• Thông dụng

  Tính từ

  Flat, crushed
  quả bóng bẹp không còn một chút hơi
  the ball is completely flat and has no air left in it at all
  chen nhau làm bẹp mất cái nón
  because of jostling, her hat was crushed
  Prostrate, knocked down
  bị ốm phải nằm bẹp nhà
  because of illness, he had to lie prostrate in bed
  đè bẹp bọn phản cách mạng
  to knock down the counter-revolutionaries

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X