• /ru´ti:η/

  Toán & tin

  chọn tuyến
  sự tạo đường truyền
  routing by destination
  sự tạo đường truyền theo đích
  routing by key
  sự tạo đường truyền theo khóa

  Điện

  cách đi cáp
  cách vạch tuyến cáp

  Điện lạnh

  sự chọn đường (truyền)

  Kỹ thuật chung

  định tuyến
  adaptive routing
  sự định tuyến thích ứng
  alternate routing
  định tuyến luân phiên
  alternate routing
  sự định tuyến thay thế
  Alternate Trunk Routing (ATR)
  định tuyến trung kế luân phiên
  Alternative Routing From (ARF)
  định tuyến luân phiên từ
  Alternative Routing To (ART)
  định tuyến luân phiên tới …
  alternative traffic routing
  định tuyến luân phiên
  AMR (automaticmessage routing)
  định tuyến thông báo tự động
  ANR (automaticnetwork routing)
  sự định tuyến mạng tự động
  Appletalk Update-based Routing Protocol (AURP)
  Giao thức định tuyến dựa vào cập nhật của AppleTalk
  Authorization and Call Routing Equipment (ACRE)
  thiết bị định tuyến cuộc gọi và ủy quyền
  Automatic Alternate Routing (AAR)
  định tuyến luân phiên tự động
  automatic message routing (AMR)
  định tuyến thông báo tự động
  Automatic Message Routing (AMS)
  định tuyến tin báo tự động
  Automatic Network Routing (ANR)
  định tuyến mang tự động
  automatic network routing (ANR)
  sự định tuyến mạng tự động
  balanced routing
  định tuyến cân bằng
  Call Routing Apparatus (CRA)
  thiết bị định tuyến cuộc gọi
  Call Routing Apparatus (CRU)
  thiết bị định tuyến cuộc gọi
  CIDR (classlessinter-domain routing)
  sự định tuyến liên miền không lớp
  circuit routing
  định tuyến mạch
  Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
  định tuyến liên miền không phân cấp
  classless inter-domain routing (CIDR)
  sự định tuyến liên miền không lớp
  Common Routing Connection Group (CRCG)
  nhóm kết nối định tuyến chung
  Data Network Routing (DNR)
  định tuyến mạng dữ liệu
  Data Routing Network (DRM)
  mạng định tuyến dữ liệu
  Decnet Routing Protocol (DRP)
  Giao thức định tuyến DECnet
  Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP)
  giao thức định tuyến phát đa phương theo vectơ khoảng cách
  dynamic routing
  định tuyến động
  dynamic routing
  sự định tuyến động
  Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
  giao thức định tuyến cổng nội bộ nâng cao
  free routing
  sự định tuyến tự do
  hierachical routing
  định tuyến phân cấp
  High Performance Routing (HPR)
  định tuyến nhiều tính năng
  IDRP (Inter-domain Routing Protocol)
  giao thức định tuyến liên miền
  IGRP (InteriorGateway Routing Protocol)
  giao thức định tuyến cổng nội bộ
  IGRP (InteriorGateway Routing Protocol)
  giao thức định tuyến cổng nối trong
  Independent Routing Processor (IRP)
  bộ xử lý định tuyến độc lập
  Inter-Domain Policy Routing (IDPR)
  định tuyến chính sách liên miền
  Inter-Domain Routing Protocol (ISO) (IDRP)
  Giao thức định tuyến liên miền (ISO)
  Interdomain Routing Protocol (IDRB)
  giao thức định tuyến liên miền
  Interior Gateway Routing Protocol (Cisco) (IGRP)
  Giao thức định tuyến cổng mạng nội bộ (Cisco)
  Interior Gateway Routing Protocol (IGRP)
  giao thức định tuyến cổng nội bộ
  Intermediate Routing Function (IRF)
  chức năng định tuyến trung gian
  Intermediate Routing Node (IRN)
  nút định tuyến trung gian
  Intermediate Session Routing (ISR)
  định tuyến phiên trung gian
  Intermediate System-Intermediate System routing exchange protocol (Layer3 (IS-IS)
  Giao thức trao đổi định tuyến giữa IS và IS (Lớp 3)
  Internet Routing Address (IRA)
