• L'épervier
  Quăng chài
  lancer un épervier
  Lancer l'épervier ; pêccher
  Chồng chài vợ lưới con câu tục ngữ
  le mari lance l'épervier , la femme tire le filet et l'enfant pêche à la ligne
  (từ cũ, nghĩa cũ) ensorceler; envo‰ter; charmer
  Người ốm cho rằng mình đã bị chài
  le malade croit qu'il a été ensorcelé
  (khẩu ngữ) tromper, duper
  Anh đã bị chài rồi
  vous avez été trompé ; vous avez été dupé
  mất cả chì lẫn chài
  perdre capital et intérêt ; perdre le tout
  nghề chài
  la pêche

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X