• /ˈægrɪˌkʌltʃər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nông nghiệp
  Board of Agriculture
  Bộ nông nghiệp (ở Anh)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  canh tác
  bundled field agriculture
  canh tác giữ nước mặt ruộng
  exhaustive agriculture
  canh tác làm kiệt đất
  irrigated agriculture
  canh tác có tưới
  non irrigated agriculture
  canh tác không tưới
  non irrigated agriculture
  canh tác nhờ nước mưa
  rained agriculture
  canh tác theo mưa
  shafting agriculture
  canh tác kiểu trồng rẫy
  nông nghiệp
  dry agriculture
  nông nghiệp trồng màu
  Monitoring Agriculture with Remote Sensing (MARS)
  giám sát nông nghiệp bằng cản biến từ xa

  Kinh tế

  nông nghiệp
  agriculture census
  điều tra nông nghiệp
  Common Agriculture Policy
  Chính sách Nông nghiệp Chung (của Cộng đồng Kinh tế Châu Âu)
  department of agriculture
  bộ nông nghiệp
  extensive agriculture
  nông nghiệp có phạm vi rộng
  extensive agriculture
  nông nghiệp khoáng diện
  extensive agriculture
  nông nghiệp quảng canh
  family-unit agriculture
  nông nghiệp hộ gia đình
  French Agriculture Bank
  Ngân hàng Nông nghiệp Pháp
  intensive agriculture
  nông nghiệp thâm canh
  Minister of Agriculture
  Bộ trưởng Nông nghiệp
  multiple agriculture
  nông nghiệp kinh doanh nhiều loại
  suburban agriculture
  nông nghiệp vùng ngoại ô


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X