• /ə'kredit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho người ta tin (ý kiến, tin tức, tin đồn...)
  Làm cho được tín nhiệm, gây uy tín cho (ai...)
  Uỷ nhiệm làm (đại sứ...)
  to accredit someone ambassador to (at)...
  uỷ nhiệm ai làm đại sứ ở...
  ( + to, with) gán cho, quy cho, đổ cho
  to accredit a saying to somebody; to accredit somebody with a saying
  gán cho ai đã nói câu gì, đổ cho ai đã nói câu gì
  he is accredited with having first invented that device
  ông ta được coi là người đầu tiên phát minh ra thiết bị ấy

  hình thái từ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  ủy nhiệm

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X