• Thông dụng

  Danh từ

  Master
  vắng chúa nhà bới bếp
  sleepy master makes his servants a lout
  Lord, suzerain
  chúa phong kiến
  a feudal lord
  vua chúa Trịnh
  The Le Kings and the Trinh Lords
  Governor
  chúa ngục
  a gaol governor
  chúa đảo
  an island governor
  God, Creator
  một người Công giáo kính Chúa yêu nước
  a God-fearing and patriotic catholic
  Princess
  các ông hoàng chúa
  princes and princesses
  Queen (of bees)
  ong chúa
  a queen bee
  Chúa sơn lâm
  The king of the jungle
  Nợ như chúa Chổm
  to be over head and ears in debts

  Tính từ

  Tiptop, swell
  về khoa nói thì chúa lắm
  to be tiptop in the art of talking, to be a swell talker

  Phó từ

  Mighty
  chúa liều
  mighty rash
  chúa ghét thói ba hoa
  to mighty abhor the blabbing habit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X