• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  oxo process

  Giải thích VN: Quá trình dùng để chuyển hóa anken thành andehyt với sự mặt của chất xúc tác, sau đó làm giảm lượng andehyt chuyển hóa thành rượu bằng xúc tác hiđrô [[hóa. ]]

  Giải thích EN: A hydroformylation process used to convert alkenes to aldehydes in the presence of a catalyst; often continued to reduce the aldehydes to alcohols by catalytic hydrogenation.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X