• Phó từ

  Quá
  Trop cher
  đắt quá
  Il a trop mangé
  nó đã ăn nhiều quá
  Vous êtes trop bon
  anh tử tế quá
  c'en est trop
  thế là quá đáng
  de trop
  thừa; quá
  Tout ce qu'on dit de trop
  �� tất cả những gì mà người ta nói thừa
  en trop
  thừa
  Recevoir une somme en trop
  �� nhận thừa một số tiền
  ne que trop
  đủ lắm, thừa
  Je ne sais que trop
  �� tôi biết thừa chuyện ấy
  par trop
  thực là quá
  C'est par trop dur
  �� thực là khó quá
  pas trop
  không, không mấy
  trop de
  nhiều... quá
  trop peu
  ít quá, không đủ
  trop pour
  vì quá... nên không
  Il est trop bête pour comprendre
  �� vì nó quá đần nên không hiểu

  Danh từ giống đực

  Sự quá nhiều, sự thừa, sự dư thừa
  Le trop de lumière
  sự quá nhiều ánh sáng
  Đồng âm Trot.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X