  địa chỉ định tuyến Internet
  Internet Routing and Access Service (IRAS)
  Dịch vụ định tuyến và truy nhập Internet
  invariant routing
  sự định tuyến bất biến
  IRF (intermediaterouting function)
  chức năng định tuyến trung gian
  IRN (intermediaterouting node)
  nút định tuyến trung gian
  ISR (intermediatesession routing)
  sự định tuyến giao tiếp trung gian
  layered routing
  định tuyến theo lớp
  Least Cost Routing (LCR)
  định tuyến chi phí ít nhất (Hệ thống PBX)
  message routing
  sự định tuyến thông báo
  Message Routing (HMRT)
  định tuyến tin báo
  method of routing
  phương pháp định tuyến
  MTP Routing Verification Acknowledgement (MRVA)
  báo nhận thẩm tra định tuyến
  MTP Routing Verification Result (MRVR)
  Kết quả thẩm tra định tuyến MTP
  MTP Routing Verification Test (MRVT)
  đo thử thẩm tra định tuyến MTP
  Multicast Routing Monitor (MRM)
  bộ giám sát định tuyến phát đa phương
  network routing facility (NRF)
  chương trình định tuyến mạng
  Next Hop Routing Protocol (NHRP)
  giao thức định tuyến chặng kế tiếp
  Non Hierarchical Routing (NHR)
  định tuyến không phân cấp
  NRF (NetworkRouting Facility)
  chương trình định tuyến mạng
  Number Portability Routing Protocol (ETSITIPHON Project (NPRP)
  Giao thức định tuyến cho di chuyển mã số (Dự án TIPHON của ETSI)
  Numbering Addressing and routing committee of ETSINA2 (NAR)
  Hội đồng đánh số , địa chỉ và định tuyến của ETSI NA2
  overflow routing
  sự định tuyến tràn
  Protocol Independent Routing (PIR)
  định tuyến không phụ thuộc giao thức
  redundant routing
  định tuyến dư thừa
  RIP (RoutingInformation Protocol)
  giao thức thông tin định tuyến
  routing algorithm
  thuật toán định tuyến
  Routing and Addressing (ROAD)
  định tuyến và định địa chỉ
  Routing and Remote Access Service (Microsoft) (RRAS)
  định tuyến và dịch vụ truy nhập từ xa (Microsoft)
  routing application
  ứng dụng định tuyến
  Routing Arbiter (Internet) (RA)
  Trọng tài định tuyến (Internet)
  Routing Arbiter DataBase (RADB)
  cơ sở dữ liệu của trọng tài định tuyến
  routing by destination
  sự định tuyến theo đích
  routing code
  mã định tuyến
  routing control
  điều khiển định tuyến
  Routing Control Field (RCF)
  trường điều khiển định tuyến
  routing criterion
  chuẩn cứ định tuyến
  routing criterion
  tiêu chí định tuyến
  routing data
  dữ liệu định tuyến
  routing decision
  quyết định định tuyến
  routing diagram
  sơ đồ định tuyến
  routing directive
  chỉ thị định tuyến
  Routing Domain (ATM, ISO) (RD)
  Vùng định tuyến (ATM, ISO)
  Routing Element (RE)
  phần tử định tuyến
  routing file
  tập tin định tuyến
  routing function
  chức năng định tuyến
  routing indicator
  bộ chỉ báo định tuyến
  Routing Indicator (RI)
  bộ chỉ thị định tuyến
  routing information
  thông tin định tuyến
  Routing Information (RI)
  thông tin định tuyến
  Routing Information Base (RIB)
  kho thông tin định tuyến
  Routing Information Field (SourceRouting) (RIF)
  trường thông tin định tuyến (định tuyến nguồn)
  Routing Information Indicator (SourceRoute Bridging) (RII)
  Phần tử chỉ thị thông tin định tuyến (Bắc cầu hành trình nguồn)
  Routing Information Protocol (RIP)
  giao thức thông tin định tuyến
  Routing Information Protocol (RIP)
  Giao thức thông tin định tuyến- Một giao thức trong RFC 1058 quy định các bộ định tuyến trao đổi thông tin định tuyến như thế nào
  routing key
  khóa định tuyến
  routing key table
  bảng khóa định tuyến
  routing list
  danh sách định tuyến
  routing message
  thông báo định tuyến
