• Vật lý

  bulk modulus

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  coefficient of elasticity
  elastic constant
  elastic modulus
  môđun đàn hồi duy trì
  long-term elastic modulus
  môđun đàn hồi ngắn hạn
  short-term elastic modulus
  môđun đàn hối tĩnh
  static elastic modulus
  elasticity modulus
  modulus of elasticity
  môđun đàn hồi cát tuyến
  secant modulus of elasticity
  môđun đàn hồi chống cắt
  shearing modulus of elasticity
  môđun đàn hồi của ~
  modulus of elasticity of ~
  môđun đàn hồi khối
  bulk modulus of elasticity
  môđun đàn hồi khối lượng
  modulus of elasticity of bulk
  môđun đàn hồi loại hai
  shearing modulus of elasticity
  môđun đàn hồi nén
  modulus of elasticity in compression
  môđun đàn hồi ngang
  shearing modulus of elasticity
  môđun đàn hồi rút gọn
  reduced modulus of elasticity
  môđun đàn hồi thể tích
  modulus of elasticity of volume
  môđun đàn hồi tiếp tuyến
  tangent modulus of elasticity
  môđun đàn hồi tĩnh
  static modulus of elasticity
  môđun đàn hồi tĩnh học
  static modulus of elasticity
  môđun đàn hồi trượt
  modulus of elasticity in shear
  môđun đàn hồi trượt
  shearing modulus of elasticity
  môđun đàn hồi uốn
  flexural modulus of elasticity
  modulus of resilience
  young modulus
  young's modulus
  môđun đàn hồi tĩnh
  static Young's modulus
  young's modulus of elasticity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X