• Xây dựng

    góc cọc tiêu

    Giải thích EN: A vertical wooden or metal strip set flush at the exterior angle of two plastered surfaces to protect the plaster and serve as a guide for floating it. Giải thích VN: Cọc bằng gỗ huặc bằng kim loại được đặt thẳng vào góc ngoài của hai bề mặt đã được chát nhằm bảo vệ chất vữa và serve as a guide for floating it.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X