• (đổi hướng từ Comprising)
  /kәm'praiz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Gồm có, bao gồm
  this dictionary comprises about 65,000 words
  cuốn tự điển này gồm khoảng 6 vạn rưỡi từ
  to be comprised of:: ===bao gồm===

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  gồm có

  Kỹ thuật chung

  bao gồm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X