• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  địa chỉ hóa
  sự ghi địa chỉ

  Xây dựng

  đánh địa chỉ
  addressing mode
  cách đánh địa chỉ
  immediate addressing
  đánh địa chỉ tức khắc
  indirect addressing
  đánh địa chỉ gián tiếp

  Kỹ thuật chung

  định địa chỉ
  abbreviated addressing
  định địa chỉ rút gọn
  Abbreviated Addressing (AA)
  định địa chỉ rút gọn
  addressing mode
  kiểu định địa chỉ
  addressing mode
  loại định địa chỉ
  Automatic Addressing System (AAS)
  hệ thống định địa chỉ tự động
  chained addressing
  định địa chỉ liên kết
  Direct Memory Addressing (DMA)
  định địa chỉ bộ nhớ trực tiếp
  Enhanced Sub - area Addressing (ESA)
  định địa chỉ tăng cường cho vùng con
  Extended Addressing (Called) (EAD)
  định địa chỉ mở rộng (bị gọi)
  Extended Addressing (Calling) (EAG)
  định địa chỉ mở rộng (chủ gọi)
  Extended Addressing Bit (EAB)
  bit định địa chỉ mở rộng
  Extended Networking Addressing (ENA)
  định địa chỉ nối mạng mở rộng
  implied addressing
  sự định địa chỉ ẩn
  Indirect Data Addressing (IDA)
  định địa chỉ dữ liệu gián tiếp
  Logical Block Addressing (LBA)
  định địa chỉ khối lôgic
  multi-level addressing
  định địa chỉ nhiều mức
  Next Station Addressing (NSA)
  định địa chỉ trạm tiếp theo
  Routing and Addressing (ROAD)
  định tuyến và định địa chỉ
  self-addressing
  sự định địa chỉ
  sub-addressing
  định địa chỉ phụ
  symbolic addressing
  định địa chỉ tượng trưng
  virtual addressing
  định địa chỉ ảo
  sự định địa chỉ
  implied addressing
  sự định địa chỉ ẩn
  sự gán địa chỉ
  sự lập địa chỉ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X