• (đổi hướng từ Deemed)
  /di:m/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tưởng rằng, nghĩ rằng, cho rằng, thấy rằng
  I deem it necessary to help him
  tôi thấy rằng cần phải giúp anh ta
  to deem it one's duty
  coi đó là nhiệm vụ của mình
  to deem highly of...
  đánh giá cao về... (ai...)

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X