• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  fixed assets
  giá (trị) bình quân năm của vốn cố định
  average annual cost of fixed assets
  giá trị vốn cố định
  cost of fixed assets
  sự hao hụt vốn cố định
  depreciation of fixed assets
  sự khấu hao vốn cố định
  fixed assets depreciation
  sự thu hồi vốn cố định
  withdrawal of fixed assets
  thành phần hoạt động của vốn cố định
  active part of fixed assets

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fixed capital
  giá (trị) ban đầu của vốn cố định
  initial cost of fixed capital
  thanh vốn cố định
  liquidation of fixed capital stock

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  capital facility
  fixed capital
  cấu tạo vốn cố định
  fixed capital formation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X