• Abri (pour animaux domestiques)
  Làm một cái chuồng cho súc vật
  construire un abri pour des animaux domestiques
  Resserre
  Chuồng trấu
  ressere de paddy
  chuồng
  étable
  chuồng bồ câu
  colombier ; pigeonnier
  chuồng chim
  volière
  chuồng chó
  chenil
  chuồng cỏ
  fenil
  chuồng
  poulailler
  chuồng lợn
  porcherie
  chuồng ngựa
  écurie
  chuồng nhốt ác thú
  cage
  chuồng nuôi ếch nhái
  terrarium
  chuồng nuôi sinh vật nhỏ
  vivarium
  chuồng thỏ
  clapier

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X