• Danh từ giống đực

  Tình cảm
  Avoir de nobles sentiments
  có những tình cảm cao đẹp
  Cảm tính
  Agir trop par sentiment
  hành động quá nặng nề về cảm tính
  Cảm tưởng
  J'ai le sentiment que c'est ainsi
  tôi cảm tưởng rằng sự việc ấy là như vậy
  Ý thức; tinh thần
  Le sentiment du devoir
  tinh thần nghĩa vụ
  (săn bắn) mùi, hơi (con thịt)
  (từ cũ nghĩa cũ) ý kiến
  Exposer son sentiment sur un problème
  trình bày ý kiến của mình về một vấn đề
  (từ cũ nghĩa cũ) cảm giác
  Elle était sans sentiment et presque sans vie
  chị ta đã mất hết cảm giác và hầu như chết rồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X