• Thông dụng

  Động từ

  To appraise through a discussion
  viên bình giá từng con trâu
  the co-op farmers appraised through discussion every head of buffalo
  To review
  bình giá một tác phẩm
  to review a literary work

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  par
  par value
  parity
  bảng bình giá
  parity table
  bình giá gián tiếp
  indirect parity
  bình giá hoạt động
  mobile parity
  bình giá hối đoái
  exchange parity
  bình giá hối đoái quyết định theo sức mua thực tế
  purchasing power parity
  bình giá lãi suất đảm bảo
  covered interest parity
  bình giá linh hoạt
  sliding parity
  bình giá mãi lực
  purchasing power parity
  bình giá mãi lực tương đối
  relative purchasing power parity
  bình giá sản phẩm/giá
  product/price parity
  bình giá tiền tệ
  currency parity
  bình giá tiền tệ
  monetary parity
  bình giá vàng
  gold parity
  chỉ số bình giá
  parity index
  tỉ suất bình giá
  parity ratio
  điều khoản bình giá
  parity clause
  parity value

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X