  routing message
  thông điệp định tuyến
  Routing Number (SS7) (RN)
  Số định tuyến (SS7)
  Routing Over Large Clouds (ROLC)
  định tuyến qua các đám mây lớn (nhóm lầm việc trong IETF về định tuyến IP qua các mạng lớn, có dùng chung phương tiện)
  routing path
  đường dẫn định tuyến
  routing pattern
  mẫu định tuyến
  routing plan
  sơ đồ định tuyến
  routing protocol
  giao thức định tuyến
  routing table
  bảng định tuyến
  Routing Table (RT)
  bảng định tuyến
  Routing Table Maintenance Protocol
  giao thức bảo trì bảng định tuyến
  Routing Table Maintenance Protocol (RTMP)
  giao thức bảo trì bảng định tuyến
  Routing Table Management Protocol
  giao thức quản lý bảng định tuyến
  Routing Table Protocol (RTP)
  giao thức bảng định tuyến
  Routing Transit Number (RTN)
  số chuyển tiếp định tuyến
  Routing Type (RT)
  kiểu định tuyến
  Routing Update Protocol (RUP)
  giao thức cập nhật định tuyến
  Routing, Bridging, and Transfer of Emergency Service Calls (RBTESC)
  định tuyến, bắc cầu và chuyển các cuộc gọi dịch vụ khẩn
  SCCP Routing Verification Test (SRVT)
  đo thẩm tra định tuyến SCCP
  Self Routing Module (SRM)
  môđun tự định tuyến
  Sequenced Routing Table Protocol (SRTP)
  giao thức bảng định tuyến theo trình tự
  Sequenced Routing update Protocol (SRTB)
  giao thức cập nhật định tuyến tuần tự
  Signalling Routing Control (SRC)
  điều khiển định tuyến báo hiệu
  Simple Multicast Routing Protocol (SMRP)
  giao thức định tuyến phát đa phương đơn giản
  Single Line Call Routing Apparatus (SCRA)
  thiết bị định tuyến cuộc gọi đường dây đơn
  Source Demand Routing Protocol (SDRP)
  giao thức định tuyến theo nhu cầu của nguồn
  Source Routing (ATM) (SR)
  định tuyến nguồn
  Source Routing Protocol (SRP)
  giao thức định tuyến nguồn
  Source Routing Transparent (SRT)
  định tuyến nguồn trong suốt
  subarea routing function
  chức năng định tuyến vùng phụ
  to support automatic inbound routing
  hỗ trợ định tuyến tự động
  traffic routing
  định tuyến đường truyền
  traffic routing
  định tuyến lưu lượng
  Traffic Routing Administration (TRA)
  cơ quan định tuyến lưu lượng
  virtual routing node
  nút định tuyến ảo
  Wavelength Routing Protocol (WARP)
  giao thức định tuyến theo bước sóng
  đường
  adaptive routing
  đường truyền thích ứng
  alternate routing
  chọn đường luân phiên
  alternate routing
  đường truyền luân phiên
  alternative traffic routing
  chọn đường luân phiên
  AMR (automaticmessage routing)
  đường truyền thông báo tự động
  automatic message routing (AMR)
  đường truyền thông báo tự động
  balanced routing
  đường truyền cân bằng
  circuit routing
  chọn đường
  circuit routing
  chọn đường mạch
  communication routing table
  bảng (liệt kê) đường truyền thông
  data routing
  đường truyền dữ liệu
  Dial - on - Demand Routing (DDR)
  chọn đường theo yêu cầu bằng cách quay số
  document routing
  đường truyền tư liệu
  dynamic routing
  đường truyền động
  infiltration routing
  đường nước thấm
  integrated routing
  sự tìm đường tích hợp
  intermediate routing function (IRF)
  chức năng dẫn đường trung gian
  intermediate routing network
  mạng dẫn đường trung gian
  intermediate routing node (IRN)
  nút dẫn đường trung gian
  intermediate session routing (ISR)
  sự dẫn đường giao tuyến trung gian
  internode routing
  sự dẫn đường liên nút
  intranoding routing
  sự dẫn đường trong nút
  IRF (intermediaterouting function)
  chức năng dẫn đường trung gian
  IRN (intermediaterouting node)
  nút dẫn đường trung gian
