• Thông dụng

  (toán học) Isomorphous

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  isomorphic
  các tập hợp đẳng cấu
  isomorphic sets
  phức đẳng cấu
  isomorphic complexes
  vật con đẳng cấu (của một vật)
  isomorphic sub-object (ofan object)
  vật đẳng cấu
  isomorphic object
  đẳng cấu cục bộ
  locally isomorphic
  isomorphism
  phản đẳng cấu
  anti-isomorphism
  phép đẳng cấu bội
  multiple isomorphism
  phép đẳng cấu metric
  metric isomorphism
  phép đẳng cấu mêtric
  metric isomorphism
  phép đẳng cấu ngoài
  outer isomorphism
  phép đẳng cấu topo
  topological isomorphism
  phép đẳng cấu tôpô
  topological isomorphism
  phép đẳng cấu trong
  inner isomorphism
  phép đẳng cấu trung tâm
  central isomorphism
  sự hợp thành các đẳng cấu
  composition of isomorphism
  isomorphous
  isostructural
  isotactic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X