• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Peclet number

  Giải thích VN: Một tham biến không thứ nguyên, công trình của Reynolds Prandtl, dùng để điều chỉnh dòng đối lưu của luồng nước bên [[trong. ]]

  Giải thích EN: A dimensionless parameter that is the product of the Reynolds and Prandtl numbers; used in forced convection for internal flow..

  Penex process

  Giải thích VN: Phương pháp lọc dầu sử dụng phương pháp đồng phân hóa pentan C5H12 hexanC6H14, xúc tác Platin [[Pt. ]]

  Giải thích EN: A petroleum-refinery process that isomerizes pentane and hexane, using platinum as a catalyst.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X