• (đổi hướng từ Bundled)
  /'bʌndl/

  Thông dụng

  Danh từ

  to be tied up in bundles
  được buộc thành từng bó
  Bọc, gói
  a bundle of clothes
  một bọc quần áo
  to be a bundle of nerves
  rất lo âu khắc khoải

  Động từ

  ( + up) bọc lại, gói lại, bó lại
  ( + into) nhét vào, ấn vội, ấn bừa
  ( + off, away) gửi đi vội, đưa đi vội; đuổi đi, tống cổ đi
  to bundle someone out of the house
  tống cổ ai ra khỏi nhà
  to bundle off
  cuốn gói ra đi

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chùm, mớ, bó; (tôpô học ) không gian phân thớ
  bundle of cireles
  chùm đường tròn
  bundle of coefficients
  chùm hệ số
  bundle of conis
  chùm cônic
  bundle of lines (rays)
  chùm đường thẳng
  bundle of planes
  chùm mặt phẳng
  bundle of quadrics
  chùm quađric
  bundle of spheres
  chùm mặt cầu
  fibre bundle
  không gian phân thớ chính
  principal fibre bundle
  (tôpô học ) không gian phân thớ chính
  simple bundle
  chùm đơn, phân thớ đơn
  sphere bundle
  chùm mặt cầu
  tangent bundle
  chùm tiếp tuyến
  tensorr bundle
  chùm tenxơ


  Xây dựng

  buộc lại

  Điện tử & viễn thông

  bó mạch
  chùm mạch
  nhóm mạch

  Kỹ thuật chung

  bọc
  chồng
  chùm
  bundle conductor
  dây chùm
  bundle of circles
  chùm đường tròn
  bundle of coefficients
  chùm hệ số
  bundle of conics
  chùm conic
  bundle of lines (rays)
  chùm đường thẳng
  bundle of planes
  chùm mặt phẳng
  bundle of quadrics
  chùm quadric
  bundle of rails
  chùm đường ray
  bundle of spheres
  chùm mặt cầu
  center of a bundle
  tâm của một chùm
  convergent bundle
  chùm hội tụ
  divergent bundle
  chùm phân kỳ
  fault bundle
  chùm đứt gãy
  rensor bundle
  chùm tensơ
  shell-and-tube bundle
  chùm ống (của bình ngưng ống vỏ)
  shell-and-tube bundle
  chùm ống vỏ (của bình ngưng ống vỏ)
  simple bundle
  chùm đơn
  sphere bundle
  chùm mặt cầu
  tangent bundle
  chùm tiếp tuyến
  tensor bundle
  chùm tensơ
  tube bunch (bundle)
  chùm ống
  tube bundle
  chùm ống
  cuộn dây
  cuộn
  bable bundle
  cuộn cáp
  bundle wire
  dây vong cuộn
  không gian phân thớ
  bundle space
  không gian phần thớ
  principal fibre bundle
  không gian phân thớ chính
  nhóm
  lỗ khuôn kéo (dãy)
  gói
  mớ
  ống dây
  tập

  Kinh tế

  bó lại
  gói
  gói lại
  xấp
  xếp lại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  phrasal verb
  wrap up

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X