• Thông dụng

  Động từ

  To repent, to show repentance (remorse, penitence), to eat humble pie
  kẻ sát nhân ấy không chút ăn năn về hành vi tàn bạo của mình
  that murderer shows no repentance (remorse) for his cruelties
  hãy ăn năn tội xin Chúa tha thứ
  repent of your sins and ask God's forgiveness
  sự ăn năn hối hận
  remorse, repentance, penitence
  ăn năn về sự dại dột của mình
  to be repentant of one's folly
  người phạm tội nhưng biết ăn năn hối cải
  a repentant (penitent, remorseful) sinner
  biểu hiện ăn năn hối cải
  a repentant (remorseful) expression

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X