  message routing
  đường truyền thông báo
  network routing facility
  phương tiện đường tải mạng
  network routing facility (NRF)
  chương trình dẫn đường mạng
  overflow routing
  sự tìm đường tràn
  redundant routing
  chọn đường dư thừa
  routing affinity
  mối quan hệ đường truyền
  routing application
  ứng dụng tạo đường truyền
  routing by destination
  sự tạo đường truyền theo đích
  routing by key
  sự tạo đường truyền theo khóa
  routing code
  mã chọn đường
  routing code
  mã tạo đường truyền
  routing control
  sự điều khiển chuyển hướng đường (mạch)
  routing data
  dữ liệu đường truyền
  routing data
  dữ liệu tạo đường truyền
  routing decision
  quyết định chọn đường
  routing directive
  chỉ thị chọn đường
  routing discovery
  sự phát hiện đường truyền
  routing file
  tập tin tạo đường truyền
  routing indicator
  bộ chỉ báo đường truyền
  routing indicator
  phần chỉ báo chọn đường
  routing information
  thông tin chọn đường
  routing information
  thông tin đường truyền
  routing information
  thông tin tạo đường truyền
  routing information protocol
  giao thức thông tin đường tải
  routing key
  khóa đường truyền
  routing key
  khóa tạo đường truyền
  routing key table
  bảng khóa tạo đường truyền
  routing list
  danh sách đường truyền
  routing page
  trang đường truyền
  routing path
  đường dẫn định tuyến
  routing path
  đường truyền
  routing plan
  sơ đồ chọn đường
  routing selection
  sự lựa chọn đường truyền
  routing step
  bước đường truyền
  routing table
  bảng đường truyền
  Routing Table Maintenance Protocol
  giao thức bảo trì bảng đường truyền
  Routing Table Management Protocol
  giao thức quản lý bảng đường truyền
  routing translator
  bộ chuyển đường
  RTMP (RoutingTable Maintenance Protocol)
  giao thức bảo trì bảng đường truyền
  RTMP (routingTable Management Protocol)
  giao thức quản lý bảng đường truyền
  Single Line Call Routing Apparatus (SCRA)
  thiết bị định tuyến cuộc gọi đường dây đơn
  static routing
  đường truyền tĩnh
  traffic routing
  định tuyến đường truyền
  TRS (topologyand routing services)
  các dịch vụ đường truyền và cấu hình (mạng)
  virtual routing node
  nút đường tải ảo
  watershed routing
  đường phân hủy
  hành trình
  communication routing table
  bảng hành trình truyền thông
  Routing Information Indicator (SourceRoute Bridging) (RII)
  Phần tử chỉ thị thông tin định tuyến (Bắc cầu hành trình nguồn)
  quá trình công nghệ
  sự chọn đường
  sự định tuyến
  adaptive routing
  sự định tuyến thích ứng
  alternate routing
  sự định tuyến thay thế
  ANR (automaticnetwork routing)
  sự định tuyến mạng tự động
  automatic network routing (ANR)
  sự định tuyến mạng tự động
  CIDR (classlessinter-domain routing)
  sự định tuyến liên miền không lớp
  classless inter-domain routing (CIDR)
  sự định tuyến liên miền không lớp
  dynamic routing
  sự định tuyến động
  free routing
  sự định tuyến tự do
  invariant routing
  sự định tuyến bất biến
  ISR (intermediatesession routing)
  sự định tuyến giao tiếp trung gian
  message routing
  sự định tuyến thông báo
  overflow routing
  sự định tuyến tràn
  routing by destination
  sự định tuyến theo đích
  sự phay rãnh
  sự truyền
  message routing
  sự truyền thông báo
  transaction routing
  sự truyền giao dịch
  transaction-based routing
  sự truyền theo giao dịch
  sự vạch tuyến đường

  Xây dựng

  tuyến [sự vạch tuyến]

  Kinh tế

  chu trình sản xuất
  sắp xếp để chuyển thư từ đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X