur [[lennemi]]
  xông vào quân địch
  Rơi, rụng
  La pluie tombe
  mưa rơi
  Des fruits qui tombent
  quả rụng
  Rủ xuống
  Sa chevelure lui tombe sur les épaules
  tóc chị ta rủ xuống vai
  Tan đi, hết đi; yếu đi, giảm đi; tàn đi
  Des illusions qui tombent
  ảo tưởng tan đi
  Difficultés qui tombent
  khó khăn hết đi
  Le vent tombe
  gió yếu đi
  La fièvre tombe
  sốt giảm đi
  La conversation tomba
  trò chuyện tàn đi
  Thất bại; đổ
  Pièce qui tombe
  vở kịch thất bại
  Le ministère tombe
  nội các đổ
  Sa đọa
  Une femme qui tombe
  một phụ nữ sa đọa
  faire tomber la conversation sur
  hướng câu chuyện về
  laisser tomber [[quelquun]] laisser
  laisser
  laisser tomber un regard sur
  nhìn (với một tình cảm nào đó)
  les bras [[men]] tombent bras
  bras
  tomber à genoux
  quỳ xuống
  tomber à glace
  (bếp núc) cô lại
  tomber à [[leau]] eau
  eau
  tomber à rien
  không còn gì
  tomber bien
  đến đúng lúc, làm đúng lúc
  tomber [[daccord]] accord
  accord
  tomber de Charybde en Scylla
  tránh vỏ dưa, phải vỏ dừa
  tomber de fatigue
  mệt lử
  tomber de la lune tomber des nues
  bỡ ngỡ (như từ trên trời rơi xuống)
  tomber de sommeil sommeil
  sommeil
  tomber de son long tomber de tout son long long
  long
  tomber du ciel ciel
  ciel
  tomber en faute
  mắc khuyết điểm
  tomber en pièces
  vỡ tan tành; rách bươm
  tomber en poussière
  tan thành bụi
  tomber en ruine
  đổ nát
  tomber mal
  đến không phải lúc
  tomber raide mort raide
  raide
  tomber sous la patte de [[quelquun]] patte
  patte
  tomber sous le sens sens
  sens

  Ngoại động từ

  (thân mật) đánh ngã
  Lutteur qui tombe tous ses adversaires
  độ vật đánh ngã tất cả đối thủ
  (thân mật) thắng (địch thủ)
  (thông tục) quyến rũ (phụ nữ)
  tomber la veste
  (thân mật) cởi áo ngoài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X