• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  topological
  bất biến tôpô
  topological invariant
  biến dạng topo
  topological deformation
  chồng xếp topo
  topological overlay
  sở của một không gian tôpô
  base (ofa topological space)
  sở của một không gian tôpô tại điểm x
  base (ofa topological space at a point x)
  giới hạn (trong không gian tôpô)
  limit (intopological space)
  không gian topo
  topological space
  không gian tôpô tuyến tính
  linear topological space
  kiểu topo
  topological type
  nhóm TôPô
  topological group
  nhóm topo khít
  coherent topological group
  nhóm topo siêu metric
  hypermetric topological group
  nhóm topo đơn khớp
  unicoherent topological group
  phạm trù các không gian TÔPÔ
  category of topological spaces
  phạm trù các không gian tôpô điểm sở
  category of topological spaces with basic point
  phép biến đổi topo
  topological transformation
  phép đẳng cấu topo
  topological isomorphism
  phép đẳng cấu tôpô
  topological isomorphism
  phức topo
  topological complex
  tích tôpô
  topological product
  tích đề các của một họ không gian tôpô
  cartesian product of a family of topological spaces
  tính chất tôpô
  topological property
  trường tôpô
  topological field
  tương đương tôpô
  topological equivalence
  đa tạp topo
  topological manifold
  đại số topo tuyến tính
  lineally topological algebra
  đại số topo tuyến tính
  linearly topological algebra
  đơn hình topo
  topological simplex

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X