• S'imbiber ; s'imprégner ; imbiber ; imprégner.
  Đất thấm nước
  terre qui s'imbibe d'eau ;
  Cho vải thấm thuốc nhuộm
  imprégner une étoffe de teinture.
  S'infiltrer ; pénétrer.
  Nước mưa thấm vào quần áo
  pluie qui pénètre les vêtements.
  Éponger.
  Lấy khăn mặt thấm mồ hôi
  éponger la sueur avec une serviette.
  Percevoir ; saisir ; sentir.
  Học lâu mới thấm
  saisir (quelque chose) après l'avoir longuement étudié ;
  Thấm mệt
  sentir la fatigue (après un certain effort)
  thấm
  être pour rien ; n'être pas grand chose ;
  Thấm vào đâu
  ��être réellement insuffisant.
  Ba người một chai bia thì thấm vào đâu
  perméable.
  Thấm nước
  ��perméable à l'eau
  độ thấm
  perméabilité.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X