• /'kælkjuleit/

  Thông dụng

  Động từ

  Tính, tính toán
  Tính trước, suy tính, dự tính
  this action had been calculated
  hành động này có suy tính trước
  Sắp xếp, sắp đặt (nhằm làm gì); làm cho thích hợp
  ( + on, upon) trông nom vào, tin vào, cậy vào, dựa vào
  we can't calculate upon having fine weather for our holidays
  chúng ta không thể trông mong là thời tiết sẽ tốt trong dịp nghỉ của chúng ta
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cho rằng, tin rằng, tưởng rằng

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính toán

  Kinh tế

  tính
  tính toán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X